Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Vzájemným vztahům Latinské Ameriky a Evropské unie se věnovala konference v Hradci Králové

16.05.2013

Na začátku měsíce května se uskutečnila v Hradci Králové odborná konference zabývající se tématem vzájemných vztahů dvou významných geopolitických celků – Latinskou Amerikou a Evropskou unií. Konference, kterou uspořádalo Eurocentrum Hradec Králové ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové a studentským politologickým klubem, přivítala osobnosti z řad české i zahraniční akademické sféry, zástupce vrcholné politické úrovně i státní správy.

V prvním panelu se představil místopředseda evropského parlamentu Ing. Oldřich Vlasák, který se společně s europoslancem Edvardem Kožušníkem intenzivně věnuje problematice vztahů Evropské unie s Latinskou Amerikou na unijní úrovni. V rámci Evropského parlamentu bylo do současnosti vytvořeno celkem osm delegací pro Latinskou Ameriku. Pro srovnání celkový počet delegací Evropského parlamentu činí 35 pro celý svět, téměř ¼ jich je tedy zaměřena na země Latinské Ameriky, což svědčí o uvědomění si významného potenciálu tohoto geopolitického celku ze strany Evropské unie. Úkolem těchto delegací je mj. prohloubení sociálních a hospodářských vazeb mezi zeměmi Latinské Ameriky a Evropskou unií či vývoz principů demokracie a právního státu do této oblasti.

Jedním z témat konference byla hospodářská situace zemí Latinské Ameriky. Obyvatelé zemí Latinské Ameriky tvoří 9 % celkové světové populace, na rozdíl od Evropské unie, která se podílí na světové populaci jen 7 %. Z ekonomického hlediska se však Latinská Amerika nachází silně pod světovým průměrem. Ve srovnání s Evropskou unií jsou rozdíly ve vyspělosti států markantní. Pět nejvyspělejších států Latinské Ameriky se svou ekonomickou výkonností rovnají pěti nejchudším státům EU. Dle europoslance Ing. Oldřicha Vlasáka by však překvapivě většina zemí Latinské Ameriky neměla problém s plněním maastrichtských kritérií, které jsou předpokladem pro přijetí eura. Příkladem může být problém zadluženosti států Evropské unie, která dosahuje průměrné výše 85 %, naopak země Latinské Ameriky jsou v průměru zadlužené pouhými 30 % HDP.

Na vystoupení Ing. Oldřicha Vlasáka navázal hlavní host konference, profesor Denis Iván Rojas Lanuzanikaragujské univerzity. Ten poukázal na význam strategického partnerství mezi Latinskou Amerikou a Evropskou unií jakožto důležitého nástroje pro udržení světového rovnováhy. V rámci této spolupráce Evropská unie tlačí na vytvoření sítě smluv s jednotlivými státy Latinské Ameriky a na vytvoření skutečného politického dialogu. V současné době můžeme zaznamenat nárůst evropských investic směřovaných do Střední Ameriky, a to zejména v oblasti vzdělání a kultury, významná je taktéž podpora zapojení států Latinské Ameriky do mezinárodního obchodu. Významné prostředky rovněž plují na boj proti chudobě, jak však pan Denis Rojas upozornil, hmatatelné dopady jsou však velmi omezené, a to díky přetrvávající vysoké míře korupce, která v zemích Latinské Ameriky panuje. Vzájemná spolupráce mezi Latinskou Amerikou a Evropskou unií naráží i na několik dalších problémů, jak v obchodní, tak politické oblasti. Ta, kromě zmíněné vysoké míry korupce, pramení z neschopnosti států Latinské Ameriky hovořit jedním hlasem a tedy vystupovat jako rovnocenný partner při jednání s Evropskou unií. Signifikantní je přitom politická neochota vlád zemí Latinské Ameriky podílet se na společné integraci a všudypřítomná roztříštěnost zájmů a priorit.

Jak z příspěvku vyplynulo, Evropská unie hraje roli spíše diplomatického vyjednavače, kterému se podařilo vůbec poprvé v historii přizvat všechny představitelé zemí Latinské Ameriky k jednání u jednoho stolu a přimět je k hledání společných postupů. Přesto Evropská unie zaznamenává velkou konkurenci zejména ve Spojených státech amerických, které jsou zeměmi Latinské Ameriky považovány za duchovního vůdce. Jak dodala Alena Rudolfová z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, velké ohrožení vlivu Evropské unie v Latinské Americe představují taktéž rychle rostoucí asijské státy. Především Čína, jenž na rozdíl od Evropské unie neřeší politické aspekty spolupráce a v ekonomické oblasti je schopna rychlejšího a efektivnějšího jednání.

Fotogalerie

Vybrat