Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

My v Evropě - Výtvarná soutěž

07.10.2019

Soutěž pro žáky a studenty do 16 let

Vytvořte prostřednictvím libovolné techniky kreativní dílo symbolizující 15 let členství ČR v EU a vyhrajte zajímavé ceny!

Soutěže se mohou účastnit jednotlivci či kolektivy žáků a studentů do 16 let.

Soutěž probíhá do 30. 11. 2019.

Soutěžní příspěvky zašlete na adresu Eurocentra Zlín (Jana Antonína Bati 5520, 760 01, Zlín).

Soutěžící mohou vyhrát zajímavé ceny (např. deskové hry, knižní odměny, apod.).

Kompletní pravidla naleznete níže:

Podmínky výtvarné soutěže MY V EVROPĚ

 • Výtvarnou soutěž My v Evropě (dále jen „soutěž“) vyhlašuje Úřad vlády ČR prostřednictvím Eurocentra Zlín, které je dále označeno jen „vyhlašovatel“.
 • Soutěž se koná u příležitosti výročí 15 let od vstupu České republiky do Evropské unie. Do soutěže budou přijímána výtvarná díla jednotlivců i kolektivů vytvořená libovolnou technikou na téma „My v Evropě“, která reflektují 15. výročí vstupu ČR do EU.
 • V případě, že bude do soutěže přihlášeno dílo kolektivu, vztahují se v plném rozsahu tyto podmínky na všechny členy předmětného kolektivu, kteří je všichni musí splnit.
 • Soutěž probíhá do 30. 11. 2019.
 • Do hlavní soutěže se přijímají díla zaslaná na adresu Eurocentra Zlín (Jana Antonína Bati 5520, 760 01, Zlín), případně po předchozí domluvě fyzicky odevzdaná v Eurocentru Zlín na uvedené adrese v obvyklé pracovní době.
 • Podmínkou pro zařazení do soutěže je uvedení pravdivých osobních údajů (jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mailový a telefonický kontakt) a souhlasu zákonného zástupce s účastí v soutěži za podmínek v těchto podmínkách.
 • Jeden soutěžící smí do soutěže zaslat pouze jedno dílo.
 • Soutěže se mohou zúčastnit žáci ve věku do 16 let včetně s trvalým bydlištěm v České republice (dále jen „soutěžící“).
 • Soutěžící musí být autorem díla.
 • Soutěžící je povinen získat souhlas svého zákonného zástupce s účastí v této soutěži za podmínek uvedených v těchto podmínkách. Zapojením se do soutěže soutěžící a jeho zákonný zástupce prohlašují, že souhlas zákonného zástupce s účastí v soutěži byl ze strany zákonného zástupce udělen.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit zaslané dílo do soutěže z důvodů nesplnění soutěžních podmínek.
 • O vítězích hlavní soutěže rozhodne odborná porota složená z organizátorů soutěže.
 • Nejlepší příspěvky obdrží věcné ceny: knihy, deskové hry a další drobné upomínkové předměty s tématikou Evropské unie.
 • Výherci budou zveřejněni na webových stránkách www.eurocentra.cz.
 • Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutého díla v souladu s těmito pravidly, zejména k prezentaci této soutěže, vyhlašovatele soutěže a jeho partnerů a mediálních partnerů v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci regionálních Eurocenter a jejich rodinní příslušníci.
 • Na výhru ve výtvarné soutěži není právní nárok.
 • Organizátor si v odůvodněných případech vyhrazuje právo soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit.
 • Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce registrací v soutěži uděluje svůj souhlas ke zpracování svých následujících osobních údajů, poskytnutých v rozsahu této soutěže pořadateli soutěže: jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mailový a telefonický kontakt a zachycení obrazové podoby své osoby, a to za účelem organizace (vč. vyhodnocení) a propagace soutěže.
 • Správcem osobních údajů je Úřad vlády ČR, Odbor komunikace o evropských záležitostech Nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana.
 • Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 • Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce rovněž bere na vědomí a souhlasí s poučením o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné, dále o právu souhlas odvolat a to i bez udání důvodu, o právu přístupu k výše uvedeným údajům a právu na jejich opravu, a také o právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo pokud byl souhlas odvolán. Uvedená práva je možné uplatnit doručením žádosti na adresu eurocentrum.zlin@euroskop.cz. Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce bere na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.
 • Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce registrací zároveň prohlašuje, že v případě, že dílo obsahuje osobní údaje, je na základě příslušných právních předpisů plně oprávněn k jejich zpracování a uvedení na soutěžním díle, a přebírá za jejich uvedení plnou odpovědnost.

 

Fotogalerie