Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v listopadu 2015

Euroskop, 08.11.2015

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. listopadu 2015

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Přezkum směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu

Konzultace se týká směrnice 93/83/EHS o koordinaci některých pravidel autorského práva a práv souvisejících s právem autorským při družicovém vysílání a kabelovém přenosu. S ohledem na vývoj trhu a technologií je možné rozšíření směrnice.

16. 11. 2015

Podrobná pravidla provádění inspekčních postupů klinických hodnocení, včetně požadavků na kvalifikaci a vyškolení inspektorů, podle čl. 78 odst. 7 nařízení (EU) č. 536/2014

Uvedený článek požaduje,  aby Komise přijala prováděcí akty ohledně podrobných opatřeních pro inspekční postupy, včetně požadavků na kvalifikaci a odborné vzdělávání inspektorů.

24. 11. 2015

Prováděcí akt Komise týkající se zásad a pokynů pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky podle čl. 47 prvního pododstavce směrnice 2001/83/ES

 

Akt Komise v přenesené pravomoci týkající se zásad a pokynů správné výrobní praxe u hodnocených humánních léčivých přípravků a inspekčních postupů podle čl. 63 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 536/2014

 

Podrobné pokyny Komise týkající se zásad správné výrobní praxe pro hodnocené humánní léčivé přípravky podle čl. 63 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 536/2014

Články požadují, aby EK přijala akty v přenesené pravomoci k upřesnění zásad a pokynů správné výrobní praxe a podrobná pravidla pro kontrolu a zajištění jakosti léčivých přípravků. Dále zveřejnění podrobné pokyny v souladu s těmito zásadami správné výrobní praxe pro léčivé přípravky.

24. 11. 2015

 

Přezkum stávajících právních předpisů pro „struktury“ spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů

Konzultace je součástí hodnocení směrnice o alkoholových strukturách (92/83/ EHS). Budou posuzovány faktory, včetně přidané hodnoty zásahu EU v této oblasti a jak účinně stávající rámec stanoví základní charakteristiky: metody pro stanovení a uvalení spotřební daně; klasifikaci nápojů; snížené sazby pro výrobu piva a lihovin MSP; osvobození od daně u alkoholu denaturovanému k lidské spotřebě, aj.

27. 11. 2015

Hodnocení a přezkum regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací

Konzultace má shromáždit podklady pro hodnotící proces s cílem posoudit stávající pravidla a hledat názory na případné změny rámce s ohledem na vývoj trhu a technologie.

7. 12. 2015

Rychlost a kvalita internetového připojení po roce 2020

Cílem konzultace je zjistit, jak rychlé a jak kvalitní internetové připojení budou zainteresované strany pravděpodobně potřebovat po roce 2020. Díky tomu bude možné formulovat veřejnou politiku tak, aby napomáhala investorům při zavádění sítí.

7. 12. 2015

Občanství v EU: Váš názor na společné hodnoty, práva a účast na demokratickém životě

Komise chce vědět o všech překážkách, kterým občané EU čelí ve svém každodenním životě při studiu, práci, nakupování, či cestování v EU a případně jak tyto překážky odstranit.

 

7. 12. 2015

Uplatňování směrnice 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

Směrnice má za cíl usnadnit přístup k alternativnímu řešení sporů a podporovat přátelské urovnání sporů, podporou využívání zprostředkování a podporou vyváženého vztahu mezi mediací a soudním řízením. Předpokládá, že EK předloží zprávu o uplatňování této směrnice.

11. 12. 2015

Oxid zinečnatý (barvivo) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

 

Chloracetamid v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Zúčastněné strany mají podat své připomínky k navrhovaným opatřením a měly by se týkat zejména: proveditelnosti navrhovaných změn;

konkurenceschopnosti, trhů a obchodu;

přímých a nepřímých nákladů;

inovací a výzkumu;

specifických oblastí, odvětví a pracovníků, aj.

14. 12. 2015

Provádění a uplatňování směrnice Rady 79/7/EHS o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení

Veřejná konzultace bude využita ke sběru názorů široké veřejnosti v kontextu hodnocení provádění a uplatňování směrnice 79/7/EHS. EK provede hodnocení, pokud jde o efektivnost, účinnost, soudržnost, relevantnost, udržitelnost a přidanou hodnotu EU se zvláštním zaměřením na hledání možností modernizace.

14. 12. 2015

Překonání překážek v příhraničních regionech

EU investuje do přeshraniční spolupráce prostřednictvím Interreg - finančního nástroje pro regionální rozvoj. Přes veškerý dosažený pokrok mnoho překážek přetrvává a mnoho z nich nelze řešit s pouze financováním Interreg.

21. 12. 2015

Normy na jednotném digitálním trhu: stanovení priorit a záruky splnění cílů

Komise konzultuje přijetí prioritních standardů v oblasti ICT plánu, který byl navržen ve strategii Jednotný digitální trh.

16. 12. 2015

Modernizace DPH z přeshraničního elektronického obchodu

Cílem konzultace je zajistit, že stávající pravidla a návrhy na nová pravidla jsou navrženy tak, aby držely krok s realitou rychlých změn.

18. 12. 2015

Na cestě k novému partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi po roce 2020

EU se rozhodla zahájit konzultaci o klíčových otázkách týkajících se partnerství a vztahů po roce 2020 mezi EU a AKT. Zhodnotí stávající partnerství, aby prozkoumala, do jaké míry zůstává v platnosti a nabízí platformu pro společné zájmy.

31. 12. 2015

Přezkum nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu (EuVECA) a o evropských fondech sociálního podnikání (EuSEF)

Cílem konzultace je zlepšit zavádění těchto finančních prostředků jako součást balíčku Akčního plánu. Tyto investiční fondy jsou k dispozici od roku 2013, ale jen málo z nich bylo dosud zahájeno.

6. 1. 2016

Výzva ke sdělení skutečností: Regulační rámec EU pro finanční služby

EK hledá důkazy a konkrétní zpětnou vazbu na: pravidla ovlivňující schopnost ekonomiky zajistit si financování a růst; zbytečnou regulační zátěž; interakce, nesrovnalosti a mezery; pravidla, které vedly k nezamýšleným důsledkům.

 

6. 1. 2016

Kryté dluhopisy v Evropské unii

Konzultace zamýšlí zjistit, jaké jsou slabosti na dluhopisových trzích v jednotlivých členských státech, které vznikly v důsledku krize. Cílem je posoudit případný vznik společného rámce pro dluhopisy.

6. 1. 2016

Veřejnost a podniky o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)

EK chce shromáždit názory zejména na následující: do jaké míry by CCCTB mohl fungovat jako účinný nástroj proti agresivnímu daňového plánování či jaká kritéria by měla určit společnosti, které budou podléhat pravidlům povinného CCTB.

8. 1. 2016

Dopady maximálního poměru odměny podle směrnice o kapitálových požadavcích 2013/36/EU (CRD IV) a o celkové účinnosti pravidel odměňování podle CRD IV

Jedná se o pravidlo, podle kterého variabilní odměny zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný dopad na rizikový profil jejich zaměstnavatele, nesmí přesáhnout 100% z pevné odměny. Má zabránit nadměrnému riskování.

14. 1. 2016

Podpora hodnocení směrnice o označování spotřeby automobile

Hodnocení posoudí skutečné provádění a plnění směrnice o označování automobilů ve srovnání s tím, co se očekávalo. Bude poskytovat závěry o tom, jak byla provedena, jaké byly získány zkušenosti a z čeho co se lze poučit.

15. 1. 2016

Evropský akční plán „eGovernment“ na období 2016–2020

Komise konzultuje další eGovernment akční plán na období 2016-2020, jak bylo navrženo ve strategii pro jednotný digitální trh (DSM).

22. 1. 2016

Hodnocení sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence (KOM(2011) 748)

Konzultace je součástí hodnocení akčního plánu v období 2011 – 2015. Cílem je posoudit, zda strategické akce obsažené v akčním plánu byly nejvhodnější opatření, která mají být přijata v boji proti AMR; které prvky fungovaly dobře/ne; jestli jsou cíle stále relevantní pro potřeby boje proti AMR.

22. 1.2016

Posílení úlohy vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat právo

EK zajímají názory na to, jak zajistit, aby orgány pro HS: mohly jednat nezávisle při prosazování pravidel EU, mají vhodné zdroje a zaměstnance; mají dostatečné nástroje pro detekci a řešení; mohou ukládat účinné pokuty; mají program leniency.

12. 2. 2016

Revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Podle stávajícího právního rámce EK zkoumá jaderné investiční projekty plánované v zemích EU a zkoumá jejich slučitelnost se Smlouvou o Euratomu. Pro investory může být složité určit, které projekty musí být oznámeny a jaké informace by měly být poskytnuty. EK se snaží získat názory na to, jak by mohly být objasněn, zjednodušen nebo aktualizován právní rámec v této oblasti.

27. 10. 2016

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021