Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euro v ČR

Členství České republiky v Evropské unii mimo jiné znamená i závazek přijmout jednotnou evropskou měnu, jakmile budou splněna požadovaná maastrichtská kritéria. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie tedy vyvstala otázka, kdy bude euro zavedeno.

Odpovědí na tuto otázku bylo vypracování společného materiálu vlády ČR a ČNB - Strategie přistoupení České republiky k eurozóně z roku 2003. Dokument popsal ekonomickou situaci České republiky vzhledem k ekonomické úrovni eurozóny. A zároveň nastínil na základě očekávaných přínosů a rizik plynoucích z jednotné evropské měny možnou strategii zavedení eura u nás. Horizont let 2009-2010 byl zmíněn jako možný termín přijetí eura, za předpokladu pokračování reálné konvergence české ekonomiky a splnění požadovaných maastrichtských kritérií.

V roce 2006 se vláda ČR rozhodla uskutečnit několik kroků vedoucích k zahájení příprav České republiky na euro. Mezi důležité kroky vlády v procesu zavádění eura v ČR patří:

 • Důležitým rozhodnutím, které bylo zapotřebí učinit hned na počátku, bylo rozhodnutí o způsobu, jakým bude euro v České republice zavedeno. Evropská legislativa nabízela tři možné scénáře přechodu na euro - scénář s využitím přechodného období, jednorázový přechod na euro s využitím tzv. „fáze postupného zrušení" a jednorázový přechod na euro, tzv. velký třesk. Na základě doporučení Národní koordinační skupiny se vláda ČR rozhodla pro třetí variantu, tj. variantu velkého třesku nebo-li tzv. „Big Bang".

Jedná se o scénář zavedení eura, při kterém je euro zavedeno v bezhotovostním i hotovostním platebním styku ke stejnému okamžiku. V současné době, kdy euro je již mezinárodně uznávaná měna, noví členové eurozóny volí bez výjimky metodu velkého třesku. Příklad Slovinska, Kypru a Malty jednoznačně potvrdil, že se jedná o nejlevnější a nejjednodušší variantu zavedení eura.

NÁRODNÍ KOMUNIKAČNÍ SKUPINA PRO ZAVEDENÍ EURA ČR

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR je meziresortní koordinační skupinou v gesci Ministerstva financí ČR. Jejími hlavními úkoly je příprava Národního plánu zavedení eura v ČR, příprava komunikační strategie a koordinace celého procesu zavádění eura v Česku.

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR byla zřízena usnesením vlády č. 1510 ze dne 23. listopadu 2005, kterým Vláda ČR schválila institucionální zajištění přijetí eura v ČR.

Národním koordinátorem příprav zavedení eura v ČR je od 28. března 2007 Oldřich Dědek z Ministerstva financí ČR. Více informací naleznete na www.mfcr.cz/euro nebo na e-mailové adrese euro@mfcr.cz.

Složení Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR

Ministerstvo financí ČR
Česká národní banka
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Pracovní skupiny Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR

1. Pracovní skupina pro komunikaci
2. Pracovní skupina pro finanční sektor
3. Pracovní skupina pro veřejné finance a veřejnou správu
4. Pracovní skupina pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele
5. Pracovní skupina pro informatiku a statistiku
6. Pracovní skupina pro legislativu

 

 • Národní koordinační skupina a její pracovní skupiny vypracovaly Národní plán zavedení eura v České republice, který řeší technické a organizační záležitosti přechodu naší ekonomiky na jednotnou evropskou měnu. Národní plán zároveň stanoví základní principy, které budou muset být během zavádění eura dodržovány a které celý proces usnadní a zajistí,aby nikdo nebyl touto změnou poškozen. Jedná s zejména o:
 • princip kontinuity právních nástrojů,
  • princip nepoškození občana státem,
  • princip předcházení neodůvodněnému zvyšování cen a
  • princip minimalizace nákladů pro soukromý i veřejný sektor.
INTERNETOVÁ STRÁNKA ZAVEDENIEURA. CZ
mince eura

Dne 28. února 2008 byla spuštěna internetová stránka Ministerstva financí ČR s informacemi o euru, která má za cíl oslovit svým obsahem širokou i odbornou veřejnost.

Naleznete zde základní faktické informace o euru a eurozóně, jakož i představení procesu zavedení eura v České republice se všemi důležitými aspekty (přínosy společné měny pro spotřebitele a podnikatele, plnění maastrichtských konvergenčních kritérií, přijatý scénář jednorázového zavedení eura, institucionální zajištění připrav, aj.).

Před přijetím společné měny se musí české koruna zapojit do mechanizmu směnných kurzů ERM II po dobu minimálně dvou let. Ze zkušenosti států, které euro již zavedly vyplývá, že je třeba zohlednit i zhruba tříleté přípravné období. Během něho je třeba např. zajistit přípravu finančního sektoru na zásobení občanů i podniků eurovým oběživem a stažení původní národní měny, připravit a provést konverzi informačních systémů, provést potřebné legislativní změny atd.

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně schválená vládou ČR v srpnu 2007 nestanovila nové cílové datum vstupu do eurozóny s tím, že toto datum se odvine od vyřešení problematických míst v rámci zásadní reformy veřejných financí a od posílení pružnosti české ekonomiky. Vstup do systému kurzů ERM II strategie chápe pouze jako nezbytnou podmínku pro přijetí eura. Délka pobytu v něm by proto měla minimální.

Pravidelný dokument „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti s eurozónou" z 21. prosince 2009 konstatuje, že za současných podmínek je velmi nepravděpodobné, že ČR bude ve střednědobém horizontu schopna plnit všechna maastrichtská konvergenční kritéria. Nestanovuje proto cílové datum vstupu do eurozóny, a konstatuje, že ČR nebude v průběhu roku 2010 usilovat o vstup do mechanismu ERM II. 

Zásadní bariérou pro vstup do měnové unie je podle dokumentu vyšší než 3% deficit sektoru vládních institucí a nejisté udržení a potřebné další zvyšování dosaženého stupně sladěnosti české ekonomiky s eurozónou v nejbližších letech.

Výhody zavedení jednotné měny v ČR:

 • účast na formulaci a realizaci společné měnové politiky
 • disciplinační vliv na hospodářskou politiku - zejména požadavek střednědobých vyrovnaných veřejných rozpočtů a požadavek provádění strukturálních reforem podporujících dlouhodobě udržitelný hospodářský růst
 • snížení transakčních nákladů - národní měna se stane součástí jednotné měny téměř celé Evropy, což povede k podstatnému snížení nákladů na směnu měn a přeshraničních transferů jak v obchodním styku podnikatelů, tak i v turistice, bude možné provádět platby v celosvětovém měřítku, protože euro patří mezi jednu ze tří světových měn (vedle USD a japonského jenu)
 • eliminace kurzového rizika vůči zemím EU
 • snížení rizika vzniku měnových turbulencí
 • vyšší cenová transparentnost - spotřebitelé budou mít možnost snadného porovnání cen v jednotlivých členských státech; firmy mohou snadněji porovnat své náklady, což posílí konkurenci, která by měla přinést snížení cen;

Nevýhody a rizika z přijetí eura

 • Ztráta samostatné měnové politiky - se zánikem české koruny zanikne i pravomoc České národní banky provádět měnovou politiku. Ta bude určována Evropskou centrální bankou nikoli podle aktuálních potřeb české ekonomiky, nýbrž z pohledu eurozóny jako celku.
 • Riziko vnímané inflace - po zavedení eura stouply v některých zemích ceny vybraných položek, např. v restauracích, u kadeřníka, v tržnicích, za drobné opravy, apod. Celkově se statisticky nepotvrdilo, že by přijetí společné měny vedlo k růstu inflace.
 • Jednorázové náklady na zavedení eura - přechod na novou měnu v podnikovém sektoru si vyžádá vynaložení nemalých nákladů. Bude potřeba upravit informační systémy, přecenit zboží, vydat nové cenové katalogy, vyškolit zaměstnance a provést mnoho dalších úkonů. Tyto náklady si každý podnik bude hradit z vlastních zdrojů.

DOKUMENTY

Aktuální dokumenty na téma Euro a ČR najdete na internetové stránce http://www.zavedenieura.cz/ v sekci Dokumenty.

KE STAŽENÍ

Autor: Euroskop