Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v únoru 2017

Euroskop, 09.02.2017

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. únoru 2017

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Opatření odrazující poradce a zprostředkovatele od použití režimů potenciálně agresivního daňového plánování

Konzultace sbírá názory na to, zda je nutná akce na úrovni EU zaměřená na účinnější opatření, která by odradila finanční zprostředkovatele zapojit se do transakcí, které vedou k daňovým únikům nebo vyhýbání se daňové povinnosti.

16. 2. 2017

Spotřební daně z tabákových výrobků

 

Konzultace má shromáždit názory zúčastněných stran na možnosti revize směrnice 2011/64/EU, která definuje a klasifikuje různé tabákové výrobky a podle jejich charakteristik stanoví příslušné minimální sazby spotřební daně pro různé typy produktů.

16. 2. 2017

Hodnocení 3. programu pro oblast zdraví (2014–2020) v polovině období

Konzultace je součástí střednědobého hodnocení 3. akčního programu v oblasti zdraví (2014-2020). Cílem konzultace je zajistit, aby se (kromě organizací a jednotlivců zapojených přímo do činností programu) měly možnost se vyjádřit širší skupiny zúčastněných stran i veřejnost.

23. 2. 2017

Průběžné hodnocení mechanismu civilní ochrany Unie

Hlavním účelem je posoudit realizaci a výkon rozhodnutí, kterým se zavádí mechanismus civilní ochrany Unie. Hodnocení poskytne jasnou indikaci toho, zda jsou obecné a specifické cíle mechanismu plněny a případných nedostatků mechanismu.

23. 2. 2017

Kodex osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory

Komise chce znát názory zúčastněných stran na to, jak revidovat kodex osvědčených postupů pro provádění kontroly státní podpory.

25. 2. 2017

Nástroj pro propojení Evropy  (CEF) a jeho hodnocení v polovině období

Cílem je shromáždit názory pro účely střednědobého hodnocení nástroje pro propojení Evropy, který je zaměřený na podporu rozvoje vysoce výkonných, udržitelných a efektivně vzájemně propojených transevropských sítí.

27. 2. 2017

Provádění Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Korejskou republikou

Konzultace si klade za cíl shromáždit detailní pohledy týkající se provádění dohody o volném obchodu mezi EU, jejími členskými státy a Korejskou republikou. Výsledky poskytnou data pro vyhodnocení dohody.

3. 3. 2017

Fungování vzájemné pomoci mezi členskými státy při vymáhání daní

Účelem konzultace je shromáždit názory jiných než daňových správ o své zkušenosti se stávajícími pravidly vzájemné pomoci při vymáhání přeshraničních pohledávek zúčastněných stran.

8. 3. 2017

Přezkum nařízení o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy

Konzultace shromažďuje názory na všechny prvky, které mají význam pro fungování vnitřního trhu silniční osobní dopravy, jakož i stanoviska k možným změnám regulačního rámce.

15. 3. 2017

Mnohostranná reforma řešení investičních sporů

Konzultace shromažďuje názory na současnou politiku EU v oblasti řešení investičních sporů a na možnosti mnohostranné reformy, včetně možného zřízení stálého mnohostranného investičního soudu.

15. 3. 2017

Nařízení (EU) č. 652/2014 o výdajích v oblasti potravin a krmiv

Konzultace je určena k podpoře hodnocení nařízení (EU) č. 652/2014 o zřízení společného rámce financování, který pokrývá výdaje na veterinární opatření, opatření v oblasti zdraví rostlin, úředních kontrol a dalších.

17. 3. 2017

Konečný režim DPH pro transakce mezi podniky (B2B) v rámci transakce týkající se zboží

Konzultace si klade za cíl získat názory všech zúčastněných osob na: současnou situaci B2B dodávek zboží uvnitř EU; možné krátkodobé zlepšení stávajícího přechodného systému DPH; potřebu postupovat vpřed směrem ke konečnému systému DPH založenému na principu zdanění dodávky v členském státě určení.

20. 3. 2017

Zvláštní režim pro malé podniky podle směrnice o DPH

Konzultace si klade za cíl získat názory všech zúčastněných osob na: stávající ustanovení o DPH pro malé a střední podniky a jejich používání; případné změny, pokud jde o ustanovení o DPH pro malé a střední podniky.

20. 3. 2017

Reforma sazeb DPH (návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla pro uplatňování sazeb DPH)

Konzultace má získat názory na následující aspekty: potřeba opatření EU v oblasti sazeb DPH; správná rovnováha mezi harmonizací a autonomií členských států při stanovování sazeb DPH; problémy a rizika spojená s diferenciací sazeb DPH v rámci jednotného trhu; žádoucí směr reformy; názory zúčastněných stran na navrhované varianty politiky.

20. 3. 2017

Přezkum směrnice o čistých vozidlech

Cílem konzultace je získat názor na: vhodnost ustanovení směrnice ve vztahu k cíli stimulace zavádění čistých vozidel v EU prostřednictvím veřejných zakázek; zjištěné problémy a předběžné příležitosti pro politické reakce na tyto problémy.

24. 3. 2017

Průběžné hodnocení programu Evropa pro občany 2014–2020

 

Cílem konzultace je shromáždit názory k výsledkům a dopadům aktivit spolufinancovaných mezi lety 2014 a 2016 z programu Evropa pro občany. Cílem je posoudit jejich relevantnost, účelnost, účinnost, soudržnost a přidanou hodnotu pro EU.

10. 4. 2017

Hodnocení a přezkumu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

 

Výsledky konzultace budou využity k ex post hodnocení agentury ENISA v období 2013-2016 a budou dále sloužit jako podklad pro možnou revizi mandátu agentury.

12. 4. 2017

Zavedení dobrovolného předběžného posouzení aspektů zadávání zakázek určitých velkých projektů infrastruktury

 

Cílem konzultace je objasnit nesložitější aspekty mechanismu dobrovolného předběžného posouzení. Mechanismus má tři prvky: a) kontaktní místo; b) mechanismus objasňování a c)mechanismus výměny informací.

14. 4. 2017

Konzultace o programu Kreativní Evropa

 

Konzultace si klade za cíl shromáždit připomínky a pohledy na relevanci cílů programu Kreativní Evropa, účinnost opatření přijatých k jejich dosažení a účinnost jejich provádění.

16. 4. 2017

Změna směrnice o kombinované dopravě

 

Komise zahájila posouzení dopadu změny směrnice o kombinované dopravě. Jsou otevřeny dvě různé konzultace: 1. konzultace pro veřejnost a 2. cílená konzultace zaměřena na organizace a podniky, které mají specifické znalosti a zájem na kombinované dopravě. 

23. 4. 2017

Vybudování evropské ekonomiky založené na datech

 

Konzultace má za cíl pomoci formování budoucí politické agendy pro evropské datové hospodářství. Výsledek se promítne do možné iniciativy Komise v roce 2017 o vytvoření evropské datové ekonomiky.

26. 4. 2017

Pravidla odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku

 

Cílem konzultace je shromáždit názory na to, zda a do jaké míry směrnice splňuje svůj cíl zajistit odpovědnosti bez zavinění na straně výrobce za škodu způsobenou vadným výrobkem; zda to ještě odpovídá potřebám zúčastněných stran; jestli je směrnice vhodná pro nové technologie, jako je internet věcí a autonomní systémy.

26. 4. 2017

Možné činnosti podle „sdělení Komise o akčním plánu v oblasti One Health (jedno zdraví) s cílem pomoci členským státům v boji proti antimikrobiální rezistenci“

 

Akční plán EK proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence v roce 2016 dospěl k závěru, že EU může přinést přidanou hodnotu v boji proti AMR tím, že: 1) podpoří členské státy a učiní z EU oblast osvědčených postupů v oblasti AMR; 2) posílí výzkum, vývoj a inovace proti AMR; a 3) formuje globální agendu týkající se AMR.

28. 4. 2017

Hodnocení veřejně-soukromých partnerství (iniciativy dle čl. 185) v rámci průběžného hodnocení programu Horizont 2020

 

Cílem konzultace je shromáždit informace od široké veřejnosti o různých aspektech návrhu a realizaci iniciativy dle čl. 185 v rámci programu Horizont 2020 nebo FP7.

 

30. 4. 2017

Modernizace a zjednodušení společné zemědělské politiky

 

Komise konzultuje široký okruh subjektů s úmyslem zjednodušit a modernizovat SZP. Zaměří se na konkrétní politické priority pro budoucnost, s přihlédnutím ke stanovisku REFIT platformy a aniž by byl dotčen víceletý finanční rámec. 

2. 5. 2017

Hodnocení v polovině období týkajícího se Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)

 

Veřejná konzultace pomůže určit, zda jsou zapotřebí nějaká opatření ke změně prováděcích pravidel a postupů v rámci současného a příštího programového období.

5. 5. 2017

Hodnocení spolupráce Evropského parlamentu a Evropské Komise  v oblasti komunikace v členských státech

 

Účelem konzultace je zjistit, jak jsou použity běžné komunikační služby EK a EP v zemích EU. Shromážděné výsledky mohou být použity ke zlepšení spolupráce.

8. 5. 2017

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v srpnu 2020

Euroskop, 10.08.2020

Veřejné konzultace v dubnu 2020

Euroskop, 09.04.2020