Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v červnu 2017

Euroskop, 09.06.2017

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. červnu 2017

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Boj proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků

Komise pořádá veřejnou konzultaci s cílem shromáždit názory zúčastněných stran na fungování stávajících právních předpisů a na potřebě nové iniciativy s cílem vyřešit nové a vyvíjející se formy platebních bezhotovostních podvodů.

24. 5. 2017

Hodnocení nařízení o systémech licencí nebo povolení pro vývoz, dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí a částí

Konzultace se koná v rámci celkového hodnocení nařízení č. 258/2012. Cílem Komise je posílit boj proti obchodování se střelnými zbraněmi

24. 5. 2017

Možná iniciativa na úrovni EU týkající se práv cestujících v multimodální dopravě

Komise chce prozkoumat možnosti pro lepší ochranu cestujících v EU při používání multimodální dopravy (kombinování různých druhů dopravy na stejné trase).

25. 5. 2017

Ochrana oznamovatelů

Jednotlivci mohou přijít do styku s informacemi o jednání či opomenutí, které představují ohrožení nebo poškození veřejného zájmu. Ohlášením takových úkonů na ně mohou upozornit a pomáhají tím, aby se zabránilo poškození veřejného zájmu. Konzultace umožní shromáždit informace, názory a zkušenosti o přínosech a nevýhodách ochrany informátorů.

29. 5. 2017

Fungování správní spolupráce a boj proti daňovým únikům v oblasti DPH

Cílem Komise je aktualizovat pravidla pro správní spolupráci a boji proti přeshraničním podvodům DPH s cílem zlepšit fungování jednotného trhu a řešit těžké ztráty příjmů členských států a EU.

31. 5. 2017

Inciativa EU týkající se omezení plateb v hotovosti

Cílem konzultace je seznámit se s názorem veřejnosti na případná opatření EU v oblasti omezení hotovostních plateb většího objemu s cílem zabránit financování terorismu.

31. 5. 2017

Program Erasmus+ a předchozí programy

Konzultace si klade za cíl shromáždit připomínky a pohledy různých zainteresovaných subjektů a široké veřejnosti o relevanci cílů programu Erasmus +, účinnosti přijatých opatřeních k jejich dosažení a účinnost jejich provádění.

31. 5. 2017

Hodnocení právních předpisů EU v oblasti výživových a zdravotních tvrzení v rámci programu REFIT

Konzultace shromažďuje názory občanů na probíhající revizi nařízení EU o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin a o tom, jak jsou rostlinné látky používané v potravinách upraveny v EU. 

1. 6. 2017

Hodnocení evropského celního seznamu chemických látek (ECICS)

 

 

ECICS umožňuje uživatelům jasně a jednoduše identifikovat chemické látky; zařadit je správně do kombinované nomenklatury;

pojmenovat je ve všech jazycích EU pro účely regulace. Tato konzultace je příležitost přispět k vyhodnocení ECICS. Výsledky budou formovat rozhodnutí o budoucnosti databáze.

6. 6. 2017

Hodnocení v polovině období všeobecného systému preferencí (GSP)

Účelem konzultace je shromáždit informace a názory na účinnost, soudržnost a relevanci nařízení GSP. GSP je preferenční celní systém, který nabízí rozvojovým zemím snížení cel na jejich vývozy do EU. Cílem je přispět k ekonomickému růstu zemí tím, že jim poskytuje preferenční přístup na trh EU.

9. 6. 2017

FinTech: konkurenceschopnější a inovativní evropský finanční sektor

Cílem této konzultace je získat bezprostřední informace o vlivu nových technologií na celý finanční sektor. Konzultace pomůže posoudit, zda jsou pravidla EU v oblasti regulace a dohledu přiměřená a jaké další kroky mohou být potřeba.

15. 6. 2017

Seznam navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti energetické infrastruktury

Cílem této konzultace je získat názory na potřebu projektu zemního plynu nebo elektřiny z energetické politiky EU z pohledu sdružujícího zabezpečení dodávek, integraci trhu, hospodářské soutěže a udržitelnosti.

26. 6. 2017

Přezkum ohledně pokynů významné tržní síly (SMP)

Komise přezkoumává pokyny SMP -  pokyny pro analýzu trhu a posuzování významné tržní síly podle předpisového rámce ES pro elektronické komunikační sítě a služby.

26. 6. 2017

Seznam navrhovaných projektů společného zájmu – doplňkové projekty ropy a inteligentních sítí

Cílem této konzultace je získat názory na potřebu projektu zemního plynu nebo elektřiny z energetické politiky EU z pohledu sdružujícího zabezpečení dodávek, integraci trhu, hospodářské soutěže a udržitelnosti.

26. 6. 2017

Hodnocení agentur EU: Eurofound, CEDEFOP, ETF, EU-OSHA

 

Cílem konzultace je shromáždit informace a názory k probíhajícímu hodnocení těchto čtyř agentur v působnosti Cílem je posouzení práce těchto agentur z hlediska jejího významu, účinnosti, efektivnosti, soudržnosti a přidané hodnoty EU a názory na budoucnost těchto agentur.

5. 7. 2017

Kolizní normy pro pohledávky na třetí stranu u transakcí s cennými papíry a pohledávkami

 

Cílem konzultace je identifikovat praktické problémy a typy rizik způsobených současným stavem harmonizace a shromáždit názory na zlepšení těchto pravidel.

30. 6. 2017

 

Obecná úprava spotřebních daní – harmonizace a zjednodušení

 

Cílem konzultace je hledat způsoby snížení administrativní zátěže členských států i hospodářských subjektů a omezení narušování hospodářské soutěže.

4. 7. 2017

Struktura spotřebních daní aplikovaných na alkohol a alkoholické nápoje

 

Cílem konzultace je identifkovat prostor pro zlepšení platné  směrnice 92/83 / EHS, tak aby byla snížena administrativní zátěž.

7. 7. 2017

Nařízení o detergentech v rámci jeho hodnocení ex-post

Veřejná konzultace probíhá v rámci podpory studie pro ex-post hodnocení nařízení o detergentech. Jejím cílem je získat názory občanů a zainteresovaných stran o fungování tohoto nařízení.

25. 7. 2017

Hodnocení směrnice o inteligentních dopravních systémech

 

Veřejná konzultace má za cíl získat postoje k obecnému fungování směrnice a k potřebě další činnosti EU v této oblasti. Rovněž má být řešena otázka akčního plánu a prvních norem k usnadnění zavedení inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě.

28. 7. 2017

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2019

Euroskop, 08.02.2019

Veřejné konzultace v lednu 2019

Euroskop, 10.01.2019