Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Daně v červnu 2016

Euroskop, 09.07.2016

Poslanci prosazují přísnější pravidla pro zdanění společností, Nová pravidla DPH pro využívání poukázek

  • EP vyzývá členské státy k přísnějšímu zdanění společností

  • Pravidla pro uplatňování DPH u poukázek se sjednotí

 

Poslanci prosazují přísnější pravidla pro zdanění společností

Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu (KOM(2016)26)

  • EP 9. 6. 2016 (poměrem 486:88:103) uvítal návrh Komise na směrnici k zamezení vyhýbání se daňovým povinnostem. Poslanci ale prosazují přísnější limity odpočtu úroků a efektivní daňové sazby pro zahraniční příjmy.

Pozadí

Směrnice o zamezení daňových úniků reaguje na akční plán OECD, jehož cílem je omezit narušení daňového základu a převod zisků (BEPS). Je součástí balíku legislativních návrhů předložených v lednu 2016 (více v příspěvku „Boj Komise proti vyhýbání se daňovým povinnostem“, Daně v lednu 2016). Balík zaměřený proti vyhýbání se daňovým povinnostem vyzývá členské státy, aby zaujaly důraznější a koordinovanější přístup vůči společnostem, které se snaží vyhnout placení spravedlivého dílu daní, a zavedly mezinárodní normy proti erozi základu daně a přesouvání zisků. Opatření má společně zabránit agresivnímu daňovému plánování, zvýšit transparentnost mezi členskými státy a zajistit na jednotném trhu spravedlivější hospodářskou soutěž.

Společnosti by měly platit daně tam, kde vytvářejí své zisky. Návrh směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem obsahuje právně závazná opatření, která se mají zabývat některými z nejčastějších systémů vyhýbání se daňovým povinnostem. Její doporučení týkající se daňových úmluv členským státům radí, jak nejlépe chránit své daňové úmluvy proti zneužívání, a to způsobem, který je v souladu s právními předpisy EU.

Klíčové a sporné body

Návrh směrnice vychází z principu, že daň by měla být placena v místě, kde vznikly zisky a obsahuje právně závazná opatření s cílem blokovat nejčastěji používané metody, jak se vyhnout odvodu daní. Připravovaná směrnice dále navrhuje také společnou definici pojmů, kterými jsou například „stálé provozovny“, „daňové ráje“, „minimální ekonomická podstata“, „převodní ceny“ a další doposud nejednotné výrazy.

  • Pro tzv. převáděcí pravidlo, díky němuž by zisk zdaněný v zemi mimo EU byl později přenesen do členského státu EU, požadují poslanci přísnější podmínky, než původně navrhla Komise. Tento „zahraniční příjem“ je často osvobozen od daně, aby se zabránilo dvojímu zdanění. Poslanci souhlasí se zavedením minimální daňové sazby ve výši 15 %, pokud by byl tento zahraniční příjem zdaněn nižší sazbou než v EU, musel by být rozdíl doplacen.

Další doporučení EP například zahrnují omezení odpočtu přesahujících výpůjčních nákladů pouze do výše 20 % příjmu poplatníka nebo až do výše 2 mil. € podle toho, co je vyšší. Uvádí seznam daňových rájů a zemí (včetně těch v EU) doplněný seznamem sankcí pro nespolupracující soudní a finanční instituce, které působí v rámci daňových rájů. Dále EP navrhuje zákaz společností typu poštovní schránka, rychlé zavedení společného konsolidovaného základu daně (CCCTB) nebo také zvýšení transparentnosti svěřeneckých fondů a nadací.

Pro harmonizaci systému v celé EU navrhují poslanci zavedení společného způsobu výpočtu efektivní daňové sazby v každém členském státu. Přeshraniční daňový mechanismus a řešení sporů s jasnějšími pravidly a lhůtami by měly být zavedeny od ledna 2017. Dále také podporují vytvoření harmonizovaného společného evropského identifikačního čísla daňového poplatníka (TIN), které bude sloužit jako základ pro účinnou automatickou výměnu informací mezi daňovými správami členských států EU.

Předpokládaný další vývoj

EP je v případě návrhu této směrnice, která spadá do daňové oblasti, pouze konzultován. Na návrhu by se měly členské státy EU shodnout jednomyslně.

Odkazy

 

Krátce...

 

Nová pravidla DPH pro využívání poukázek

Rada 27. 6. 2016 přijala směrnici Rady, jejímž cílem je zvýšit právní jistotu pro transakce zahrnující poukázky harmonizací vnitrostátních pravidel DPH v této oblasti. Směrnice si klade za cíl snížit riziko nesouladu vnitrostátních daňových předpisů, které vedou k dvojímu zdanění, nezdanění nebo jiným nežádoucím následkům. Tato situace může nastat, pokud je poukázka vydána v jednom členském státě a použita v jiném. Poukázky jsou stále více používány v mnoha podobách. Patří mezi ně například předplacené telekomunikační karty, dárkové karty a slevové kupony na nákup zboží nebo služeb. Směrnice definuje jednoúčelové a víceúčelové poukázky a stanoví pravidla pro určení základu daně transakcí v obou případech. Členské státy musí směrnici provézt do svých vnitrostátních předpisů do 31. 12. 2018. Ustanovení se bude vztahovat pouze na poukázky vydané po tomto dni.

 

Další články v rubrice

Daně v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Daně v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Daně v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Daně v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Daně v lednu 2019

Euroskop, 08.02.2019