Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropská komise schválila České republice další operační programy

19.05.2015

Evropská komise schválila České republice už celkem šest operačních programů. Prvními dvěma jsou operační program Životní prostředí a operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, schválené pro období 2014 - 2020. Nyní došlo ke schválení dalších operačních programů pro stejné období, a to OP Doprava, OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a Program rozvoje venkova.

Operační program Doprava je zaměřen především na zkvalitnění dopravní sítě v České republice. Cílem je snižování negativních vlivů dopravy na životní prostředí, a důraz je kladen i na podporu udržitelných forem dopravy a zlepšení dopravní dostupnosti. Program bude čerpat finance z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. České republice umožní čerpat z evropských fondů až 4,7 miliard eur (asi 125 miliard korun) na rozvoj silniční a železniční infrastruktury. Z programu bude financována například obnova vozového parku na železnici a městská doprava, tedy infrastruktura pro tramvaje, metro a trolejbusy. Součástí programu je i rozvoj dopravní telematiky a inteligentních dopravních systémů (ITS). Výhodou je členění operačního programu do podstatně nižšího počtu prioritních os, než tomu bylo u OPD pro období 2007-2013, který měl celkem sedm os.  Rozdělení do čtyř prioritních os umožní flexibilnější využití prostředků a lepší celkové dočerpání programu.

Operační program Zaměstnanost získal zhruba 70 miliard korun celkové alokace programu, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Více než 60 procent alokace, tedy přibližně 43 mld. Kč, půjde na podporu zaměstnanosti, zejména mladých bez praxe, starších lidí, žen a také lidí s nízkou kvalifikací. Více než čtvrtina alokace programu, tedy přibližně 19 mld. Kč, pak bude směřovat na aktivity věnované sociálnímu začleňování a boji proti chudobě a diskriminaci zejména financováním sociálních služeb. Přibližně dvě procenta prostředků programu půjdou na sociální inovace s cílem jejich tvorby, testování a následného šíření, a také na podporu mezinárodní spolupráce. Zhruba šest procent alokace bude vyčleněno pro účely zefektivnění veřejné správy. Zbývající prostředky připadnou na technickou pomoc, tedy na řízení celého programu včetně podpory žadatelů a příjemců.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož alokace představuje 2,77 miliardy eur, je pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). OP VVV se ve třech prioritních osách zaměřuje na celý vzdělávací systém od mateřských až po vysoké školy, včetně podpory výzkumu a vývoje. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (prioritní osa 1) je zaměřeno především na podporu většího zapojení excelentních výzkumných týmů do mezinárodního výzkumu a zvýšení konkurenceschopnosti. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (prioritní osa 2) je koncipován tak, že klade důraz na rozvoj profilace bakalářských a magisterských studijních programů v souladu s potřebami trhu práce a také na zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a z etnických minorit (včetně Romů) na vysokoškolském vzdělávání. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (prioritní osa 3) má za cíl zejména zvýšení kvality předškolního vzdělávání s ohledem na usnadnění přechodu dětí na základní školu, zlepšení sociální integrace žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích pedagogů, posílení odborné přípravy v návaznosti na potřeby trhu práce a další.

Program rozvoje venkova, který má v gesci Ministerstvo zemědělství, se zaměřuje především na investice pro konkurenceschopnost, inovace zemědělských podniků a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově. Celkem bylo na tento program vyčleněno 3,1 mld. EUR z celkové alokace 24 mld. EUR. Prostředky z fondů budou směřovat do oblasti předávání poznatků a inovací v zemědělství i lesnictví, zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií. V rámci programu se projekty mohou dále zaměřit na zpracování zemědělských produktů, zlepšení ekosystémů a podporu hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.