Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejná konzultace v lednu 2017

Euroskop, 08.01.2017

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. lednu 2017

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Hodnocení Programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) v polovině období

Konzultace má pomoci nejen zhodnotit význam, účelnost, účinnost, soudržnost a přidanou hodnotu EU, ale i další aspekty programu, také utvářet budoucnost EaSI.

11. 1. 2017

Hodnocení procesních a kompetenčních aspektů kontroly spojování podniků v EU

Komise chce zkoumat, zda existuje prostor pro další zjednodušení kontroly fúzí.  Usiluje také o názor na fungování systému postupování případů mezi členskými státy a Komisí, nebo zda systém zachytí všechny transakce, které můžou mít dopad na vnitřní trh.

13. 1. 2017

Posílení spolupráce na celoevropské úrovni v oblasti hodnocení zdravotnických technologií

Cílem je shromáždit detailní pohledy a názory týkající se budoucnosti politiky HTA (Hodnocení zdravotnických technologií měří přidanou hodnotu nových zdravotnických technologií v porovnání se stávajícími technologiemi.

13. 1. 2017

Hodnocení směrnice 75/324/EHS o aerosolových rozprašovačích

Cílem hodnocení je posoudit, zda směrnice plní své cíle zaručit volný pohyb aerosolových rozprašovačů v rámci EU a zároveň zajišťuje vysokou míru bezpečnosti.

15. 1. 2017

Výzkum a odborná příprava programu Euratom

Účelem konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran, odborníků a širší veřejnosti o výzkumných a vzdělávacích aktivitách Euratom financovaných Komisí. Výsledky přispějí k průběžném hodnocení programu Euratomu

15. 1. 2017

Průběžné hodnocení programu Horizont 2020

Cílem konzultace je shromáždit informace od široké veřejnosti o různých aspektech realizace programu.

15. 1. 2017

Pravidla pro dovoz kulturních statků

Komise zvažuje přijetí opatření, která umožní efektivněji čelit nedovolenému obchodu s kulturními statky ze třetích zemí.

23. 1. 2017

Zvažovaná politická opatření ke stanovení minimálních požadavků na kvalitu opětovně využívané vody v EU

Konzultace má shromáždit názory zúčastněných stran na možnost zavedení minimálních požadavků na jakost opětovně užité vody v EU.

27. 1.2017

Hodnocení nařízení REACH v rámci programu REFIT

Komise chce získat podklady k vyhodnocení REACH REFIT 2017 a shromáždit názory o silných a slabých stránkách systému REACH, jakož i všech potenciálně chybějících prvků.

28. 1. 2017

Opatření odrazující poradce a zprostředkovatele od použití režimů potenciálně agresivního daňového plánování

Konzultace sbírá názory na to, zda je nutná akce na úrovni EU zaměřená na účinnější opatření, která by odradila finanční zprostředkovatele zapojit se do transakcí, které vedou k daňovým únikům nebo vyhýbání se daňové povinnosti.

16. 2. 2017

Spotřební daně z tabákových výrobků

 

Konzultace má shromáždit názory zúčastněných stran na možnosti revize směrnice 2011/64/EU, která definuje a klasifikuje různé tabákové výrobky a podle jejich charakteristik stanoví příslušné minimální sazby spotřební daně pro různé typy produktů.

16. 2. 2017

Hodnocení 3. programu pro oblast zdraví (2014–2020) v polovině období

Konzultace je součástí střednědobého hodnocení 3. akčního programu v oblasti zdraví (2014-2020). Cílem konzultace je zajistit, aby se (kromě organizací a jednotlivců zapojených přímo do činností programu) měly možnost se vyjádřit širší skupiny zúčastněných stran i veřejnost.

23. 2. 2017

Průběžné hodnocení mechanismu civilní ochrany Unie

Hlavním účelem je posoudit realizaci a výkon rozhodnutí, kterým se zavádí mechanismus civilní ochrany Unie. Hodnocení poskytne jasnou indikaci toho, zda jsou obecné a specifické cíle mechanismu plněny a případných nedostatků mechanismu.

23. 2. 2017

Kodex osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory

Komise chce znát názory zúčastněných stran na to, jak revidovat kodex osvědčených postupů pro provádění kontroly státní podpory.

25. 2. 2017

Nástroj pro propojení Evropy  (CEF) a jeho hodnocení v polovině období

Cílem je shromáždit názory pro účely střednědobého hodnocení nástroje pro propojení Evropy, který je zaměřený na podporu rozvoje vysoce výkonných, udržitelných a efektivně vzájemně propojených transevropských sítí.

27. 2. 2017

Provádění Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Korejskou republikou

Konzultace si klade za cíl shromáždit detailní pohledy týkající se provádění dohody o volném obchodu mezi EU, jejími členskými státy a Korejskou republikou. Výsledky poskytnou data pro vyhodnocení dohody.

3. 3. 2017

Fungování vzájemné pomoci mezi členskými státy při vymáhání daní

Účelem konzultace je shromáždit názory jiných než daňových správ o své zkušenosti se stávajícími pravidly vzájemné pomoci při vymáhání přeshraničních pohledávek zúčastněných stran.

8. 3. 2017

Přezkum nařízení o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy

Konzultace shromažďuje názory na všechny prvky, které mají význam pro fungování vnitřního trhu silniční osobní dopravy, jakož i stanoviska k možným změnám regulačního rámce.

15. 3. 2017

Mnohostranná reforma řešení investičních sporů

Konzultace shromažďuje názory na současnou politiku EU v oblasti řešení investičních sporů a na možnosti mnohostranné reformy, včetně možného zřízení stálého mnohostranného investičního soudu.

15. 3. 2017

Nařízení (EU) č. 652/2014 o výdajích v oblasti potravin a krmiv

Konzultace je určena k podpoře hodnocení nařízení (EU) č. 652/2014 o zřízení společného rámce financování, který pokrývá výdaje na veterinární opatření, opatření v oblasti zdraví rostlin, úředních kontrol a dalších.

17. 3. 2017

Konečný režim DPH pro transakce mezi podniky (B2B) v rámci transakce týkající se zboží

Konzultace si klade za cíl získat názory všech zúčastněných osob na: současnou situaci B2B dodávek zboží uvnitř EU; možné krátkodobé zlepšení stávajícího přechodného systému DPH; potřebu postupovat vpřed směrem ke konečnému systému DPH založenému na principu zdanění dodávky v členském státě určení.

20. 3. 2017

Zvláštní režim pro malé podniky podle směrnice o DPH

Konzultace si klade za cíl získat názory všech zúčastněných osob na: stávající ustanovení o DPH pro malé a střední podniky a jejich používání; případné změny, pokud jde o ustanovení o DPH pro malé a střední podniky.

20. 3. 2017

Reforma sazeb DPH (návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla pro uplatňování sazeb DPH)

Konzultace má získat názory na následující aspekty: potřeba opatření EU v oblasti sazeb DPH; správná rovnováha mezi harmonizací a autonomií členských států při stanovování sazeb DPH; problémy a rizika spojená s diferenciací sazeb DPH v rámci jednotného trhu; žádoucí směr reformy; názory zúčastněných stran na navrhované varianty politiky.

20. 3. 2017

Přezkum směrnice o čistých vozidlech

Cílem konzultace je získat názor na: vhodnost ustanovení směrnice ve vztahu k cíli stimulace zavádění čistých vozidel v EU prostřednictvím veřejných zakázek; zjištěné problémy a předběžné příležitosti pro politické reakce na tyto problémy.

24. 3. 2017

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

 

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2020

Euroskop, 10.02.2020

Veřejné konzultace v lednu 2020

Euroskop, 10.01.2020