Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v listopadu 2016

Euroskop, 09.11.2016

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. listopadu 2016

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Hodnocení směrnice 2009/119/ES, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů

Cílem hodnocení je posoudit, jak směrnice o zásobách ropy byla provedena v členských státech a jak funguje v praxi; identifikace možných problémů a oblastí pro zlepšení nebo zjednodušení.

11. 11. 2016

Průběžné hodnocení činnosti Evropského inovačního a technologického institutu

Cílem konzultace je zajistit, aby subjekty zapojené přímo nebo využívající z činnosti EIT, jakož i široká veřejnost, měly možnost vyjádřit se k jeho budoucímu směřování.

20. 11. 2016

Zkvalitnění předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy

Rámec sociálních předpisů v silniční dopravě je stanoven ve třech vzájemně propojených legislativních aktech. Konzultace poskytuje možnost vyjádřit své názory na fungování stávajících pravidel, jakož i vyjádřit svá stanoviska k zamýšleným změnám regulačního rámce.

11. 12. 2016

Hodnocení směrnice o zoologických zahradách v rámci programu REFIT (směrnice Rady 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách)

Hodnocení REFIT se zabývá tím, zda je směrnice přiměřená a vhodná pro daný účel.

Konkrétně se posuzuje efektivita, účinnost, soudržnost, relevance a přidaná hodnota právních předpisů EU.

8. 12. 2016

Hodnocení směrnice 95/16/ES o výtazích

Cílem je získání dat zejména o relevanci, účinnosti a přidané hodnotě směrnice; o nových technologiích a jejich dopadu na výtahový průmysl a bezpečnost; o přístupnosti výtahů osobám se zdravotním postižením; atd.

16. 12. 2016

Hodnocení směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních

Směrnice má za cíl usnadnit fungování vnitřního trhu se stroji a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti pro uživatele strojů, jakož i ochranu životního prostředí.

16. 12. 2016

Evropský pilíř sociálních práv

Cílem je zhodnotit stávající sociální „acquis“ EU; zohlednit nové trendy v organizaci práce a společnosti a shromáždit názory a získat zpětnou vazbu ohledně úlohy evropského pilíře sociálních práv jako součásti hlubší a spravedlivější hospodářské a měnové unie.

31. 12. 2016

Hodnocení Programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) v polovině období

Konzultace má pomoci nejen zhodnotit význam, účelnost, účinnost, soudržnost a přidanou hodnotu EU, ale i další aspekty programu, také utvářet budoucnost EaSI.

11. 1. 2017

Hodnocení procesních a kompetenčních aspektů kontroly spojování podniků v EU

Komise chce zkoumat, zda existuje prostor pro další zjednodušení kontroly fúzí.  Usiluje také o názor na fungování systému postupování případů mezi členskými státy a Komisí, nebo zda systém zachytí všechny transakce, které můžou mít dopad na vnitřní trh.

13. 1. 2017

Posílení spolupráce na celoevropské úrovni v oblasti hodnocení zdravotnických technologií

Cílem je shromáždit detailní pohledy a názory týkající se budoucnosti politiky HTA (Hodnocení zdravotnických technologií měří přidanou hodnotu nových zdravotnických technologií v porovnání se stávajícími technologiemi.

13. 1. 2017

Hodnocení směrnice 75/324/EHS o aerosolových rozprašovačích

Cílem hodnocení je posoudit, zda směrnice plní své cíle zaručit volný pohyb aerosolových rozprašovačů v rámci EU a zároveň zajišťuje vysokou míru bezpečnosti.

15. 1. 2017

Výzkum a odborná příprava programu Euratom

Účelem konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran, odborníků a širší veřejnosti o výzkumných a vzdělávacích aktivitách Euratom financovaných Komisí. Výsledky přispějí k průběžném hodnocení programu Euratomu

15. 1. 2017

Průběžné hodnocení programu Horizont 2020

Cílem konzultace je shromáždit informace od široké veřejnosti o různých aspektech realizace programu.

15. 1. 2017

Pravidla pro dovoz kulturních statků

Komise zvažuje přijetí opatření, která umožní efektivněji čelit nedovolenému obchodu s kulturními statky ze třetích zemí.

23. 1. 2017

Zvažovaná politická opatření ke stanovení minimálních požadavků na kvalitu opětovně využívané vody v EU

Konzultace má shromáždit názory zúčastněných stran na možnost zavedení minimálních požadavků na jakost opětovně užité vody v EU.

27. 1.2017

Hodnocení nařízení REACH v rámci programu REFIT

Komise chce získat podklady k vyhodnocení REACH REFIT 2017 a shromáždit názory o silných a slabých stránkách systému REACH, jakož i všech potenciálně chybějících prvků.

28. 1. 2017

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v srpnu 2020

Euroskop, 10.08.2020

Veřejné konzultace v dubnu 2020

Euroskop, 09.04.2020