Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v srpnu 2016

Euroskop, 10.08.2016

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. srpnu 2016

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Hodnocení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v polovině období

Hodnocení v polovině období zahrnuje činnosti EFG během let 2014-2015. Konzultace má pomoci nejen posoudit účinnost, úspornost, udržitelnost a další aspekty, ale také pomoci utvářet budoucnost EFG.

18. 8. 2016

Regulace povolání: proporcionalita a národní akční plány členských států

Konzultace chce sesbírat názory na národní akční plány zemí, ve kterých uvádějí všechny změny, které navrhly tak, aby zajistily, že jejich regulace jsou co nejvíce efektivní pro profesionály i spotřebitele.

19. 8. 2016

Hodnocení nařízení o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu

Nařízení vstoupilo v platnost v listopadu 2010 a podle čl. 23 má Komise předložit EP a Radě zprávu o hodnocení tohoto nařízení.

21. 8. 2016

Kontrola účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU

Konzultace se koná v rámci kontroly účelnosti právních předpisů EU na ochranu spotřebitele a marketingového práva. Účelem je zhodnotit, zda jsou tyto směrnice vhodné pro daný účel na základě kritérií efektivity, účinnosti, soudržnosti, relevantnosti a přidané hodnoty EU.

2. 9. 2016

Hodnocení iniciativy jednotného evropského nebe (SES) z hlediska její výkonnosti a systémů poplatků

Zúčastěné strany mají Komisi poskytnout své názory a stanoviska na provádění a politickou relevanci výkonnosti SES a jejího systému zpoplatnění.

4. 9. 2016

Průběžné hodnocení programu LIFE

Konzultace poslouží Komisi k hodnocení programu LIFE v polovině období jeho trvání.

9. 9. 2016

Bezpečnost aplikací a dalšího tzv. non-embedded software, na které se nevztahují odvětvové právní předpisy (např. zdravotnická nebo rádiová zařízení)

EK chce znát názory zúčastněných stran na bezpečnost aplikací a jiného non-embedded software k zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany spotřebitele v EU v digitální oblasti.

15. 9. 2016

Přezkum nařízení (ES) č. 1071/2009 o výkonu povolání podnikatele v silniční dopravě a nařízení (ES) č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy

Konzultace je určena ke shromáždění názorů na tyto aspekty: identifikace hlavních problémů na trhu silniční dopravy v souvislosti s nařízením; cíle, kterou budou vykonány případnou politickou intervencí; případná politická opatření a jejich dopady na regulační rovnováhu mezi EU a člen. státy.

15. 9. 2016

Veřejná konzultace k iniciativě Evropské unie ohledně C-ITS

Komise se zajímá o názory zúčastněných stran ohledně možných akcí na úrovni EU na podporu zrychleného a interoperabilního zavádění kooperativních inteligentních dopravních systémů C-ITS.

16. 9. 2016

Snížené sazby DPH na elektronické publikace

Cílem konzultace je získat názory zúčastněných stran, zda by mělo být umožněno členským státům uplatňování snížených sazeb pro elektronicky poskytované publikace či rozšíření použitelnosti super-snížených a nulových sazeb pro tyto publikace.

19. 9. 2016

Hodnocení směrnice o finančních konglomerátech

Cílem konzultace je hodnocení směrnice o finančních konglomerátech (FICOD). Je nutné posoudit, zda je současný FICOD rámec přiměřený a vhodný pro dané účely a přispívá ke svým cílům

20. 9. 2016

Možná opatření s cílem zlepšit provádění určitých aspektů směrnice o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž nejsou známy žádné údaje

Cílem konzultace je vyhodnocení plnění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností vozidel a rozhodnutí Komise 2005/293/ES, kterým se stanoví pravidla pro sledování opětovného použití a recyklace.

21. 9. 2016

Případná revize nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání

Konzultace se zajímá o názory ohledně zásady vzájemného uznávání a jejích případných nedostatků; fungování nařízení o vzájemném uznávání

A potenciální možnosti, které budou prozkoumány pro revizi nařízení o vzájemném uznávání.

30. 9. 2016

Přezkum směrnice 1999/62/ES (tzv. euroviněta), ve znění pozdějších předpisů, o zpoplatnění těžkých nákladních vozidel za používání určitých silnic

Komise vyzývá zúčastněné strany, aby vyjádřili svůj názor na přiměřenost stávajícího právního rámce EU ve vztahu ke zpoplatnění silniční infrastruktury;

zjištěné problémy a předběžné možnosti politické odpovědi na tyto problémy, které Komise zahrne do přípravných prací na revizi směrnice.

2. 10. 2016

Revize směrnice 2004/52/ES a rozhodnutí 2009/750/ES o evropské službě elektronického mýtného

EETS mělo být funkční pro nákladní automobily a autobusy v roce 2012 a do ostatních vozidel v roce 2014. Zatím se však koncept nestal realitou. Komisi proto zajímá, co se pokazilo a má v úmyslu revidovat legislativu tak, aby EETS mohlo být nabízeno pro občany a podniky v EU co nejdříve.

2. 10. 2016

Hlavní překážky přeshraniční distribuce investičních fondů v EU

Konzultace má identifikovat hlavní překážky přeshraniční distribuce investičních fondů (UCITS a AIF) s cílem zvýšit podíl prostředků obchodovaných a prodávaných v celé EU.

2. 10. 2016

Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2017 a následující roky

Cílem je konzultovat se zúčastněnými stranami priority pro vypracování kodexů sítě a pokynů na rok 2017 a dále. Komise má za cíl stanovit každoroční seznam priorit stanovující oblasti, které mají být zahrnuty do vypracování kodexů sítě.

14. 10. 2016

Hodnocení spolupráce v rámci EU v oblasti politiky týkající se mládeže

Cílem konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran o současné situaci vysokoškolských systémů v Evropě, jakož i na priority pro změnu. To bude podkladem pro přezkum priorit stanovených v Agendě pro modernizaci systémů vysokoškolského vzdělávání v Evropě (přijaté v roce 2010).

16. 10. 2016

Revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Podle stávajícího právního rámce EK zkoumá jaderné investiční projekty plánované v zemích EU a zkoumá jejich slučitelnost se Smlouvou o Euratomu. Pro investory může být složité určit, které projekty musí být oznámeny a jaké informace by měly být poskytnuty. EK se snaží získat názory na to, jak by mohly být objasněn, zjednodušen nebo aktualizován právní rámec v této oblasti.

27. 10. 2016

Monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel

Konzultace má za cíl shromáždit názory zúčastněných stran a občanů s ohledem na přípravu právních předpisů týkajících se monitorování a vykazování spotřeby těžkých užitkových vozidel a CO2 emisí.

28. 10. 2016

Revize nařízení (EU) č. 443/2009 a nařízení (EU) č. 510/2011 stanovujících výkonnostní emisní normy pro CO2 u lehkých užitkových vozidel.

Komise zahajuje konzultaci s cílem shromáždit názory zúčastněných stran a občanů s ohledem na revizi předpisů EU stanovující výkonnostní emisní normy pro CO2 pro nové osobní a dodávkové automobily (lehké užitkových vozidel (LDVs)).

28. 10. 2016

Vnitřní trh zboží – prosazování a dodržování předpisů

Konzultace se týká hodnocení ustanovení o dozoru nad trhem v nařízení (ES) č 765/2008 a opatření, která mají zlepšit prosazování a dodržování předpisů v rámci jednotného trhu pro zboží.

31. 10. 2016

Unie kapitálových trhů: opatření související s potenciálním rámcem EU pro soukromé důchodové systémy

Cílem veřejné konzultace je identifikovat potenciální překážky zavádění osobních penzijních produktů a hledat názory na to, jak nejlépe je řešit. Konzultace také pomůže Komisi analyzovat osobní důchodový rámec EU.

31. 10. 2016

Jednotná digitální brána

Jednotná digitální brána má poskytovat veškeré informace, které lidé potřebují, aby podnikali příhraničně, cestovali do jiné země EU, žili, studovali nebo pracovali v jiné zemi EU.

21. 11. 2016

Nástroj pro zjišťování informací o jednotném trhu

Komise navrhuje vytvoření nástroje pro zjišťování informací o jednotném trhu (SMIT), jak je uvedeno ve strategii jednotného trhu z října 2015, která by umožnila získat informace přímo od vybraných hráčů na trhu.           

7. 11. 2016

Evropský pilíř sociálních práv

Cílem je zhodnotit stávající sociální „acquis“ EU; zohlednit nové trendy v organizaci práce a společnosti a shromáždit názory a získat zpětnou vazbu ohledně úlohy evropského pilíře sociálních práv jako součásti hlubší a spravedlivější hospodářské a měnové unie.

31. 12. 2016

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021