Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Energie v červenci 2011

Euroskop, 09.08.2011
Rada přijala směrnici o nakládaní s radioaktivním odpadem

Rada přijala směrnici o nakládaní s radioaktivním odpadem

Návrh směrnice Rady o bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem (KOM(2010) 618)

Rada 19. 7. 2011 přijala směrnici o bezpečném nakládání s radioaktivní odpadem a použitým jaderným palivem. Nová norma se týká nejen radioaktivního odpadu, který vzniká při provozu jaderných reaktorů, ale také ve zdravotnictví, výzkumu, průmyslu či zemědělství. Nakládání s radioaktivním odpadem a použitým jaderným palivem je sice podle ní v kompetenci členských států EU, směrnice jim ovšem ukládá některé důležité povinnosti.

Pozadí

Návrh směrnice zveřejnila Komise v listopadu 2010. V červnu 2011 potom EP na plenárním zasedání přijal usnesení na základě zprávy Romany Jordany Cizelj týkající se tohoto návrhu, přičemž úloha EP zde byla pouze konzultační, vzhledem k tomu, že primárněprávní bází pro příslušný návrh byla Smlouva o Euratom. (Více v příspěvku „Plénum EP hlasovalo o nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivním odpadem").

Klíčové body a stav projednávání

Nová norma se vztahuje nejen na radioaktivní odpad, který vzniká při provozu jaderných reaktorů, ale také na použitý jaderný materiál ve zdravotnictví, výzkumu, průmyslu či zemědělství. Týká se tedy prakticky všech členských států, nejen těch, které využívají jádra k výrobě energie.

Směrnice ukládá členským státům některé povinnosti spojené především s problémem finálních úložišť radioaktivního odpadu. Bezpečnostní standardy Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) se v EU stávají na základě nové normy právně závaznými. Členské státy dále musí ustanovit nezávislé regulatorní orgány, které budou mít nakládání s radioaktivním odpadem a použitým palivem na starosti.

Pokud jde o spornou otázku exportu radioaktivního odpadu, který původní návrh Komise zcela zakazoval a k podobně striktnímu stanovisku se přikláněl také EP, Rada se přiklonila k variantě povolit vývoz, ovšem pouze za velmi přísných podmínek: stát, do kterého by byl odpad vyvážen, musí disponovat finálními úložišti. Vysoce radioaktivní odpad navíc může být dle mezinárodních standardů uskladněn pouze v hloubkových úložištích. Směrnice dále explicitně zakazuje vývoz použitého radioaktivního materiálu do zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku a také do Antarktidy, která má bezjaderný status. 

Předpokládaný další vývoj

Nová směrnice má vstoupit v platnost v září 2011.

Odkazy

Další články v rubrice

Energie v říjnu 2019

Euroskop, 08.11.2019

Energie v červenci 2019

Euroskop, 09.08.2019

Energie v červnu 2019

Euroskop, 10.07.2019

Energie v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019