Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v říjnu 2016

Euroskop, 09.10.2016

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. říjnu 2016

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2017 a následující roky

Cílem je konzultovat se zúčastněnými stranami priority pro vypracování kodexů sítě a pokynů na rok 2017 a dále. Komise má za cíl stanovit každoroční seznam priorit stanovující oblasti, které mají být zahrnuty do vypracování kodexů sítě.

14. 10. 2016

Hodnocení spolupráce v rámci EU v oblasti politiky týkající se mládeže – veřejná konzultace

Cílem konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran o současné situaci vysokoškolských systémů v Evropě, jakož i na priority pro změnu. To bude podkladem pro přezkum priorit stanovených v Agendě pro modernizaci systémů vysokoškolského vzdělávání v Evropě (přijaté v roce 2010).

16. 10. 2016

Revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Podle stávajícího právního rámce EK zkoumá jaderné investiční projekty plánované v zemích EU a zkoumá jejich slučitelnost se Smlouvou o Euratomu. Pro investory může být složité určit, které projekty musí být oznámeny a jaké informace by měly být poskytnuty. EK se snaží získat názory na to, jak by mohly být objasněn, zjednodušen nebo aktualizován právní rámec v této oblasti.

27. 10. 2016

Konzultace týkající se monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel

Konzultace má za cíl shromáždit názory zúčastněných stran a občanů s ohledem na přípravu právních předpisů týkajících se monitorování a vykazování spotřeby těžkých užitkových vozidel a CO2 emisí.

28. 10. 2016

Revize nařízení (EU) č. 443/2009 a nařízení (EU) č. 510/2011 stanovujících výkonnostní emisní normy pro CO2 u lehkých užitkových vozidel.

Komise zahajuje konzultaci s cílem shromáždit názory zúčastněných stran a občanů s ohledem na revizi předpisů EU stanovující výkonnostní emisní normy pro CO2 pro nové osobní a dodávkové automobily (lehké užitkových vozidel (LDVs)).

28. 10. 2016

Vnitřní trh zboží – prosazování a dodržování předpisů

Konzultace se týká hodnocení ustanovení o dozoru nad trhem v nařízení (ES) č 765/2008 a opatření, která mají zlepšit prosazování a dodržování předpisů v rámci jednotného trhu pro zboží.

31. 10. 2016

Unie kapitálových trhů: opatření související s potenciálním rámcem EU pro soukromé důchodové systémy

Cílem veřejné konzultace je identifikovat potenciální překážky zavádění osobních penzijních produktů a hledat názory na to, jak nejlépe je řešit. Konzultace také pomůže Komisi analyzovat osobní důchodový rámec EU.

31. 10. 2016

Jednotná digitální brána

Jednotná digitální brána má poskytovat veškeré informace, které lidé potřebují, aby podnikali příhraničně, cestovali do jiné země EU, žili, studovali nebo pracovali v jiné zemi EU.

21. 11. 2016

Přezkum směrnice 2006/1/ES o užívání pronajatých vozidel pro silniční přepravu zboží

Konzultace poskytuje možnost vyjádřit své názory na fungování stávajících pravidel o užívání najatých nákladních vozidel, jakož i vyjádřit svá stanoviska k zamýšleným změnám regulačního rámce.

4. 11. 2016

Veřejná konzultace týkající se nástroje pro zjišťování informací o jednotném trhu

Komise navrhuje vytvoření nástroje pro zjišťování informací o jednotném trhu (SMIT), jak je uvedeno ve strategii jednotného trhu z října 2015, která by umožnila získat informace přímo od vybraných hráčů na trhu.       

7. 11. 2016

Hodnocení směrnice 2009/119/ES, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů

Cílem hodnocení je posoudit, jak směrnice o zásobách ropy byla provedena v členských státech a jak funguje v praxi; identifikace možných problémů a oblastí pro zlepšení nebo zjednodušení.

11. 11. 2016

Průběžné hodnocení činnosti Evropského inovačního a technologického institutu

Cílem konzultace je zajistit, aby subjekty zapojené přímo nebo využívající z činnosti EIT, jakož i široká veřejnost, měly možnost vyjádřit se k jeho budoucímu směřování.

20. 11. 2016

Zkvalitnění předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy

Rámec sociálních předpisů v silniční dopravě je stanoven ve třech vzájemně propojených legislativních aktech. Konzultace poskytuje možnost vyjádřit své názory na fungování stávajících pravidel, jakož i vyjádřit svá stanoviska k zamýšleným změnám regulačního rámce.

11. 12. 2016

Hodnocení směrnice o zoologických zahradách v rámci programu REFIT (směrnice Rady 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách)

Hodnocení REFIT se zabývá tím, zda je směrnice přiměřená a vhodná pro daný účel.

Konkrétně se posuzuje efektivita, účinnost, soudržnost, relevance a přidaná hodnota právních předpisů EU.

8. 12. 2016

Hodnocení směrnice 95/16/ES o výtazích

Cílem je získání dat zejména o relevanci, účinnosti a přidané hodnotě směrnice; o nových technologiích a jejich dopadu na výtahový průmysl a bezpečnost; o přístupnosti výtahů osobám se zdravotním postižením; atd.

16. 12. 2016

Hodnocení směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních

Směrnice má za cíl usnadnit fungování vnitřního trhu se stroji a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti pro uživatele strojů, jakož i ochranu životního prostředí.

16. 12. 2016

Evropský pilíř sociálních práv

Cílem je zhodnotit stávající sociální „acquis“ EU; zohlednit nové trendy v organizaci práce a společnosti a shromáždit názory a získat zpětnou vazbu ohledně úlohy evropského pilíře sociálních práv jako součásti hlubší a spravedlivější hospodářské a měnové unie.

31. 12. 2016

Hodnocení směrnice 75/324/EHS o aerosolových rozprašovačích

Cílem hodnocení je posoudit, zda směrnice plní své cíle zaručit volný pohyb aerosolových rozprašovačů v rámci EU a zároveň zajišťuje vysokou míru bezpečnosti.

15. 1. 2017

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021