Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Směrnice o zdaňování úspor

Euroskop, 08.01.2009

Komise 13. listopadu zveřejnila návrh revize směrnice č. 2003/48 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, jež by měla zajistit, aby nebylo možné vyhýbat se zdanění prostřednictvím zakládání „fiktivních" právnických osob nebo nadací a fondů, které často disponují daňovými výjimkami. Rada o návrhu poprvé debatovala 2. prosince 2008.

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (KOM(2008)727)

 

1. Legislativní pozadí

 

Danou iniciativu lze volně spojovat především s německými snahami zamezovat daňovým únikům skrze zpřísňování unijních norem. (Daňové úniky v EU dosahují podle Komise údajně 200-250 mld. € ročně (2,5 % HDP EU), z čehož cca 40 mld. € tvoří podvody s DPH.)

Stávající směrnice č. 2003/48, jejímž cílem je umožnit, aby příjmy z úspor v podobě úrokových plateb vyplacené v jednom členském státě jejich skutečným vlastníkům, kteří jsou fyzickými osobami s bydlištěm v jiném členském státě, podléhaly účinnému zdanění v souladu s právními předpisy státu, ve kterém mají bydliště, se uplatňuje od 1. července 2005. Nedlouho poté, co se však norma stala použitelnou, se stalo zjevným, že by bylo vhodné ji - v souladu s revizním mechanismem s tříletou periodicitou (viz čl. 18 směrnice) - zdokonalit, aby zohledňovala vývoj spořicích produktů i chování investorů. Konkrétním projevem této snahy se nejprve stala zpráva Komise z 15. září 2008 a poté samotný legislativní návrh.

 

2. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

 

Jedním z navrhovaných opatření by mělo být zavedení „okamžitého zdaňování" příjmů z úroků (tj. hned, byť dané příjmy nemusejí jejich příjemcům plynout okamžitě, ale přes prostředníka, resp. „platebního zprostředkovatele v okamžiku přijetí platby"; viz Příloha III návrhu). Ve výsledku by to mělo znamenat zavedení daňové povinnosti i pro subjekty, jež jsou jí nyní zbaveny, popř. se jich netýká obecně (viz čl. 2 a 4 návrhu).

Pokud jde o zdanění příjmů z úspor, měla by být daňová povinnost rozšířena i na ty (moderní) finanční produkty, kterých se nyní netýká (některé typy cenných papírů, životní pojistky, investiční fondy ap.; viz čl. 1, 2 a 6 návrhu).

Nová norma by měla rovněž zefektivnit automatickou výměnu informací mezi členskými státy, resp. jejich finančními úřady, aby mohly zdaňovat příjmy z úroků, které jejich obyvatelé získali mimo svůj domovský stát (viz čl. 8 návrhu).

V současnosti z této praxe disponují výjimkou Rakousko, Belgie a Lucembursko a o informace z těchto států je třeba žádat na individuální bázi; naopak na základě bilaterálních dohod k ní dochází mezi členskými státy EU a nečlenským Švýcarskem, Lichtenštejnskem, Monakem, Andorrou a San Marinem a deseti závislými územími Velké Británie a Nizozemska - Anguillou, Arubou, Britskými Panenskými ostrovy, Kajmanskými ostrovy, Guernsey, Ostrovem Man, Jersey, Montserratem, Holandskými Antilami a Ostrovy Turks a Caicos.

 

3. Stav legislativního procesu

 

Rada se návrhem poprvé zabývala 2. prosince 2008, ovšem k žádnému meritornímu posunu nedospěla, pouze konstatovala, že se textu bude věnovat na jaře 2009 a že požaduje zachování nebo snížení administrativní zátěže, jasnou specifikaci způsobu výměny informací mezi finančními úřady jednotlivých členských států a určení lhůty, do níž bude možné případnou daň vymáhat nikoli v zemi pobytu, ale i v zemi, v níž jsou příjmy z úspor generovány.

 

4. Očekávaný vývoj

 

Vzhledem k dynamickým posunům na finančních trzích se i nadále počítá s tím, že Komise bude Radě podávat (na základě čl. 18 směrnice) každé tři roky zprávu a bude navrhovat další potenciální úpravy normy.

Sama Komise pak předpokládá, že v následujícím období bude jednat o bilaterálním zahrnutí tzv. daňových rájů do rámce směrnice. S negociacemi se počítá mj. v případě Norska, Bermudských ostrovů, Islandu, Hongkongu, Macaa, Singapuru a dalších cca čtyřiceti území.

Konečně poslední aktivitou na daném poli by měla být potenciální změna směrnice č. 77/799 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států (finančními úřady) v oblasti přímých daní.

Pokud jde o samotný návrh, předpokládá se nejprve formální konzultace Evropského parlamentu. Výbor ECON by měl návrh své zprávy zveřejnit 31. března 2009, plénum by ji pak mělo schválit 21. dubna 2009. Rada ECOFIN bude poté (v první polovině roku 2009) 5. května 2009 a 9. června 2009.

 

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (KOM(2008)727)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2767, SEK(2008)2768

Právní báze: čl. 94 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: konzultace

Odpovědné generální ředitelství Komise: Daně a cla

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ECON (zpravodaj Benoît Hamon, Francie, PES)

Odpovědná formace Rady: ECOFIN

 

Seznam odkazů

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Daně v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Daně v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Daně v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Daně v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Daně v lednu 2019

Euroskop, 08.02.2019