Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veletrh komunitárních programů 2014

Programové období 2014-2020

30.09.2014

Informační brožura o nových podobách komunitárních programů ke stažení zde.

Dne 30. září se potenciální zájemci o zapojení do vybraných komunitárních programů mohou těšit na již 8. ročník Veletrhu komunitárních programů. Tuto akci pořádá Eurocentrum Ústí nad Labem ve spolupráci s Ústeckým krajem. Na veletrhu, který proběhne v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje, budou se svými příspěvky a radami k dispozici národní koordinátoři těchto programů finanční pomoci: Program pro zaměstnanost a sociální inovace, Evropa pro občany, Life, Horizont 2020 a Cosme. Na jakou oblast podpory se jednotlivé programy v novém programovém období 2014-2020 zaměřují? Co nabízí? Jaké cílové skupiny oslovují?

 

PROGRAM PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ INOVACE

Program podporuje koordinaci politik, sdílení osvědčených postupů, budování kapacit a testování inovačních politiky. Program je řízen přímo Evropskou komisí. Ta nese celkovou zodpovědnost za jeho implementaci i finanční administraci.

Hlavní cíle:

 • posilovat know-how, kapacity a odpovědnost hlavních unijních a vnitrostátních tvůrců politik a ostatních zúčastněných stran při dosahování cílů Unie v oblasti zaměstnanosti, v sociální oblasti a v oblasti pracovních podmínek
 • podporovat vypracovávání adekvátních, dostupných a účinných systémů sociální ochrany
 • podporovat geografickou mobilitu pracovníků a zvýšit pracovní příležitosti rozvíjením trhů práce v Unii
 • podporovat zaměstnanost a sociální začleňování zvyšováním dostupnosti a přístupnosti mikroúvěrů pro ohrožené skupiny obyvatel a pro mikropodniky, včetně zlepšení přístupu sociálních podniků k finančním prostředkům

Kdo může být žadatelem? Pro koho je program určen?

 • členské státy
 • veřejné pracovní úřady
 • místní a regionální úřady
 • specializované subjekty podle legislativy EU
 • sociální partneři
 • nevládní organizace organizované na úrovni EU
 • univerzity a výzkumné ústavy
 • národní statistické úřady
 • média

 

EVROPA PRO OBČANY

Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství. Jednou ze základních podmínek programu je nadnárodnost podporovaných projektů, která může být vyjádřena volbou nadnárodního tématu, charakterem organizátorů projektu či zaměřením na veřejnost z různých zemí.

Hlavní cíle:

 • Setkávání občanů z různých místních společenství po celé Evropě, aby mohli sdílet a vyměňovat si zkušenosti, názory a hodnoty, poučit se z historie a utvářet budoucnost
 • Podpora činností, diskusí a úvah souvisejících s evropským občanstvím, demokracií, společnými hodnotami, historií a kulturou prostřednictvím spolupráce organizací občanské společnosti na evropské úrovni
 • Přiblížení Evropy jejím občanům tím, že budou propagovány evropské hodnoty a úspěchy, jichž Evropa dosáhla, a zároveň bude uchovávána vzpomínka na její minulost
 • Podpora spolupráce mezi občany a organizacemi občanské společnosti ze všech zúčastněných států, příspěvek k mezikulturnímu dialogu a zdůrazňování rozmanitosti i jednoty Evropy

Kdo může být žadatelem? Pro koho je program určen?

 • obce a města, organizace zastupující místní a regionální orgány
 • sdružení místních samospráv
 • evropské organizace zabývající se výzkumem v oblasti veřejné politiky (nezávislé skupiny odborníků - think-tanky)
 • organizace občanské společnosti
 • nevládní organizace
 • nadace
 • odbory
 • výzkumné/vzdělávací instituce
 • organizace činné v oblasti dobrovolné práce
 • organizace činné v oblasti amatérského sportu atd.

 

LIFE

Program podporuje aktivity při naplňování strategie Evropa 2020 při snižování uhlíkové náročnosti ekonomiky, jde vstříc cílům Energetického plánu do roku 2050 (snížení emisí uhlíku až o 80 %), míří na zvyšování efektivi­ty při nakládání se zdroji a naplňuje základní principy politiky životního prostředí sdílené členskými státy na úrovni EU.

Hlavní cíle:

 • Nakládání s odpady adekvátním způsobem
 • Zlepšení kvality ovzduší
 • Posílení adaptačních opatření na změnu kli­matu
 • Zavádění nových inovativních techno­logií
 • Sdílení dovedností a šíření osvědčených metod

Kdo může být žadatelem? Pro koho je program určen?

 • soukromé i veřejnoprávní subjekty

 

HORIZONT 2020: Rámcový program pro výzkum a inovace

Tento program integroval předchozí evropské nástroje financování výzkumu, vývoje a inovací. Horizont 2020 klade důraz zejména na podporu inovací malých a středních podniků, které představují páteř evropského hospodářství. Současně je zaměřen na společenské problémy a podporuje odstraňování nedostatečného propojení výzkumu s trhem. 

Hlavní cíle:

 • Dosažení evropské konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku
 • Vytvoření nových pracovních míst

Kdo může být žadatelem? Pro koho je program určen?

 • Univerzity a výzkumné instituce
 • Malé a střední podniky i velké průmyslové podniky
 • Orgány veřejné správy
 • Mezinárodní organizace

 

COSME: Rámcový program pro konkurenceschopnost s důrazem na malé a střední podniky

Od roku 2014 částečně nahrazuje Program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). Je určen široké škále subjektů i z nečlenských zemí EU a má celkově napomoci překonat tržní selhání a problémy doléhající nejvíce na malé a střední podniky. Kromě přímé finanční podpory má napomáhat i k šíření úspěšných, praxí ověřených postupů a řešení jak na soukromoprávní rovině, tak i na úrovni veřejnoprávní regulace.

Hlavní cíle:

 • Posilování konkurenceschopnosti a udržitelnosti podniků v Unii
 • Rozvíjení podnikatelské kultury
 • Podpora zakládání a růstu malých a středních podniků

Kdo může být žadatelem? Pro koho je program určen?

 • Malé a střední podniky a jejich podnikatelské organizace
 • Občané, kteří chtějí začít samostatně podnikat
 • Orgány veřejné správy

 

 

Fotogalerie

Autor: Eurocentrum Ústí nad Labem