Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Daně v říjnu 2017

Euroskop, 09.11.2017

Komise navrhla největší reformu systému DPH v EU za posledních 25 let, Lucembursko a Irsko poskytovaly neoprávněné daňové úlevy 2 nadnárodním společnostem, Nový systém řešení sporů v případech dvojího zdanění schválila Rada

 • Do roku 2022 by měly členské státy vést přeshraniční převody DPH v rámci vnitřního trhu jako domácí operace

 • Společnostem Amazon a Apple byly v obou zemích poskytovány selektivní hospodářské výhody.

 • Systém má řešit spory, kdy si dvě nebo více zemí nárokují právo zdanit stejný příjem společnosti nebo jednotlivce

 

Komise navrhla největší reformu systému DPH v EU za posledních 25 let

 • Na základě nového návrhu by se mělo přestat rozlišovat mezi domácím a přeshraničním obchodem v rámci EU.

 • DPH by totiž měla být placena podle daňových sazeb cílové země zboží.

 • Proto by nový systém v oblasti DPH měl mimo jiné umožnit účinněji řešit přeshraniční podvody.

 • Podnikatelským subjektům v EU by se zase měly snížit byrokratické náklady a zjednodušit postupy s DPH spojené.

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy (KOM(2017)0569)

 • Komise 4. 10. 2017 navrhla reformu systému DPH v EU. Stávající systém DPH by se měl změnit v tom smyslu, aby bylo zboží při prodeji z jedné země EU do druhé daněno stejně, jako když je prodáváno vnitrostátně.

Pozadí

Vytvoření uceleného systému DPH na jednotném trhu má Komise v plánu již delší dobu, podrobně nutnost dokončení jednotného evropského prostoru pro DPH popisuje akční plán Komise z roku 2016, a to včetně důvodů jeho zjednoduší a posílení odolnosti vůči podvodům (více v příspěvku „Komise navrhuje, jak v EU vytvořit jednotný prostor DPH“, Daně v dubnu 2016).

První směrnice související s DPH pochází již z roku 1967. Původně byl systém zaveden proto, aby se odstranila daň z obratu, která deformovala hospodářskou soutěž a bránila volnému pohybu zboží. Odstranit měl dále daňové kontroly a formality na vnitřních hranicích. Stávající systém DPH pochází z roku 1993 a byl koncipován jako přechodný. Podle Komise tento systém není jednotný a pro rostoucí počet podniků zapojených do přeshraniční činnosti je příliš složitý. Kromě toho otevírá prostor podvodům. Domácí a přeshraniční plnění jsou zdaňována odlišně a zboží i služby lze na jednotném trhu pořídit i bez DPH.

Systém DPH je v EU významným zdrojem příjmů. Jeho prostřednictvím se v roce 2015 vybral téměř 1 bil. €, tj. 7 % HDP EU. Na DPH je založen i jeden z vlastních zdrojů EU.

 • Na DPH ale členské státy také ročně přicházejí o více než 150 mld. € a z toho přibližně o 50 mld. € přichází v důsledku přeshraničních podvodů, kdy subjekty využívají mezer mezi 28 různými systémy DPH. Komise odhaduje, že díky navrhované reformě se tyto ztráty sníží až o 80 %. Rovněž podniky účastnící se přeshraničního obchodování jsou zatíženy o 11 % vyššími náklady spojenými s dodržováním předpisů ve srovnání s těmi, které obchodují pouze na domácím trhu. Zjednodušení a modernizace DPH by měly tyto náklady snížit přibližně o 1 mld. €.

Klíčové a sporné body

Při jednáních o dokončení jednotného prostoru DPH v EU má Komise v plánu usilovat o dosažení dohody ohledně 4 základních zásad:

 1. Boj proti podvodům: DPH by podle nových pravidel mělo být účtováno při přeshraničním obchodování mezi podniky. Nyní je tento druh obchodování od DPH osvobozen, což otvírá prostor pro podvody, jelikož umožňuje DPH vybrat a poté zmizet, aniž by se peníze odevzdali státu.
 2. Jednotné kontaktní místo: vyřizování administrativy podniků spojené s DPH mají usnadnit jednotná kontaktní místa (tzv. one stop shop). Obchodníci by měly moci předkládat daňová prohlášení a provádět platby prostřednictvím centralizovaného internetového portálu, ve svém jazyce a podle jednotných pravidel a administrativních šablon jako ve své domovské zemi. Členské státy by si pak měly DPH přeposílat navzájem přímo, jako je tomu již u prodeje elektronických služeb.
 3. Přechod na zásadu „země určení“: konečné DPH by se podle nového systému mělo vždy platit členskému státu konečného spotřebitele a také podle sazby tohoto členského státu. Pro účely prodeje elektronických služeb je již zaveden.
 4. Méně byrokracie: Zjednodušení pravidel fakturace by mělo umožnit prodávajícím vystavovat faktury podle předpisů jejich země i při přeshraničním obchodování. Podniky by již také dále neměly muset sestavovat seznam přeshraničních transakcí pro jejich daňový úřad (tzv. „souhrnné hlášení“).

Pojem certifikované osoby povinné k dani zavádí kategorii pro věrohodné subjekty, které budou moci využít zjednodušených a časově méně náročnějších pravidel.

Předpokládaný další vývoj

Legislativní návrh bude zaslán k odsouhlasení Radě a EP ke konzultaci. V roce 2018 Komise předloží podrobný právní návrh na změnu směrnice o DPH, který bude obsahovat technické podrobnosti, aby by mohl být navržený režim DPH implementován. Nové návrhy by měly vstoupit v platnost do roku 2019.

Odkazy

 

Krátce...

 

Lucembursko a Irsko poskytovaly neoprávněné daňové úlevy 2 nadnárodním společnostem

 • Lucembursko poskytovalo Amazonu nezákonné daňové úlevy, v jejichž důsledku nebyly téměř 3/4 zisku společnosti zdaněny.

 • Irsko zatím nezískalo zpět neoprávněnou státní podporu, kterou poskytlo společnosti Apple.

Komise 4. 10. 2017 na základě svého šetření dospěla k závěru, že Lucembursko poskytlo společnosti Amazon neoprávněné daňové zvýhodnění ve výši přibližně 250 mil. €. Daňové zvýhodnění umožnilo Amazonu přesunout převážnou většinu svých zisků ze společnosti skupiny Amazon, která v Lucembursku podléhá dani (Amazon EU), na společnost, která zde daně neplatí (Amazon Europe Holding Technologies). Konkrétně daňové rozhodnutí schválilo licenční platby poskytované společností Amazon EU společnosti Amazon Europe Holding Technologies, které výrazně snížily zdanitelný zisk společnosti Amazon EU. Z šetření Komise vyplynulo, že úroveň licenčních poplatků schválená v daňovém rozhodnutí byla nadsazená a neodrážela ekonomickou realitu. Na tomto základě Komise dospěla k závěru, že daňové rozhodnutí poskytovalo společnosti Amazon selektivní hospodářskou výhodu, jelikož této skupině umožňovalo platit nižší daně než jiné podniky, které podléhají stejným vnitrostátním daňovým předpisům. Lucembursko nyní musí tuto protiprávní podporu získat zpět. Komise rovněž žaluje Irsko u Soudního dvora EU za to, že nebyla navrácena neoprávněná státní podpora poskytnutá společnosti Apple, která byla firmě poskytnuta ve formě daňových úlev ve výši až 13 mld. €.

 

Nový systém řešení sporů v případech dvojího zdanění schválila Rada

 • Odhadem existuje v současné době přibližně 900 sporů týkajících se dvojího zdanění v EU ve výši 10,5 mld. €.

 • Směrnice by měla vést k posílení daňové jistoty a zlepšení podnikatelského prostředí v EU.

Rada 10. 10. 2017 schválila nový systém řešení sporů týkajících se dvojího zdanění mezi členskými státy. Dvojí zdanění se vztahuje na případy, kdy si 2 nebo více zemí nárokují právo zdanit stejný příjem/zisky společnosti nebo osoby. K tomu může dojít např. v důsledku nesouladu ve vnitrostátních předpisech nebo rozdílných výkladů dvoustranné dohody o zdanění. Návrh směrnice posiluje mechanismy uplatňované při řešení sporů, které vznikají na základě výkladu dohod o zamezení dvojímu zdanění. Vychází z Úmluvy 90/436/EHS o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků. Situace, kdy různé členské státy zdaňují tentýž příjem nebo kapitál 2krát, mohou vytvářet značné překážky bránící přeshraničnímu podnikání. Mohou vytvářet nadměrnou daňovou zátěž, narušovat ekonomické podmínky a mít nepříznivý dopad na přeshraniční investice. Návrh požaduje, aby mechanismy řešení sporů byly povinné a závazné, s jasně stanovenými lhůtami a povinností dosáhnout výsledků. Jeho cílem proto je zajistit takové daňové prostředí, v němž jsou náklady podniků na dodržování příslušných pravidel omezeny na minimum. Podle schváleného návrhu bude možné, aby daňový poplatník zahájil řízení vedoucí ke vzájemné dohodě, v jehož rámci musí členské státy dosáhnout dohody do 2 let. Pokud toto řízení není úspěšné, je za účelem řešení sporu ve stanovených lhůtách zahájeno arbitrážní řízení. Pro tyto účely je jmenován poradní panel tvořený 3–5 nezávislými rozhodci a nanejvýš 2 zástupci každého členského státu. Tento panel vydá stanovisko za účelem odstranění dvojího zdanění ve sporné věci, které je pro dotčené členské státy závazné, pokud se nedohodnou na alternativním řešení. Členské státy budou muset do 30. 6. 2019 směrnici provést do svého vnitrostátního práva. Bude se vztahovat na stížnosti podané po tomto dni ohledně otázek, které se týkají daňového období začínajícího nejdříve 1. 1. 2018.

Další články v rubrice

Daně v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Daně v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

Daně v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Daně v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Daně v lednu 2019

Euroskop, 08.02.2019