Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v květnu 2016

Euroskop, 07.05.2016

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. květnu 2016

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Hodnocení protidrogové strategie EU a hodnocení protidrogového akčního plánu, která proběhnou v roce 2016

Konzultace se zúčastněnými stranami se snaží shromáždit pohledy na 5 cílů protidrogové strategie EU, odpovídající opatření a hodnotící kritéria. Konzultace bude součástí datové základny pro hodnocení plánu protidrogové strategie EU a akčního plánu.

9. 5. 2016

Politika pro oblast udržitelné bioenergie na období po roce 2020

Cílem je konzultovat aktualizaci politik EU v oblasti udržitelné bioenergie pro období 2020-2030 jako součást balíčku obnovitelných zdrojů energie v EU, který Komise předpokládá přijmout do konce roku 2016.

10. 5. 2016

Zlepšení mechanismů řešení sporů týkajících se dvojího zdanění

Cíl je získat názory všech stran na: význam odstranění dvojího zdanění pro podniky, které působí přes hranice; dopad a účinnost mechanismů zamezení dvojího zdanění, řešení sporů pro firmy a podniky se sídlem v EU; jak tyto mechanismy mohou být zlepšeny.

10. 5. 2016

Hodnocení směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství

Cílem konzultace je shromáždit názory a stanoviska k provádění směrnice; shromáždit faktické informace o tom, co funguje dobře a kde je stále prostor pro zlepšení; údaje a poznatky o dopadech směrnice.

27. 5. 2016

Revize finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie

Konzultace se týká revize finančních pravidel rozpočtu EU. Cílem revize jsou: jednodušší regulační a finanční rámec, další synergie a flexibilita při plnění rozpočtu a jasný rámec odpovědnosti.

 

27. 5. 2016

Účelnost právních předpisů o chemických látkách (kromě REACH)

Cílem je získat názory na fungování legislativního rámce pro chemické látky. Rámec zahrnuje právní předpisy o identifikaci nebezpečí a klasifikaci chemických látek a právní předpisy, jimiž se řídí opatření k řízení rizik pro chemické látky (s výjimkou REACH).

27. 5. 2016

Možné varianty tržně orientovaných opatření, jež mají snížit vliv mezinárodní letecké dopravy na změnu klimatu

Konzultace usiluje o názory na otázky týkající se politických možností, které jsou současné době vyvíjeny v Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a ve vztahu k systému obchodování s emisemi EU (EU ETS).

30. 5. 2016

Vytvoření komplexní a integrované strategie pro výzkum, inovace a konkurenceschopnost energetické unie

Cílem konzultace je shromáždit názory na vývoj komplexního výzkumu, inovací a strategii konkurenceschopnosti pro energetiku EU. Tento aspekt je důležitý vzhledem k cíli drastického snížení emisí a spotřeby energie v EU, přičemž se má současně zachovat konkurenceschopnost.

31. 5. 2016

Návrh povinné registrace v rejstříku transparentnosti.

Komise se zavázala celkově zvýšit transparentnost fungování EU. Konzultace má dva cíle: 1) shromáždit názory na fungování stávajícího rejstříku transparentnosti a 2) získat podněty k tomu, jak koncipovat režim povinné registrace 

1. 6. 2015

 

 

Hodnocení doporučení Komise 2009/396/EU o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU

Konzultace se snaží vyhodnotit dopad doporučení o sazbách za ukončení volání na vnitřním trhu EU. Usiluje také o názory na to, zda by současný regulační přístup k poplatkům měl být buď udržován nebo pozměněn.

7. 6. 2016

Účinný insolvenční rámec v EU

Konzultace si žádá názory na klíčové aspekty insolvencí.  Zejména s ohledem na společné zásady a standarty, které by mohly zajistit, aby vnitrostátní insolvenční rámce fungovaly také v přeshraničním kontextu.

14. 6. 2016

Kontrola účelnosti ve stavebnictví

Cílem konzultace je shromáždit názory o dopadu současných právních předpisů EU pro stavebnictví. Výsledky budou využity při kontrole účelnosti pro stavebnictví, která by měla být dokončena do konce roku 2016.

20. 6. 2016

Hodnocení činnosti Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) v období 2011–2014

Konzultace je určena k podpoře externího hodnocení Evropské nadace odborného vzdělávání.

24. 6. 2016

Iniciativa pro začínající podniky

Cílem konzultace je získat přímou zpětnou vazbu od všech příslušných zúčastněných stran s cílem zlepšit životní prostředí pro začínající podniky v Evropě.

30. 6. 2016

Arašídový olej a hydrolyzované pšeničné bílkoviny v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Veřejná konzultace se týká možného omezení arašídového olej a hydrolyzovaného pšeničného proteinu v kosmetických přípravcích. 

 

1. 7. 2016

Methylisothiazolinon (MI) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích – kosmetické přípravky, které se oplachují

Konzultace o možném omezení methylisothiazolinonenu v kosmetických přípravcích. 

 

1. 7. 2016

Revize Evropského rámce interoperability

 

Cílem konzultace je zajistit, že koherentní vize o interoperabilitě existuje v EU ve vztahu k interakci mezi evropskými orgány veřejné správy a mezi nimi i občany a podniky. Toho lze dosáhnout prostřednictvím aktualizace a rozšíření evropského rámce interoperability (EIF) a evropské strategie pro interoperabilitu (EIS).

4. 7. 2016

Veřejná konzultace týkající se pracovního programu na období 2018–2020 pod názvem „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020

 

4. 7. 2016

Hodnocení a přezkumu směrnice o soukromí a elektronických komunikacích

Přezkum směrnice je jednou z klíčových iniciativ zaměřených na posílení důvěry a bezpečnosti v oblasti digitálních služeb v EU s důrazem na zajištění vysoké úrovně ochrany pro občany a rovné podmínky pro všechny účastníky trhu.

5. 7. 2016

Kosmická strategie pro Evropu

Účelem strategie bude stanovit celkovou strategickou vizi v průběhu následujících let (do roku 2030), a zároveň zajistit koordinaci a komplementaritu s činnostmi prováděnými v zemích EU jednotlivě nebo prostřednictvím Evropské kosmické agentury (ESA).

12. 7. 2016

Revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Podle stávajícího právního rámce EK zkoumá jaderné investiční projekty plánované v zemích EU a zkoumá jejich slučitelnost se Smlouvou o Euratomu. Pro investory může být složité určit, které projekty musí být oznámeny a jaké informace by měly být poskytnuty. EK se snaží získat názory na to, jak by mohly být objasněn, zjednodušen nebo aktualizován právní rámec v této oblasti.

27. 10. 2016

Evropský pilíř sociálních práv

Cílem je zhodnotit stávající sociální „acquis“ EU; zohlednit nové trendy v organizaci práce a společnosti a shromáždit názory a získat zpětnou vazbu ohledně úlohy evropského pilíře sociálních práv jako součásti hlubší a spravedlivější hospodářské a měnové unie.

31. 12. 2016

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021