Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejná konzultace o revizi účetních směrnic

Euroskop, 06.03.2009

Komise dne 25. února 2009 otevřela veřejnou konzultaci týkající se revize čtvrté a sedmé účetní směrnice. Konzultace potrvá do 30. dubna 2009.

Consultation Paper on Review of the Accounting Directives

 

1. Legislativní pozadí

 

Čtvrtá směrnice Rady z roku 1978 a sedmá směrnice z roku 1983 slouží jako základ pro fungování účetních uzávěrek. Daný legislativní rámec představuje minimální stupeň harmonizace, nad který mohou jednotlivé členské státy zavádět další speciální pravidla. Obě směrnice byly několikrát pozměněny, od svého přijetí však nikdy neprošly zásadní revizí.

Výraznější změna finančního účetnictví v EU nastala v roce 2005, kdy vstoupily v platnost mezinárodní standardy v účetnictví i pro společnosti s veřejně obchodovanými cennými papíry. Tyto změny byly uskutečněny na základě nařízení č.1606/2002.

Současná iniciativa Komise směřuje především ke zjednodušení a modernizaci obou směrnic. Cílem je zejména odstranění překážek pro malé podniky. Je pravděpodobné, že plánované změny účetních směrnic se projeví i v dalších relevantních směrnicích v dané oblasti.

Iniciativa Komise navazuje na stanovený cíl snížit administrativní zátěž do roku 2012 o 25 %. Důležitým krokem na cestě ke zjednodušování stávajících pravidel byl též Akt o drobném podnikání zveřejněný v roce 2008.

 

2. Klíčové obsahové body

 

Komise v rámci veřejné konzultace shrnuje stávající situaci v oblasti účetnictví a upozorňuje na některé nedostatky, které představují administrativní překážky pro malé a střední podniky. V jednotlivých kapitolách navrhuje zlepšení (či předkládá varianty zlepšení) a vyzývá zainteresované aktéry, aby odpověděli na 37 otázek shrnujících nejdůležitější problémy.

Nejdůležitější změny by se podle Komise měly učinit především v následujících oblastech:

  • Přístup k firmám ve stylu „bottom-up", tedy od nejmenších k největším. V současnosti se užívá spíše opaku, tedy přístupu „top-down". Nově by se účetní pravidla měla přizpůsobit primárně malým firmám a až v následujícím kroku firmám větším.
  • Od malých podniků by se nově nepožadoval každoroční audit. Doposud tento audit směly odpustit malým firmám členské státy, čehož většina z nich využila, ne však všechny.
  • Podobný krok, tedy odpuštění každoročních auditů, Komise zvažuje nově i u středních podniků.
  • Komise upozorňuje na skutečnost, že je možná zbytečné mít extra účetní standardy pro střední a pro velké podniky. Navrhuje střední podniky zahrnout buď do kategorie malých, či do kategorie velkých podniků.
  • Návrh Komise na zavedení nové kategorie podniků „mikropodniky". Ty by měly obrat méně než 1 mil. € ročně a méně než 10 zaměstnanců (nebo právě 10).
  • Požadavek publikovat účetnictví byl pro malé firmy shledán jako příliš nákladný. Členské státy by měly maximálně podpořit fungování portálů e-government.
  • V rámci konzultačního dokumentu se objevuje i návrh na úplné odpuštění zveřejňování účetnictví malým firmám či alternativně zavedení systému, kdy by členské státy směly povolit malým firmám zveřejňovat zkrácené účetnictví.
  • Současné směrnice požadují od malých a středních podniků pouze informace o finanční historii, přestože se ukazuje, že v praxi jsou od nich např. ze strany bank vyžadovány i další údaje, tedy o současném finančním stavu a vyhlídce do budoucna. Podniky těmito informacemi disponují, je tedy otázka, zda by neměly být dané směrnice rozšířeny i o  tyto požadavky.
  • Počet položek v účetnictví firem je mnohem vyšší než je ve skutečnosti potřeba. Malé podniky by nově měly zveřejňovat jen velmi omezený počet finančních dat. Těmi by podle Komise měly být: 1. hmotná aktiva 2. soupis majetku 3. pohledávky a další dluhy 4. hotovost 5. kapitál a zdroje 6. rezervy 7. finanční závazky 8. čistý obrat 9. prodejní náklady 10. zisk 11. daně 12. výnosy a ztráty za rok.
  • Návrh na sjednocení obou směrnic a vytvoření jednoho přehledného legislativního dokumentu. Evropské účetní směrnice by však obecně vzato měly i do budoucna zůstat právním rámcem pro veřejně neobchodované podniky a měly by být vnímány jako alternativa k mezinárodním účetním rámcům (např. IFRS či IASB).

 

3. Očekávaný vývoj

 

Zainteresovaní aktéři se mohou v rámci veřejné konzultace vyjádřit do 30. dubna 2009. Komise zatím neoznámila, do kdy následně vyhodnotí obdržené příspěvky, přislíbila však zveřejnění konkrétního legislativního návrhu do konce roku 2009.

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2020

Euroskop, 10.02.2020

Veřejné konzultace v lednu 2020

Euroskop, 10.01.2020