Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v lednu 2016

Euroskop, 09.01.2016

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. lednu 2016

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Veřejná konzultace o dopadech maximálního poměru odměny podle směrnice o kapitálových požadavcích 2013/36/EU (CRD IV) a o celkové účinnosti pravidel odměňování podle CRD IV

Jedná se o pravidlo, podle kterého variabilní odměny zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný dopad na rizikový profil jejich zaměstnavatele, nesmí přesáhnout 100% z pevné odměny. Má zabránit nadměrnému riskování.

14. 1. 2016

Veřejná konzultace na podporu hodnocení směrnice o označování spotřeby automobile

Hodnocení posoudí skutečné provádění a plnění směrnice o označování automobilů ve srovnání s tím, co se očekávalo. Bude poskytovat závěry o tom, jak byla provedena, jaké byly získány zkušenosti a z čeho co se lze poučit.

15. 1. 2016

Hodnocení směrnice 2015/413/EU o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Směrnice poskytuje přístup k údajům o registraci vozidel za účelem zjištění pachatelů -nerezidentů. EK je povinna podat zprávu EP a Radě o uplatňování směrnice, kde má posoudit účinnost na snížení počtu úmrtí na silnicích; software pro výměnu údajů o registraci vozidla; potřebu posílit vymáhání sankcí atd.

19. 1. 2016

Veřejná konzultace, Evropský akční plán „eGovernment“ na období 2016–2020

Komise konzultuje další eGovernment akční plán na období 2016-2020, jak bylo navrženo ve strategii pro jednotný digitální trh (DSM).

22. 1. 2016

Veřejná konzultace týkající se hodnocení sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence (KOM(2011) 748)

Konzultace je součástí hodnocení akčního plánu v období 2011 – 2015. Cílem je posoudit, zda strategické akce obsažené v akčním plánu byly nejvhodnější opatření, která mají být přijata v boji proti AMR; které prvky fungovaly dobře/ne; jestli jsou cíle stále relevantní pro potřeby boje proti AMR.

22. 1.2016

Zjednodušení povinností týkajících se monitorování a podávání zpráv v environmentální politice

Cílem konzultace je ověřit principy, jako je proporcionalita, přístupnost, relevance... že by měly být použity pro posouzení ekologických požadavků na podávání zpráv; zda požadavky na podávání zpráv jsou v souladu s těmito zásadami; shromažďování důkazů o nedostatcích, přesazích a potenciální zlepšení.

10. 2. 2016

Příprava nové směrnice o obnovitelných zdrojích energie pro období po roce 2020

 

Cílem je konzultovat se zúčastněnými stranami a občany novou směrnici o obnovitelné energii (REDII) pro období 2020-2030, které je plánována přijmout do konce roku 2016. Součástí bude i politika udržitelnosti bioenergie.

10. 2. 2016

Posílení úlohy vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat právo

EK zajímají názory na to, jak zajistit, aby orgány pro HS: mohly jednat nezávisle při prosazování pravidel EU, mají vhodné zdroje a zaměstnance; mají dostatečné nástroje pro detekci a řešení; mohou ukládat účinné pokuty; mají program leniency.

12. 2. 2016

Veřejná konzultace o možných opatřeních k odstranění překážek bránících pracujícím rodičům a pečujícím osobám dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

Účelem je shromáždit názory na vývoj a implementaci nástrojů na úrovni EU na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem s cílem zvýšit účast žen na trhu práce, větší sdílení pečovatelských povinností mezi ženami a muži, posílení rovnosti žen a mužů.

17. 2. 2016

Veřejná konzultace k přezkumu národních velkoobchodních trhů s roamingem, politiky přiměřeného využívání a mechanismu udržitelnosti, uvedených v nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu  které se mění nařízením (EU) č. 2015/2120

Důvodem veřejné konzultace je přezkum velkoobchodního roamingu, posouzení fungování trhu roamingu v EU a současnou regulaci národních velkoob. trhů v souvislosti se zrušením maloobchodních roaming. poplatků v EU od června 2017.

18. 2. 2016

Hodnocení ex post týkající se finanční podpory na udržitelnou městskou mobilitu a využívání alternativních paliv v městských oblastech v EU

Je potřeba posoudit účinnost finančních příspěvků na udržitelnou mobilitu ve městech k zajištění řádného využití prostředků v této oblasti v budoucnu.

19. 2. 2016

Veřejná konzultace o obnoveném plánu modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání v EU

Cílem konzultace je shromáždit názory o současné situaci vysokoškolských systémů v Evropě, jakož i na priority pro změnu.

29. 2. 2016

Veřejná konzultace týkající se zkušeností nabytých za první rok uplatňování ekologických povinností v rámci režimu přímých plateb (SZP)

Příspěvky budou využity k analýze možností snížení administrativní zátěže zemědělců a vnitrostátních správních orgánů, které vyplývají z provádění těchto předpisů; a/nebo tam, kde se požadavky překrývají nebo jsou v rozporu; a mohly by být změněny bez ovlivnění ekologických cílů SZP.

8. 3. 2016

Veřejná konzultace o smluvním partnerství veřejného a soukromého sektoru pro kybernetickou bezpečnost a o případných doprovodných opatřeních

EK usiluje o názory zúčastněných stran ohledně budoucího partnerství veřejného a soukromého sektoru, stejně jako o možných dalších politických opatřeních, která by mohla podpořit evropský kybernetický průmysl.

11. 3. 2016

Veřejná konzultace zúčastněných stran ohledně další fáze spolupráce mezi EU a USA týkající se elektronického zdravotnictví / IT v oblasti zdraví

EK a ministerstvo zdravotnictví USA aktualizovali plán, který vede k evropské a americké spolupráci v oblasti elektronického zdravotnictví. Cílem konzultace je shromáždit připomínky a vstupy, které budou použity na dokončení aktualizace tohoto plánu.

15. 3. 2016

Fungování nařízení o dražbě povolenek v souladu se systémem pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (EU ETS).

Konzultace si klade za cíl shromáždit názory zúčastněných stran na změny nařízení o dražbě souvisejícími s technickými aspekty provádění MSR. Navíc se mohou podělit o své názory na fungování nařízení o dražbě za účelem posouzení, do jaké míry byly aukce povolenek provedené k dnešnímu dni účinné a efektivní a identifikovat další oblasti pro technická zlepšení. 

15. 3. 2016

Veřejná konzultace o přezkumu Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020

Účelem konzultace je shromáždit názory na problémy, s nimiž se potýkají osoby se zdravotním postižením v EU, a na dosavadní dopad Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením.

18. 3. 2016

Zelená kniha o maloobchodních finančních službách: kvalitnější produkty, větší výběr a lepší příležitosti pro spotřebitele i podniky

EK se zajímá o názory na to, jak zlepšit výběr, transparentnost a hospodářskou soutěž maloobchodních fin. služeb ve prospěch evropských spotřebitelů a jak usnadnit skutečnou přeshraniční nabídku těchto služeb.

18. 3. 2016

Veřejná konzultace týkající se dlouhodobých a udržitelných investic

Konzultace se snaží získat informace o institucionálních investorech, správcích majetku a dalších poskytovatelích služeb, o výkonnosti podniků a investičních rozhodnutích. Bude také shromažďovat informace o možných překážkách dlouhodobých a udržitelných investic.

23. 3. 2015

Vyhodnocení a modernizace právního rámce pro prosazování práv duševního vlastnictví

 

Ve své strategii jednotného digitálního trhu se Komise zavázala provést řadu akcí, jejichž cílem je podporovat přeshraniční digitální ekonomiku. Konkrétní plánovanou akcí je modernizace prosazování práv duševního vlastnictví, se zaměřením na obchodní měřítko protiprávního jednání.

1. 4. 2016

Revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Podle stávajícího právního rámce EK zkoumá jaderné investiční projekty plánované v zemích EU a zkoumá jejich slučitelnost se Smlouvou o Euratomu. Pro investory může být složité určit, které projekty musí být oznámeny a jaké informace by měly být poskytnuty. EK se snaží získat názory na to, jak by mohly být objasněn, zjednodušen nebo aktualizován právní rámec v této oblasti.

27. 10. 2016

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021