Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v prosinci 2015

Euroskop, 09.12.2015

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. prosinci 2015

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Uplatňování směrnice 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

Směrnice má za cíl usnadnit přístup k alternativnímu řešení sporů a podporovat přátelské urovnání sporů, podporou využívání zprostředkování a podporou vyváženého vztahu mezi mediací a soudním řízením. Předpokládá, že EK předloží zprávu o uplatňování této směrnice.

11. 12. 2015

Veřejná konzultace o oxidu zinečnatém (barvivo) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

 

Veřejná konzultace o chloracetamidu v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Zúčastněné strany mají podat své připomínky k navrhovaným opatřením a měly by se týkat zejména: proveditelnosti navrhovaných změn;

konkurenceschopnosti, trhů a obchodu;

přímých a nepřímých nákladů;

inovací a výzkumu;

specifických oblastí, odvětví a pracovníků, aj.

14. 12. 2015

Provádění a uplatňování směrnice Rady 79/7/EHS o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení

Veřejná konzultace bude využita ke sběru názorů široké veřejnosti v kontextu hodnocení provádění a uplatňování směrnice 79/7/EHS. EK provede hodnocení, pokud jde o efektivnost, účinnost, soudržnost, relevantnost, udržitelnost a přidanou hodnotu EU se zvláštním zaměřením na hledání možností modernizace.

14. 12. 2015

Překonání překážek v příhraničních regionech

EU investuje do přeshraniční spolupráce prostřednictvím Interreg - finančního nástroje pro regionální rozvoj. Přes veškerý dosažený pokrok mnoho překážek přetrvává a mnoho z nich nelze řešit s pouze financováním Interreg.

21. 12. 2015

Normy na jednotném digitálním trhu: stanovení priorit a záruky splnění cílů

Komise konzultuje přijetí prioritních standardů v oblasti ICT plánu, který byl navržen ve strategii Jednotný digitální trh.

16. 12. 2015

Modernizace DPH z přeshraničního elektronického obchodu

Cílem konzultace je zajistit, že stávající pravidla a návrhy na nová pravidla jsou navrženy tak, aby držely krok s realitou rychlých změn.

18. 12. 2015

Na cestě k novému partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi po roce 2020

EU se rozhodla zahájit konzultaci o klíčových otázkách týkajících se partnerství a vztahů po roce 2020 mezi EU a AKT. Zhodnotí stávající partnerství, aby prozkoumala, do jaké míry zůstává v platnosti a nabízí platformu pro společné zájmy.

31. 12. 2015

Přezkum nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu (EuVECA) a o evropských fondech sociálního podnikání (EuSEF)

Cílem konzultace je zlepšit zavádění těchto finančních prostředků jako součást balíčku Akčního plánu. Tyto investiční fondy jsou k dispozici od roku 2013, ale jen málo z nich bylo dosud zahájeno.

6. 1. 2016

Výzva ke sdělení skutečností: Regulační rámec EU pro finanční služby

EK hledá důkazy a konkrétní zpětnou vazbu na: pravidla ovlivňující schopnost ekonomiky zajistit si financování a růst; zbytečnou regulační zátěž; interakce, nesrovnalosti a mezery; pravidla, které vedly k nezamýšleným důsledkům.

 

6. 1. 2016

Kryté dluhopisy v Evropské unii

Konzultace zamýšlí zjistit, jaké jsou slabosti na dluhopisových trzích v jednotlivých členských státech, které vznikly v důsledku krize. Cílem je posoudit případný vznik společného rámce pro dluhopisy.

6. 1. 2016

Veřejnost a podniky o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)

EK chce shromáždit názory zejména na následující: do jaké míry by CCCTB mohl fungovat jako účinný nástroj proti agresivnímu daňového plánování či jaká kritéria by měla určit společnosti, které budou podléhat pravidlům povinného CCTB.

8. 1. 2016

Dopady maximálního poměru odměny podle směrnice o kapitálových požadavcích 2013/36/EU (CRD IV) a o celkové účinnosti pravidel odměňování podle CRD IV

Jedná se o pravidlo, podle kterého variabilní odměny zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný dopad na rizikový profil jejich zaměstnavatele, nesmí přesáhnout 100% z pevné odměny. Má zabránit nadměrnému riskování.

14. 1. 2016

Veřejná konzultace na podporu hodnocení směrnice o označování spotřeby automobile

Hodnocení posoudí skutečné provádění a plnění směrnice o označování automobilů ve srovnání s tím, co se očekávalo. Bude poskytovat závěry o tom, jak byla provedena, jaké byly získány zkušenosti a z čeho co se lze poučit.

15. 1. 2016

Hodnocení směrnice 2015/413/EU o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Směrnice poskytuje přístup k údajům o registraci vozidel za účelem zjištění pachatelů -nerezidentů. EK je povinna podat zprávu EP a Radě o uplatňování směrnice, kde má posoudit účinnost na snížení počtu úmrtí na silnicích; software pro výměnu údajů o registraci vozidla; potřebu posílit vymáhání sankcí atd.

19. 1. 2016

Veřejná konzultace, Evropský akční plán „eGovernment“ na období 2016–2020

Komise konzultuje další eGovernment akční plán na období 2016-2020, jak bylo navrženo ve strategii pro jednotný digitální trh (DSM).

22. 1. 2016

Veřejná konzultace týkající se hodnocení sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence (KOM(2011) 748)

Konzultace je součástí hodnocení akčního plánu v období 2011 – 2015. Cílem je posoudit, zda strategické akce obsažené v akčním plánu byly nejvhodnější opatření, která mají být přijata v boji proti AMR; které prvky fungovaly dobře/ne; jestli jsou cíle stále relevantní pro potřeby boje proti AMR.

22. 1.2016

Zjednodušení povinností týkajících se monitorování a podávání zpráv v environmentální politice

Cílem konzultace je ověřit principy, jako je proporcionalita, přístupnost, relevance, které  by měly být použity pro posouzení ekologických požadavků na podávání zpráv; zda požadavky na podávání zpráv jsou v souladu s těmito zásadami; shromažďování důkazů o nedostatcích, přesazích a potenciální zlepšení.

10. 2. 2016

Příprava nové směrnice o obnovitelných zdrojích energie pro období po roce 2020

 

Cílem je konzultovat se zúčastněnými stranami a občany novou směrnici o obnovitelné energii (REDII) pro období 2020-2030, které je plánována přijmout do konce roku 2016. Součástí bude i politika udržitelnosti bioenergie.

10. 2. 2016

Posílení úlohy vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat právo

EK zajímají názory na to, jak zajistit, aby orgány pro HS: mohly jednat nezávisle při prosazování pravidel EU, mají vhodné zdroje a zaměstnance; mají dostatečné nástroje pro detekci a řešení; mohou ukládat účinné pokuty; mají program leniency.

12. 2. 2016

Veřejná konzultace o možných opatřeních k odstranění překážek bránících pracujícím rodičům a pečujícím osobám dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

Účelem je shromáždit názory na vývoj a implementaci nástrojů na úrovni EU na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem s cílem zvýšit účast žen na trhu práce, větší sdílení pečovatelských povinností mezi ženami a muži, posílení rovnosti žen a mužů.

17. 2. 2016

Přezkum národních velkoobchodních trhů s roamingem, politiky přiměřeného využívání a mechanismu udržitelnosti, uvedených v nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu  které se mění nařízením (EU) č. 2015/2120

Důvodem veřejné konzultace je přezkum velkoobchodního roamingu, posouzení fungování trhu roamingu v EU a současnou regulaci národních velkoob. trhů v souvislosti se zrušením maloobchodních roaming. poplatků v EU od června 2017.

18. 2. 2016

Hodnocení ex post týkající se finanční podpory na udržitelnou městskou mobilitu a využívání alternativních paliv v městských oblastech v EU

Je potřeba posoudit účinnost finančních příspěvků na udržitelnou mobilitu ve městech k zajištění řádného využití prostředků v této oblasti v budoucnu.

19. 2. 2016

Obnovený plán modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání v EU

Cílem konzultace je shromáždit názory o současné situaci vysokoškolských systémů v Evropě, jakož i na priority pro změnu.

29. 2. 2016

Revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Podle stávajícího právního rámce EK zkoumá jaderné investiční projekty plánované v zemích EU a zkoumá jejich slučitelnost se Smlouvou o Euratomu. Pro investory může být složité určit, které projekty musí být oznámeny a jaké informace by měly být poskytnuty. EK se snaží získat názory na to, jak by mohly být objasněn, zjednodušen nebo aktualizován právní rámec v této oblasti.

27. 10. 2016

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021