Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejná konzultace v červenci 2016

Euroskop, 09.07.2016

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. červenci 2016

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Kosmická strategie pro Evropu

Účelem strategie bude stanovit celkovou strategickou vizi v průběhu následujících let (do roku 2030), a zároveň zajistit koordinaci a komplementaritu s činnostmi prováděnými v zemích EU jednotlivě nebo prostřednictvím Evropské kosmické agentury (ESA).

12. 7. 2016

Akce Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí pro období 2011–2013 a 2007–2010

Konzultace si klade za cíl shromáždit názory na fungování Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí ve vaší zemi, konkrétněji úspěchy a překážky v provádění národních programů.

9. 8. 2016

Akce Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2011–2013 a 2008–2010

Konzultace si klade za cíl shromáždit názory na fungování Evropského fondu pro uprchlíky ve vaší zemi, konkrétněji úspěchy a překážky při provádění národních programů.

9. 8. 2016

Akce Fondu pro vnější hranice (EBF) pro období 2011–2013

Konzultace si klade za cíl shromáždit názory na fungování fondu pro vnější hranice ve vaší zemi, konkrétněji úspěchy a překážky při provádění národních programů.

9. 8. 2016

Hodnocení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v polovině období

Hodnocení v polovině období zahrnuje činnosti EFG během let 2014-2015. Konzultace má pomoci nejen posoudit účinnost, úspornost, udržitelnost a další aspekty, ale také pomoci utvářet budoucnost EFG.

18. 8. 2016

Regulace povolání: proporcionalita a národní akční plány členských států

Konzultace chce sesbírat názory na národní akční plány zemí, ve kterých uvádějí všechny změny, které navrhly tak, aby zajistily, že jejich regulace jsou co nejvíce efektivní pro profesionály i spotřebitele.

19. 8. 2016

Hodnocení nařízení o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu

Nařízení vstoupilo v platnost v listopadu 2010 a podle čl. 23 má Komise předložit EP a Radě zprávu o hodnocení tohoto nařízení.

21. 8. 2016

Kontrola účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU

Konzultace se koná v rámci kontroly účelnosti právních předpisů EU na ochranu spotřebitele a marketingového práva. Účelem je zhodnotit, zda jsou tyto směrnice vhodné pro daný účel na základě kritérií efektivity, účinnosti, soudržnosti, relevantnosti a přidané hodnoty EU.

2. 9. 2016

Hodnocení iniciativy jednotného evropského nebe (SES) z hlediska její výkonnosti a systémů poplatků

Zúčastěné strany mají Komisi poskytnout své názory a stanoviska na provádění a politickou relevanci výkonnosti SES a jejího systému zpoplatnění.

4. 9. 2016

Průběžné hodnocení programu LIFE

Konzultace poslouží Komisi k hodnocení programu LIFE v polovině období jeho trvání.

9. 9. 2016

Bezpečnost aplikací a dalšího tzv. non-embedded software, na které se nevztahují odvětvové právní předpisy (např. zdravotnická nebo rádiová zařízení)

EK chce znát názory zúčastněných stran na bezpečnost aplikací a jiného non-embedded software k zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany spotřebitele v EU v digitální oblasti.

15. 9. 2016

Přezkum nařízení (ES) č. 1071/2009 o výkonu povolání podnikatele v silniční dopravě a nařízení (ES) č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy

Konzultace je určena ke shromáždění názorů na tyto aspekty: identifikace hlavních problémů na trhu silniční dopravy v souvislosti s nařízením; cíle, které budou vykonány případnou politickou intervencí; případná politická opatření a jejich dopady na regulační rovnováhu mezi EU a členskými státy.

15. 9. 2016

Veřejná konzultace k iniciativě Evropské unie ohledně C-ITS

Komise se zajímá o názory zúčastněných stran ohledně možných akcí na úrovni EU na podporu zrychleného a interoperabilního zavádění kooperativních inteligentních dopravních systémů C-ITS.

16. 9. 2016

Hodnocení směrnice o finančních konglomerátech

Cílem konzultace je hodnocení směrnice o finančních konglomerátech (FICOD). Je nutné posoudit, zda je současný FICOD rámec přiměřený a vhodný pro dané účely a přispívá ke svým cílům

20. 9. 2016

Možná opatření s cílem zlepšit provádění určitých aspektů směrnice o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž nejsou známy žádné údaje

Cílem konzultace je vyhodnocení plnění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností vozidel a rozhodnutí Komise 2005/293/ES, kterým se stanoví pravidla pro sledování opětovného použití a recyklace.

21. 9. 2016

Případná revize nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání

Konzultace se zajímá o názory ohledně zásady vzájemného uznávání a jejích případných nedostatků; fungování nařízení o vzájemném uznávání a potenciální možnosti, které budou prozkoumány pro revizi nařízení o vzájemném uznávání.

30. 9. 2016

Hlavní překážky přeshraniční distribuce investičních fondů v EU

Konzultace má identifikovat hlavní překážky přeshraniční distribuce investičních fondů (UCITS a AIF) s cílem zvýšit podíl prostředků obchodovaných a prodávaných v celé EU.

2. 10. 2016

Revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Podle stávajícího právního rámce Komise zkoumá jaderné investiční projekty plánované v zemích EU a zkoumá jejich slučitelnost se Smlouvou o Euratomu. Pro investory může být složité určit, které projekty musí být oznámeny a jaké informace by měly být poskytnuty. EK se snaží získat názory na to, jak by mohly být objasněn, zjednodušen nebo aktualizován právní rámec v této oblasti.

27. 10. 2016

Evropský pilíř sociálních práv

Cílem je zhodnotit stávající sociální „acquis“ EU; zohlednit nové trendy v organizaci práce a společnosti a shromáždit názory a získat zpětnou vazbu ohledně úlohy evropského pilíře sociálních práv jako součásti hlubší a spravedlivější hospodářské a měnové unie.

31. 12. 2016

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021