Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Reforma DPH u vybraných druhů služeb

Euroskop, 18.03.2009

Rada ministrů dosáhla 10. března 2009 politické dohody o návrhu směrnice pozměňující směrnici č. 2006/112, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty. Evropský parlament své stanovisko zaujal 19. února 2009.

Návrh směrnice Rady pozměňující směrnici 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty (KOM(2008)428)

 

Návrh reformy úpravy snížených sazeb DPH není návrhem komplexní reformy, jedná se pouze o úpravu nejpalčivějších otázek. Ta byla vyvolána potřebou přijmout právní úpravu snížené sazby DPH u některých služeb pro období po roce 2010, jakož i některé technické úpravy. Záměrem návrhu je umožnit členským státům zvolit si, zda budou uplatňovat snížené sazby DPH na některé konkrétní služby. Návrh pokrývá pouze služby poskytované lokálně, jež neohrožují konkurenci na společném trhu.

Návrh zároveň tvoří součást širší iniciativy Small Bussiness Act, jejímž cílem je stimulovat malé a střední podniky (více viz níže uvedené odkazy).

 

 

1. Stanovisko Evropského parlamentu

 

1.1 Zpráva výboru ECON

 

Výbor ECON  ve svém stanovisku podpořil návrh Komise. Shodně konstatoval, že přesně cílené snížené sazby DPH mohou vést ke zvláštním výhodám z hlediska ekonomického růstu, protože mohou spotřebitele podnítit, aby svépomocné činnosti přesunuli ze stínové do oficiální ekonomiky. Navíc místně poskytované služby, které není možné dodávat na dálku a na které se uplatní snížené sazby DPH, nijak neohrozí fungování vnitřního trhu. Významným bodem stanoviska je konstatování, že tyto služby by měly zahrnovat i služby restaurační, o což dlouhodobě usilovala Francie.

Výbor dále navrhl, aby byl seznam služeb spadajících do snížené sazby DPH dále rozšiřován. Komise však musí nad tímto procesem vykonávat stálý dohled, aby nedocházelo k narušování konkurence na trhu. Plénum Evropského parlamentu tuto myšlenku ale nepodpořilo.

Výbor ve své zprávě uvedl také několik obecných poznámek k celkové reformě systému DPH. Konstatoval, že členské státy by měly mít možnost uplatňovat snížené sazby DPH z ekonomických či sociálních důvodů, aby zajistily dostupnost základního zboží a služeb pro všechny občany a aby zajistily  lepší podmínky pro existenci místně poskytovaných služeb.

 

1.2 Pozměňovací návrhy přijaté v plénu EP

 

Plénum Evropského parlamentu zohlednilo výše zmiňovanou zprávu, nicméně zaujalo opatrnější přístup a přijalo k návrhu Komise následující pozměňovací návrhy:

 • Požadavek, aby členské státy poskytly podnikům jednoznačné a dostupné pokyny o uplatňování snížených sazeb DPH,
 • Rozšíření uplatnění směrnice:
  •  V oblasti bydlení také na renovaci a opravy vykonávané s cílem zvýšit úspory energie a energetickou účinnost,
  • Na poskytnutí služeb pro zemědělskou výrobu, včetně strojů, vyjma hmotného majetku jako jsou budovy,
  • Na dětské ošacení a dětskou obuv,
 • Explicitní zmínka o zahrnutí dodávek pohřebnického zboží, například památníků, náhrobních kamenů a jejich údržby.

Evropská komise však tyto pozměňovací návrhy odmítla.

 

2. Projednávání návrhu v Radě ministrů

 

V Radě patřil projednávaný návrh směrnice mezi problematické a nalezení kompromisu bylo poměrně složité. Hlavním sporným bodem bylo zahrnutí většího okruhu služeb, zejména služeb restauračních, do okruhu aplikace snížené sazby DPH. V Radě se vyprofilovaly dvě skupiny států. Na jedné straně zastánci návrhu, reprezentovaní Francií, poukazovali na jeho potenciál při stimulaci hospodářského růstu u těch služeb, kde nehrozí porušování hospodářské soutěže. Na straně druhé jiné státy (například Německo) preferovaly spíše harmonizaci, zjednodušování úředních postupů a stanovení obecných vodítek předtím, než v jednotlivých sektorech dojde ke snížení daní. Německo navíc poukazovalo na rizika pro stabilitu veřejných financí, pokud dojde k přijetí příliš liberální právní úpravy.

Rada nakonec schválila možnost aplikace snížených sazeb DPH, ale uvedla, že tyto sazby mohou mít jak pozitivní, tak i negativní dopady a „vždy by měla být nejdříve zvažována efektivnější alternativní řešení", než se členský stát rozhodne snížené sazby DPH aplikovat.

Snížené sazby DPH budou moci být aplikovány členskými státy pouze v těchto oblastech služeb:

 • Drobné opravy jízdních kol, obuvi a koženého zboží, oděvů a bytového textilu (včetně spravování a přešívaní);
 • Čištění oken a úklid v domácnostech;
 • Domácí pečovatelské služby (např. pomoc v domácnosti a péče o děti, staré, nemocné nebo postižené osoby);
 • Holičství a kadeřnictví;
 • Renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů s výjimkou materiálů, které tvoří podstatnou část hodnoty poskytnuté služby.

Dále se budou moci uplatnit snížené sazby DPH u:

 • Restauračních služeb a
 • Knih na jakémkoliv fyzickém médiu.

Speciální úprava se bude týkat Portugalska, které bude moci uplatňovat sníženou sazbu DPH na mýtné na mostech v Lisabonské oblasti, a také Kypru, který bude moci tuto sazbu uplatňovat na láhve se zemním plynem. Komise byla také vyzvána, aby předtím, než 31. prosince 2010 vyprší přechodné období Malty na nulovou sazbu DPH (místo 5% sazby) na dodávky potravin a farmaceutických výrobků, předložila odpovídající návrh na prodloužení platnosti tohoto ustanovení.

 

3. Projednání návrhu v Parlamentu ČR

 

Návrh směrnice byl doručen k projednání také Parlamentu České republiky. Výbor Senátu pro záležitosti Evropské unie vzal tento návrh 25. července 2008 bez projednání na vědomí. Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny návrh směrnice projednal bez dalších doporučení dne 3. října 2008.

 

4. Očekávaný vývoj

 

Návrh vstoupí v platnost 1. ledna 2011. Členské státy jsou povinny sdělit Komisi texty předpisů provádějících daný návrh (resp. novou směrnici) a odeslat jí korelační tabulku mezi jednotlivými ustanoveními.

 

Návrh směrnice Rady pozměňující směrnici 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty (KOM(2008)428)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2190, SEK(2008)2191

Právní báze: čl. 93 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: konzultace

Odpovědné generální ředitelství Komise: Daně a cla

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ECON (zpravodajka Ieke van den Burg, Nizozemsko, PES)

Odpovědná formace Rady: ECOFIN

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Daně v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Daně v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Daně v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Daně v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Daně v lednu 2019

Euroskop, 08.02.2019