Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v prosinci 2016

Euroskop, 08.12.2016

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. prosinci 2016

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Hodnocení směrnice 95/16/ES o výtazích

Cílem je získání dat zejména o relevanci, účinnosti a přidané hodnotě směrnice; o nových technologiích a jejich dopadu na výtahový průmysl a bezpečnost; o přístupnosti výtahů osobám se zdravotním postižením; atd.

16. 12. 2016

Hodnocení směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních

Směrnice má za cíl usnadnit fungování vnitřního trhu se stroji a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti pro uživatele strojů, jakož i ochranu životního prostředí.

16. 12. 2016

Evropský pilíř sociálních práv

Cílem je zhodnotit stávající sociální „acquis“ EU; zohlednit nové trendy v organizaci práce a společnosti a shromáždit názory a získat zpětnou vazbu ohledně úlohy evropského pilíře sociálních práv jako součásti hlubší a spravedlivější hospodářské a měnové unie.

31. 12. 2016

Hodnocení Programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) v polovině období

Konzultace má pomoci nejen zhodnotit význam, účelnost, účinnost, soudržnost a přidanou hodnotu EU, ale i další aspekty programu, také utvářet budoucnost EaSI.

11. 1. 2017

Hodnocení procesních a kompetenčních aspektů kontroly spojování podniků v EU

Komise chce zkoumat, zda existuje prostor pro další zjednodušení kontroly fúzí.  Usiluje také o názor na fungování systému postupování případů mezi členskými státy a Komisí, nebo zda systém zachytí všechny transakce, které můžou mít dopad na vnitřní trh.

13. 1. 2017

Posílení spolupráce na celoevropské úrovni v oblasti hodnocení zdravotnických technologií

Cílem je shromáždit detailní pohledy a názory týkající se budoucnosti politiky HTA (Hodnocení zdravotnických technologií měří přidanou hodnotu nových zdravotnických technologií v porovnání se stávajícími technologiemi.

13. 1. 2017

Hodnocení směrnice 75/324/EHS o aerosolových rozprašovačích

Cílem hodnocení je posoudit, zda směrnice plní své cíle zaručit volný pohyb aerosolových rozprašovačů v rámci EU a zároveň zajišťuje vysokou míru bezpečnosti.

15. 1. 2017

Výzkum a odborná příprava programu Euratom

Účelem konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran, odborníků a širší veřejnosti o výzkumných a vzdělávacích aktivitách Euratom financovaných Komisí. Výsledky přispějí k průběžném hodnocení programu Euratomu

15. 1. 2017

Průběžné hodnocení programu Horizont 2020

Cílem konzultace je shromáždit informace od široké veřejnosti o různých aspektech realizace programu.

15. 1. 2017

Pravidla pro dovoz kulturních statků

Komise zvažuje přijetí opatření, která umožní efektivněji čelit nedovolenému obchodu s kulturními statky ze třetích zemí.

23. 1. 2017

Zvažovaná politická opatření ke stanovení minimálních požadavků na kvalitu opětovně využívané vody v EU

Konzultace má shromáždit názory zúčastněných stran na možnost zavedení minimálních požadavků na jakost opětovně užité vody v EU.

27. 1.2017

Hodnocení nařízení REACH v rámci programu REFIT

Komise chce získat podklady k vyhodnocení REACH REFIT 2017 a shromáždit názory o silných a slabých stránkách systému REACH, jakož i všech potenciálně chybějících prvků.

28. 1. 2017

Opatření odrazující poradce a zprostředkovatele od použití režimů potenciálně agresivního daňového plánování

Konzultace sbírá názory na to, zda je nutná akce na úrovni EU zaměřená na účinnější opatření, která by odradila finanční zprostředkovatele zapojit se do transakcí, které vedou k daňovým únikům nebo vyhýbání se daňové povinnosti.

16. 2. 2017

Spotřební daně z tabákových výrobků

 

Konzultace má shromáždit názory zúčastněných stran na možnosti revize směrnice 2011/64/EU, která definuje a klasifikuje různé tabákové výrobky a podle jejich charakteristik stanoví příslušné minimální sazby spotřební daně pro různé typy produktů.

16. 2. 2017

Hodnocení 3. programu pro oblast zdraví (2014–2020) v polovině období

Konzultace je součástí střednědobého hodnocení 3. akčního programu v oblasti zdraví (2014-2020). Cílem konzultace je zajistit, aby se (kromě organizací a jednotlivců zapojených přímo do činností programu) měly možnost se vyjádřit širší skupiny zúčastněných stran i veřejnost.

23. 2. 2017

Průběžné hodnocení mechanismu civilní ochrany Unie

Hlavním účelem je posoudit realizaci a výkon rozhodnutí, kterým se zavádí mechanismus civilní ochrany Unie. Hodnocení poskytne jasnou indikaci toho, zda jsou obecné a specifické cíle mechanismu plněny a případných nedostatků mechanismu.

23. 2. 2017

Kodex osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory

Komise chce znát názory zúčastněných stran na to, jak revidovat kodex osvědčených postupů pro provádění kontroly státní podpory.

25. 2. 2017

Nástroj pro propojení Evropy  (CEF) a jeho hodnocení v polovině období

Cílem je shromáždit názory pro účely střednědobého hodnocení nástroje pro propojení Evropy, který je zaměřený na podporu rozvoje vysoce výkonných, udržitelných a efektivně vzájemně propojených transevropských sítí.

27. 2. 2017

Fungování vzájemné pomoci mezi členskými státy při vymáhání daní

Účelem konzultace je shromáždit názory jiných než daňových správ o své zkušenosti se stávajícími pravidly vzájemné pomoci při vymáhání přeshraničních pohledávek zúčastněných stran.

8. 3. 2017

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v srpnu 2020

Euroskop, 10.08.2020

Veřejné konzultace v dubnu 2020

Euroskop, 09.04.2020