Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Daně v prosinci 2015

Euroskop, 09.01.2016

Rada schválila automatickou výměnu daňových informací mezi státy

  • Výměna daňových informací mezi členskými státy bude automatická, potvrdila Rada

 

Rada schválila automatickou výměnu daňových informací mezi státy

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (KOM(2015)135)

  • Rada 8. 12. 2015 přijala směrnici, jejímž cílem je zlepšit transparentnost ohledně daňových rozhodnutí vydaných členskými státy podnikům ve specifických případech, jež se týkají způsobu, jakým bude zacházeno s určitým zdaněním. Směrnice je jednou z řady iniciativ, jež mají předcházet vyhýbání se daňové povinnosti právnických osob.

Pozadí

Komise tuto směrnici navrhla v březnu 2015 jako součást celého balíčku opatření  poté, co novináři odhalili rozsáhlé daňové dohody Lucemburska s mnoha velkými firmami (např. McDonald’s či Ikea), které společnostem umožňovaly platit velmi malé daně. Jejím prostřednictvím se mění směrnice směrnice č. 61/2011 o správní spolupráci v oblasti daní, která stanovuje praktické postupy pro výměnu informací. Rada dosáhla politické dohody ohledně uvedené směrnice 6. 10. 2015 (více v příspěvku „Členské státy si budou povinně vyměňovat daňové informace“, Daně v říjnu 2015). EP vydal stanovisko 27. 10. 2015. Kvůli podnikům, které se vyhýbají svým daňovým povinnostem, přicházejí rozpočty členských států EU každoročně o miliardy €. Je také narušováno spravedlivé rozdělení zátěže mezi daňové poplatníky a spravedlivá hospodářská soutěž mezi podniky. Společnosti spoléhají na to, že daňová pravidla jsou složitá a že členské státy nespolupracují, a tak své zisky přesouvají a daně platí co možná nejmenší.

Nová směrnice bude po členských státech požadovat, aby si automaticky vyměňovaly informace o předběžných daňových rozhodnutích s přeshraničním prvkem, jakož i o předběžných posouzeních převodních cen. Daňové rozhodnutí je určitý příslib, který daňový orgán dává daňovému poplatníkovi ohledně toho, jakým způsobem se budou v konkrétním případě řešit určité daňové otázky. Předběžné posouzení převodních cen je druh daňového rozhodnutí, které daňový orgán vydává za účelem určení metody a dalších důležitých prvků pro stanovování cen, které se mají používat při převodu zboží nebo poskytování služeb mezi společnostmi.

Klíčové a sporné body

  • Členské státy, které daňové informace obdrží, budou v případě potřeby moci požádat o jejich doplnění.  Budou stanoveny lhůty – vnitrostátní daňové orgány budou muset každého půl roku zasílat všem ostatním členským státům stručnou zprávu o všech přeshraničních daňových rozhodnutích, která vydaly. Současně bude Komise provozovat bezpečný centrální rejstřík, v rámci kterého budou vyměňované informace uchovávány. Tento rejstřík bude přístupný všem členským státům a v rozsahu, který je nezbytný pro monitorování správného uplatňování směrnice, také Komisi.

Daňové plánování obchodních společností je v posledních letech stále sofistikovanější. Jeho součástí je například přesouvání zdanitelného zisku do států s příznivějšími daňovými režimy nebo eroze základu daně. Směrnice má zajistit, aby byl kterýkoli členský stát, který je dotčen předběžným daňovým rozhodnutím nebo posouzením převodních cen vydaným jiným členským státem, schopen monitorovat situaci a případný dopad na své daňové příjmy. 

Předpokládaný další vývoj

Nová pravidla budou uplatňována od 1. 1. 2017. Do té doby se budou na výměnu informací mezi členskými státy nadále vztahovat povinnosti, které platí v současnosti. Pokud jde o daňová rozhodnutí vydaná před 1. 1. 2017, bude se postupovat takto: 

  • U předběžných daňových rozhodnutí s přeshraničním prvkem a předběžných posouzení převodních cen, která byla vydána, pozměněna nebo obnovena v době od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013, bude výměna informací probíhat v případě, že jsou tato rozhodnutí nebo posouzení stále platná k 1. lednu 2014;
  • U rozhodnutí a posouzení převodních cen, která byla vydána, pozměněna nebo obnovena v době od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016, bude výměna informací probíhat bez ohledu na to, zda tato rozhodnutí nebo posouzení jsou či nejsou stále platná.
  • V případě rozhodnutí a posouzení vydaných do 1. 4. 2016 budou mít členské státy možnost z výměny informací vyjmout ta rozhodnutí a posouzení, která byla vydána podnikům, jejichž roční čistý obrat na úrovni skupiny je nižší než 40 mil. €.  Tato výjimka se však nebude vztahovat na podniky provádějící převážně finanční nebo investiční činnosti.

Odkazy

 

 

Další články v rubrice

Daně v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Daně v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Daně v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Daně v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Daně v lednu 2019

Euroskop, 08.02.2019