Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Nové operační programy pro období let 2014-2020

11.11.2014

Nový Víceletý finanční rámec EU přinesl řadu změn i v oblasti operačních programů Evropské unie, o kterých účastníky pravidelného semináře Eurocentra Praha informovala Daniela Nohejlová z Ministerstva pro místní rozvoj. Věnovala se nejen změnám v koncepci operačních programů, ale i praktickým důsledkům, které se projevily například ve způsobu podávání žádostí.

Prezentaci, která se věnovala Evropským strukturálním a investičním fondům, otevřela Daniela Nohejlová přehledem tematických cílů. Uvedla také, v jakých oblastech se prolínají s národní strategií, které jsou uvedeny v Dohodě o partnerství uzavřené mezi Evropskou unií a Českou republikou. Dohoda o partnerství zohledňuje potřeby České republiky, které byly identifikovány ve spolupráci s Evropskou komisí napříč odvětvími, a stanovuje dle těchto potřeb priority financování. Celkově je pro Českou republiku k dispozici téměř 24 miliard eur, které může čerpat v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů.

 

Nejvíc peněz půjde na dopravu, podporu podnikání a regionální rozvoj

 

Dále mluvila zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj o principech, které jsou vlastní novým programům. Byly vypracované na základě zkušenosti z minulých programových období. Patří mezi ně princip strategického zaměření a propojování, který zohledňuje důraz, jaký Evropská unie klade na synergii. Je doplněn o princip podpory fungujícího trhu, princip podpory kvalitních projektů a princip snadnější přípravy a realizace. Dohromady mají tyto principy za cíl zajistit účinné a efektivní využívání všech fondů EU.

 

Z oblastí, které budou financovány, je nejvíce podporován operační program regionálního rozvoje, kterému bylo alokováno cca 4,7 miliard eur, dále program doprava s dotací cca 4,6 miliard eur a operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, v rámci kterého můžou žadatelé čerpat až cca 4,3 miliardy eur. Zbytek z 23,8 miliard eur určených pro Českou republiku je rozděleno mezi ostatní operační programy.

 

V současné době již byla schválena Dohoda o partnerství, která byla zmíněna výše, a česká vláda zaslala Komisi návrh programů určených k financování. Proces se nyní nachází ve stavu vyjednávání o finální podobě a česká ministerstva se vyrovnávají s připomínkami, které jim zaslala Evropská komise. U programů, které se nestihnou schválit, nastane pravděpodobně varianta předfinancování, kdy jednotlivé řídící orgány poskytnou dotace žadatelům ze státního rozpočtu a následně je budou doplňovat z prostředků poskytnutých Evropskou unií.  Žadatelé ovšem musí splňovat i v případě předfinancování veškeré podmínky stanovenou českou a evropskou legislativou.

 

Cílem je zjednodušení celého systému

 

Nové období sebou přineslo i nové prvky. Jedná se o kondicionality, tedy o sérii předběžných podmínek pro státy. Dále mezi nové prvky patří výkonnostní rámec zahrnující 6% rezervu, která bude vyplacena pouze v případě, že program naplní do roku 2018 stanovený plán. Česká republika si v tomto případě stanovila předběžný termín již v roce 2016, aby mohla případně napravit zjištěné nedostatky. Závěrečným prvkem je orientace na výsledky, která charakterizuje nové období operačních programů.

 

Na závěr hovořila Daniela Nohejlová o praktickém aspektu nového jednotného metodického prostředí, které má sloužit ke zjednodušení a zpřehlednění podávání žádostí. Došlo k rozsáhlé elektronizaci a vzniku jednotného monitorovacího systému. Cílem je až 90% elektronizace a menší chybovost systému. I pomocí nového systému má více než 90 % žádostí splňovat alespoň minimální bodovou hranici. Zjednodušení systému se týká žádosti o poskytnutí dotace i posléze samotné realizace projektu. Jako jedna ze změn bylo uvedeno i zavedení bagatelní hranice pro vymáhání nesrovnalostí na 1 000 Kč.

 

Po obsáhlé prezentaci zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj, která je k dispozici na stránkách Eurocentra Praha, následovala diskuse s účastníky semináře. Otázky směřovaly především na praktické hledisko podávání žádostí a na nový elektronický systém, který je v současnosti ve fázi testování, ale spuštěn má být během příštího týdne. V odpovědi na dotaz z publika uvedla Daniela Nohejlová, že si jednotlivé řídící orgány stanovují vlastní lhůty, ale mají povinnost zveřejnit s alespoň ročním předstihem souhrnný harmonogram, podle kterého se budou moci žadatelé orientovat.

Autor: Eurocentrum Praha