Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v březnu 2016

Euroskop, 08.03.2016

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. březnu 2016

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Smluvní partnerství veřejného a soukromého sektoru pro kybernetickou bezpečnost a o případných doprovodných opatřeních

EK usiluje o názory zúčastněných stran ohledně budoucího partnerství veřejného a soukromého sektoru, stejně jako o možných dalších politických opatřeních, která by mohla podpořit evropský kybernetický průmysl.

11. 3. 2016

Další fáze spolupráce mezi EU a USA týkající se elektronického zdravotnictví / IT v oblasti zdraví

EK a ministerstvo zdravotnictví USA aktualizovali plán, který vede k evropské a americké spolupráci v oblasti elektronického zdravotnictví. Cílem konzultace je shromáždit připomínky a vstupy, které budou použity na dokončení aktualizace tohoto plánu.

15. 3. 2016

Fungování nařízení o dražbě povolenek v souladu se systémem pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (EU ETS).

Konzultace si klade za cíl shromáždit názory zúčastněných stran na změny nařízení o dražbě souvisejícími s technickými aspekty provádění MSR. Navíc se mohou podělit o své názory na fungování nařízení o dražbě za účelem posouzení, do jaké míry byly aukce povolenek provedené k dnešnímu dni účinné a efektivní a identifikovat další oblasti pro technická zlepšení. 

15. 3. 2016

Přezkum Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020

Účelem konzultace je shromáždit názory na problémy, s nimiž se potýkají osoby se zdravotním postižením v EU, a na dosavadní dopad Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením.

18. 3. 2016

Zelená kniha o maloobchodních finančních službách: kvalitnější produkty, větší výběr a lepší příležitosti pro spotřebitele i podniky

EK se zajímá o názory na to, jak zlepšit výběr, transparentnost a hospodářskou soutěž maloobchodních fin. služeb ve prospěch evropských spotřebitelů a jak usnadnit skutečnou přeshraniční nabídku těchto služeb.

18. 3. 2016

Dlouhodobé a udržitelné investice

Konzultace se snaží získat informace o institucionálních investorech, správcích majetku a dalších poskytovatelích služeb, o výkonnosti podniků a investičních rozhodnutích. Bude také shromažďovat informace o možných překážkách dlouhodobých a udržitelných investic.

23. 3. 2015

Vyhodnocení a modernizace právního rámce pro prosazování práv duševního vlastnictví

 

Ve své strategii jednotného digitálního trhu se Komise zavázala provést řadu akcí, jejichž cílem je podporovat přeshraniční digitální ekonomiku. Konkrétní plánovanou akcí je modernizace prosazování práv duševního vlastnictví, se zaměřením na obchodní měřítko protiprávního jednání.

1. 4. 2016

Boj proti nelegálnímu převádění přistěhovalců: slouží právní předpisy EU danému účelu?

Cílem konzultace je shromáždit názory na podporu probíhajícího hodnocení a posouzení dopadu právních předpisů EU v oblasti převaděčství a shromáždit názory na to, jaké změny mohou být provedeny.

6. 4. 2016

Nezávazné pokyny k metodice vypracování zpráv obsahujících nefinanční informace

Účelem konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran k metodice vykazování nefinančních informací ze strany některých velkých firem napříč všemi sektory dle čl. 2 směrnice 2014/95/EU .

15. 4. 2016

Povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (tzv. směrnice o písemném prohlášení – směrnice 91/533/EHS)

Hlavním účelem konzultace je seznámit se s názory veřejnosti v souvislosti s probíhajícím hodnocením směrnice o písemném prohlášení.

19. 4. 2016

Návrh reformy postupu uplatňovaného členskými státy při oznamování nových regulatorních požadavků týkajících se poskytovatelů služeb“

Zkušenosti a posouzení uplatňování stávajícího oznamovacího postupu podle směrnice o službách poukazují na řadu obtíží. Tyto problémy znamenají, že není možné zajistit účinné preventivní uplatňování směrnice o službách.

19. 4. 2016

Program mobility Tvoje první práce přes EURES a možná budoucí opatření EU ohledně mobility mladých pracovních sil uvnitř Unie

Konzultace probíhá v rámci hodnocení ex-post programu mobility. Hodnocení se rovněž věnuje možnostem, jak v budoucnu politicky podpořit mobilitu mladých pracovních sil uvnitř EU.

22. 4. 2016

Partnerství v oblasti výzkumu a inovací ve středomořské oblasti (PRIMA) v rámci programu Horizont 2020

Konzultace má za cíl shromáždit názory a stanoviska na oblast působnosti, cíle a předpokládané dopady partnerství pro výzkum a inovace v iniciativě středomořské zóny (PRIMA).

24. 4. 2016

Hodnocení Evropského sociálního fondu v programovém období 2007–2013

Cílem je získat zpětnou vazbu od zainteresovaných subjektů ve státech EU přímo zapojených do činností Evropského sociálního fondu.

27. 4. 2016

Hodnocení ex-post Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti v období 2007–2013

Cílem je získat zpětnou vazbu od zainteresovaných subjektů ve státech EU přímo zapojených do činností EFRR a Fondu soudržnosti.

27. 4. 2016

Hodnocení informačních středisek Europe Direct (generace 2013-2017)  

Komisi zajímá, jak jsou EDIC vnímány a využívány občany v Evropě. Výsledky hodnocení externího hodnotícího týmu a příspěvků veřejné konzultace budou využity k  navržení nové generace EDIC.

4. 5. 2016

 Nařízení (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě

Cílem nařízení je zlepšit kvalitu a efektivitu osobní železniční dopravy a zvýšení využívání železniční dopravy ve vztahu k jiným druhům dopravy. Komisi zajímají stanoviska zúčastněných stran o problémech, možnostech a jejich dopadech na nařízení.

 

5. 5. 2016

Hodnocení protidrogové strategie EU a hodnocení protidrogového akčního plánu, která proběhnou v roce 2016

Konzultace se zúčastněnými stranami se snaží shromáždit pohledy na 5 cílů protidrogové strategie EU, odpovídající opatření a hodnotící kritéria. Konzultace bude součástí datové základny pro hodnocení plánu protidrogové strategie EU a akčního plánu.

9. 5. 2016

Politika pro oblast udržitelné bioenergie na období po roce 2020

Cílem je konzultovat aktualizaci politik EU v oblasti udržitelné bioenergie pro období 2020-2030 jako součást balíčku obnovitelných zdrojů energie v EU, který Komise předpokládá přijmout do konce roku 2016.

10. 5. 2016

Zlepšení mechanismů řešení sporů týkajících se dvojího zdanění

Cíl je získat názory všech stran na: význam odstranění dvojího zdanění pro podniky, které působí přes hranice; dopad a účinnost mechanismů zamezení dvojího zdanění, řešení sporů pro firmy a podniky se sídlem v EU; jak tyto mechanismy mohou být zlepšeny.

10. 5. 2016

Hodnocení směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství

Cílem konzultace je shromáždit názory a stanoviska k provádění směrnice; shromáždit faktické informace o tom, co funguje dobře a kde je stále prostor pro zlepšení; údaje a poznatky o dopadech směrnice.

 

27. 5. 2016

Návrh povinné registrace v rejstříku transparentnosti.

Komise se zavázala celkově zvýšit transparentnost fungování EU. Konzultace má dva cíle: 1) shromáždit názory na fungování stávajícího rejstříku transparentnosti a 2) získat podněty k tomu, jak koncipovat režim povinné registrace 

1. 6. 2015

 

 

Revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Podle stávajícího právního rámce EK zkoumá jaderné investiční projekty plánované v zemích EU a zkoumá jejich slučitelnost se Smlouvou o Euratomu. Pro investory může být složité určit, které projekty musí být oznámeny a jaké informace by měly být poskytnuty. EK se snaží získat názory na to, jak by mohly být objasněn, zjednodušen nebo aktualizován právní rámec v této oblasti.

27. 10. 2016

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021