Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Daně v červnu 2018

Euroskop, 10.07.2018

Spolupráce daňových a celních správ v novém rozpočtovém období by měla být efektivnější, Rada posiluje správní spolupráci s cílem omezit podvody v oblasti DPH

 

  • Programy Clo a Fiscalis mají umožnit úzkou spolupráci mezi vnitrostátními orgány při uplatňování daňových pravidel EU

  • Lepší spolupráce mezi vnitrostátními daňovými orgány má omezit podvody při výběru DPH v EU

  

Spolupráce daňových a celních správ v novém rozpočtovém období by měla být efektivnější

  • Programy Clo a Fiscalis by měly umožnit ochranu celního území EU a uplatňování společných pravidel EU týkajících se zdanění.

  • Pokračující financování programů v těchto oblastech by mělo podpořit rozvoj obchodu a ochránit občany před dovozem nebezpečných výrobků do EU přes vnější hranice.

  • Dále by měly zajistit, aby byly členské státy dostatečně vybaveny pro boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem.

  • Komise 8. 6. 2018 navrhla v následujícím víceletém finančním rámci U na období 2021–2027 opatření, která by měla zefektivnit spolupráci daňových a celních orgánů členských států.

Pozadí

Evropský program Clo má za úkol posilovat schopnost celních orgánů zachovat bezpečnost hranic a zároveň usnadnit obchod a chránit občany EU před nebezpečnými a padělanými výrobky. Rovněž se podílí na zefektivnění vybírání cel v EU. Díky programu Fiscalis zase mohou správci daně v celé EU více spolupracovat na optimalizaci výběru daní a v boji proti daňovým podvodům. Byl navržen v roce 1993 zprvu jako program výměn a odborné přípravy pro daňové úředníky, přinesl však do daňové oblasti EU řadu změn. Nabízí prostředí pro daňovou spolupráci a, i když má poměrně omezený rozsah, za rok 2015 pomohl členským státům prostřednictvím společných kontrol vyměřit více než 590 mil. € na daních k případnému vymáhání. Státy EU musí každý rok nahrazovat ztráty v hodnotě 50 mld. € způsobené podvody v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Posílená struktura programu by měla napomoci tyto otázky řešit.

Klíčové a sporné body

  • Komise navrhuje trvalý finanční závazek pro program Clo ve výši 950 mil. € a pro program Fiscalis ve výši 270 mil. €, což u prvního programu představuje 0,07 % příštího rozpočtu EU a u druhého 0,02 %.

Nový program Clo by měl přispět k vytvoření moderní celní unie, která bude klást do popředí zájmy podniků a občanů EU. K tomu je zapotřebí zlepšovat výměnu informací a údajů mezi celními správami jednotlivých států, aby se dařilo ještě lépe odhalovat pohyb nebezpečného a padělaného zboží. V roce 2017 bylo na hranicích EU zajištěno 2,7 kusů střeliva a 188 000 kusů výbušnin.

Nadále by měl být usnadňován růst objemu obchodu. Celním orgánům by měla být poskytována podpora při ochraně finančních a ekonomických zájmů EU a při řádném výběru cel, DPH při dovozu a spotřebních daní. Nový program by měl zvýšit schopnost celních správ vypořádat se s rostoucím objemem obchodu a měnícími se ekonomickými a pracovními modely (např. elektronický obchod nebo blockchain), a zintenzivnit spolupráci a odbornou přípravu ve všech odvětvích. Měla by být vypracována lepší strategie řízení rizik s cílem chránit finanční zájmy EU a umožnit lépe reagovat na bezpečnostní hrozby a přeshraniční trestnou činnost.

Nový program Fiscalis má podporovat spolupráci daňových správ jednotlivých členských států a přispívat k boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem. K tomu je zapotřebí zavést dokonalejší a propojenější systémy IT, které by jinak musel každý členský stát vyvíjet samostatně. Zahrnuje to vývoj a údržbu interoperabilních a nákladově efektivních IT řešení na podporu daňových orgánů při provádění právních předpisů EU. Měl by také předávat osvědčené postupy a poskytovat odbornou přípravu, která zvyšuje efektivitu. Snahou má být i snížení zbytečné administrativní zátěže, kterou při přeshraničních transakcích podstupují občané i podniky, a zajistit vyškolení dalších daňových odborníků (od roku 2014 bylo vyškoleno 423 tis. osob). Potřeba je také zavést společná opatření v oblasti řízení rizik a auditů – od roku 2014 jich již mezi členskými státy proběhlo celkem 1 tis.

Předpokládaný další vývoj

Pokud by byl příští víceletý finanční rámec schválen dle plánu v roce 2019, byl by zajištěn hladký přechod mezi stávajícím (2014–2020) a novým dlouhodobým rozpočtem a zároveň předvídatelnost a kontinuita financování.

Odkazy

 

Krátce...

 

Rada posiluje správní spolupráci s cílem omezit podvody v oblasti DPH

  • Nařízení se zaměřuje na nejrozšířenější druhy přeshraničních podvodů.

  • Je součástí rozsáhlé reformy DPH na jednotném trhu.

Rada se 22. 6. 2018 shodla na opatřeních k posílení správní spolupráce s cílem zlepšit předcházení podvodům v oblasti DPH. Cílem návrhu je omezit podvody v krátkodobém horizontu do doby, než bude zaveden konečný systém DPH. Stávající systém DPH z roku 1993 byl koncipován jako přechodný. Systém není jednotný a pro rostoucí počet podniků zapojených do přeshraniční činnosti je příliš složitý, kromě toho otevírá prostor podvodům: domácí a přeshraniční plnění jsou zdaňována odlišně a zboží i služby lze na jednotném trhu pořídit i bez DPH. Návrhy na zavedení konečného systému DPH jsou v současné době projednávány (více v příspěvku „Komise navrhla největší reformu systému DPH v EU za posledních 25 let“, Daně v říjnu 2017). Předložené nařízení stanovuje jako hlavní cíle zlepšení výměny a analýzy informací, které jsou sdíleny správci daně členských států, jakož i s donucovacími orgány a posiluje Eurofiscu, sítě vnitrostátních daňových úředníků pro výměnu informací ohledně podvodů v oblasti DPH. Zavádí rovněž nové nástroje pro spolupráci, jako jsou společně prováděná správní šetření. Opatření se mají zaměřit na nejrozšířenější druhy přeshraničních podvodů: (1) tzv. podvody na bázi chybějícího obchodníka neboli kolotočové podvody, v jejichž rámci jsou dodávky kupovány a opětovně prodávány bez odvedení DPH; (2) podvody při obchodování s ojetými automobily a (3) podvodné využívání systému dovozů zboží osvobozených od DPH. Podle odhadů Komise se každoročně ztratí daňové příjmy ve výši 150 až 160 mld. € z důvodu nedostatků v systému výběru DPH. Pokud jde pouze o přeshraniční podvody, některé odhady vyčíslují roční ztráty na 50 mld. €. Nařízení bude bez dalšího projednávání přijato poté, co EP vydá své stanovisko.

Další články v rubrice

Daně v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021

Daně v březnu 2021

Euroskop, 10.04.2021

Daně v září 2020

Euroskop, 10.10.2020

Daně v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Daně v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020