Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v únoru 2016

Euroskop, 08.02.2016

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. únoru 2016

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Zjednodušení povinností týkajících se monitorování a podávání zpráv v environmentální politice

Cílem konzultace je ověřit principy, jako je proporcionalita, přístupnost, relevance... že by měly být použity pro posouzení ekologických požadavků na podávání zpráv; zda požadavky na podávání zpráv jsou v souladu s těmito zásadami; shromažďování důkazů o nedostatcích, přesazích a potenciální zlepšení.

10. 2. 2016

Příprava nové směrnice o obnovitelných zdrojích energie pro období po roce 2020

 

Cílem je konzultovat se zúčastněnými stranami a občany novou směrnici o obnovitelné energii (REDII) pro období 2020-2030, které je plánována přijmout do konce roku 2016. Součástí bude i politika udržitelnosti bioenergie.

10. 2. 2016

Posílení úlohy vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat právo

EK zajímají názory na to, jak zajistit, aby orgány pro HS: mohly jednat nezávisle při prosazování pravidel EU, mají vhodné zdroje a zaměstnance; mají dostatečné nástroje pro detekci a řešení; mohou ukládat účinné pokuty; mají program leniency.

12. 2. 2016

Možná opatření k odstranění překážek bránících pracujícím rodičům a pečujícím osobám dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

Účelem je shromáždit názory na vývoj a implementaci nástrojů na úrovni EU na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem s cílem zvýšit účast žen na trhu práce, větší sdílení pečovatelských povinností mezi ženami a muži, posílení rovnosti žen a mužů.

17. 2. 2016

Přezkum národních velkoobchodních trhů s roamingem, politiky přiměřeného využívání a mechanismu udržitelnosti, uvedených v nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu  které se mění nařízením (EU) č. 2015/2120

Důvodem veřejné konzultace je přezkum velkoobchodního roamingu, posouzení fungování trhu roamingu v EU a současnou regulaci národních velkoob. trhů v souvislosti se zrušením maloobchodních roaming. poplatků v EU od června 2017.

18. 2. 2016

Hodnocení ex post týkající se finanční podpory na udržitelnou městskou mobilitu a využívání alternativních paliv v městských oblastech v EU

Je potřeba posoudit účinnost finančních příspěvků na udržitelnou mobilitu ve městech k zajištění řádného využití prostředků v této oblasti v budoucnu.

19. 2. 2016

Obnovený plán modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání v EU

Cílem konzultace je shromáždit názory o současné situaci vysokoškolských systémů v Evropě, jakož i na priority pro změnu.

29. 2. 2016

Zkušenosti nabyté za první rok uplatňování ekologických povinností v rámci režimu přímých plateb (SZP)

Příspěvky budou využity k analýze možností snížení administrativní zátěže zemědělců a vnitrostátních správních orgánů, které vyplývají z provádění těchto předpisů; a/nebo tam, kde se požadavky překrývají nebo jsou v rozporu; a mohly by být změněny bez ovlivnění ekologických cílů SZP.

8. 3. 2016

Smluvní partnerství veřejného a soukromého sektoru pro kybernetickou bezpečnost a o případných doprovodných opatřeních

EK usiluje o názory zúčastněných stran ohledně budoucího partnerství veřejného a soukromého sektoru, stejně jako o možných dalších politických opatřeních, která by mohla podpořit evropský kybernetický průmysl.

11. 3. 2016

Další fáze spolupráce mezi EU a USA týkající se elektronického zdravotnictví / IT v oblasti zdraví

EK a ministerstvo zdravotnictví USA aktualizovali plán, který vede k evropské a americké spolupráci v oblasti elektronického zdravotnictví. Cílem konzultace je shromáždit připomínky a vstupy, které budou použity na dokončení aktualizace tohoto plánu.

15. 3. 2016

Fungování nařízení o dražbě povolenek v souladu se systémem pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (EU ETS).

Konzultace si klade za cíl shromáždit názory zúčastněných stran na změny nařízení o dražbě souvisejícími s technickými aspekty provádění MSR. Navíc se mohou podělit o své názory na fungování nařízení o dražbě za účelem posouzení, do jaké míry byly aukce povolenek provedené k dnešnímu dni účinné a efektivní a identifikovat další oblasti pro technická zlepšení. 

15. 3. 2016

Přezkum Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020

Účelem konzultace je shromáždit názory na problémy, s nimiž se potýkají osoby se zdravotním postižením v EU, a na dosavadní dopad Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením.

18. 3. 2016

Zelená kniha o maloobchodních finančních službách: kvalitnější produkty, větší výběr a lepší příležitosti pro spotřebitele i podniky

EK se zajímá o názory na to, jak zlepšit výběr, transparentnost a hospodářskou soutěž maloobchodních fin. služeb ve prospěch evropských spotřebitelů a jak usnadnit skutečnou přeshraniční nabídku těchto služeb.

18. 3. 2016

Dlouhodobé a udržitelné investice

Konzultace se snaží získat informace o institucionálních investorech, správcích majetku a dalších poskytovatelích služeb, o výkonnosti podniků a investičních rozhodnutích. Bude také shromažďovat informace o možných překážkách dlouhodobých a udržitelných investic.

23. 3. 2015

Vyhodnocení a modernizace právního rámce pro prosazování práv duševního vlastnictví

 

Ve své strategii jednotného digitálního trhu se Komise zavázala provést řadu akcí, jejichž cílem je podporovat přeshraniční digitální ekonomiku. Konkrétní plánovanou akcí je modernizace prosazování práv duševního vlastnictví, se zaměřením na obchodní měřítko protiprávního jednání.

1. 4. 2016

Boj proti nelegálnímu převádění přistěhovalců: slouží právní předpisy EU danému účelu?

Cílem konzultace je shromáždit názory na podporu probíhajícího hodnocení a posouzení dopadu právních předpisů EU v oblasti převaděčství a shromáždit názory na to, jaké změny mohou být provedeny.

6. 4. 2016

Nezávazné pokyny k metodice vypracování zpráv obsahujících nefinanční informace

Účelem konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran k metodice vykazování nefinančních informací ze strany některých velkých firem napříč všemi sektory dle čl. 2 směrnice 2014/95/EU .

15. 4. 2016

Povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Hlavním účelem konzultace je seznámit se s názory veřejnosti v souvislosti s probíhajícím hodnocením směrnice o písemném prohlášení.

19. 4. 2016

Návrh reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Zkušenosti a posouzení uplatňování stávajícího oznamovacího postupu podle směrnice o službách poukazují na řadu obtíží. Tyto problémy znamenají, že není možné zajistit účinné preventivní uplatňování směrnice o službách.

19. 4. 2016

Program mobility Tvoje první práce přes EURES a možná budoucí opatření EU ohledně mobility mladých pracovních sil uvnitř Unie

Konzultace probíhá v rámci hodnocení ex-post programu mobility. Hodnocení se rovněž věnuje možnostem, jak v budoucnu politicky podpořit mobilitu mladých pracovních sil uvnitř EU.

22. 4. 2016

Partnerství v oblasti výzkumu a inovací ve středomořské oblasti (PRIMA) v rámci programu Horizont 2020

Konzultace má za cíl shromáždit názory a stanoviska na oblast působnosti, cíle a předpokládané dopady partnerství pro výzkum a inovace v iniciativě středomořské zóny (PRIMA).

24. 4. 2016

Hodnocení Evropského sociálního fondu v programovém období 2007–2013

Cílem je získat zpětnou vazbu od zainteresovaných subjektů ve státech EU přímo zapojených do činností Evropského sociálního fondu.

27. 4. 2016

Hodnocení ex-post Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti v období 2007–2013

Cílem je získat zpětnou vazbu od zainteresovaných subjektů ve státech EU přímo zapojených do činností EFRR a Fondu soudržnosti.

27. 4. 2016

Revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Podle stávajícího právního rámce EK zkoumá jaderné investiční projekty plánované v zemích EU a zkoumá jejich slučitelnost se Smlouvou o Euratomu. Pro investory může být složité určit, které projekty musí být oznámeny a jaké informace by měly být poskytnuty. EK se snaží získat názory na to, jak by mohly být objasněn, zjednodušen nebo aktualizován právní rámec v této oblasti.

27. 10. 2016

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021