Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v srpnu 2017

Euroskop, 09.08.2017

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. srpnu 2017

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Evropská občanská iniciativa

Komise by chtěla získat názory občanů a zúčastněných stran na stávající nařízení. Iniciativa umožňuje evropským občanům se podílet na přípravě politik EU tím, že alespoň 1 mil. z nich vyzve EK, aby vypracovala návrh právního aktu.

16. 8 2017

Směrnice o databázích: uplatňování a dopad

Cílem konzultace je shromáždit informace k těmto tématům: vývoj na trhu v souvislosti s databázemi; uplatňování a dopad autorského práva a zvláštních režimů ochrany na tvůrce a uživatele databází; uplatňování směrnice o databázích a potřeba případných změn.

30. 8. 2017

Průběžné hodnocení programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014–2020)

Konzultace je součástí průběžného hodnocení programu COSME. Pomocí programu se má např. zlepšit přístup malých a středních podniků k financování prostřednictvím zvláštních finančních nástrojů, snižovat administrativní zátěž apod.

31. 8. 2017

Hodnocení právních předpisů EU týkajících se krve, tkání a buněk

Účelem konzultace je podpořit komplexní hodnocení právních předpisů EU o krvi, tkáních a buňkách - Směrnice 2002/98/ES a 2004/23/ES - do jaké míry tyto směrnice splnily své původní cíle a zda zůstávají vhodné pro daný účel.

31. 8. 2017

Hodnocení nařízení TEN-E

Konzultace je součástí širšího hodnocení dopadu nařízení TEN-E na evropské energetické sítě a pokroku projektů společného zájmu (PCI), včetně zvážení, jak by se regulace mohla vyvíjet v budoucnu.

4. 9. 2017

Silniční infrastruktura a bezpečnost tunelů

Komise zahájila proces posouzení dopadů s ohledem na případnou revizi právních předpisů EU pro správu bezpečné silniční infrastruktury a bezpečnosti tunelů.

10. 9. 2017

Legální migrace občanů ze zemí, které nejsou členy EU

Konzultace má shromáždit důkazy a zkušenosti pro podporu hodnocení stávajícího právního rámce EU pro legální vstup a pobyt státních příslušníků zemí, které nejsou členy EU, do členských států EU.

18. 9. 2017

Program vyřazování jaderných zařízení z provozu

Konzultace je určena k podpoře vyhodnocení programu pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v polovině programového období 2014-2020.

29. 9. 2017

Hodnocení nařízení o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví

Účelem šetření je porozumět technickým, provozním nebo lidským příčinám havárií a rozhodnout o vylepšení systému letecké bezpečnosti. Komise hodnotí nařízení a provádí evaluační technickou studii. Výsledkem bude zpráva předložena koncem roku 2017.

4. 10. 2017

Snižování úniku mikroplastů do životního prostředí

Cílem je shromáždit názory zainteresovaných stran o možnosti politiky vedoucí ke snížení mikroplastů vstupujících do mořského prostředí.

16. 10. 2017

 

Přezkum směrnic v oblasti práva spotřebitelů

Cílem je získat názory na možné legislativní změny: s kým spotřebitelé ve skutečnosti uzavírají smlouvy při nákupu online; kompenzace spotřebitelům poškozeným nekalými obchod. praktikami; sankce při porušení zákonů chránících spotřebitele, atd.

8. 10. 2017

Maloobchodní prodej v kamenných obchodech a online

Smyslem veřejné konzultace je evaluace důsledků rostoucího významu elektronického obchodu a měnících se návyků zákazníků v maloobchodním sektoru a jeho regulační rámec. Rovněž také příležitosti a překážky pro integraci maloobchodního trhu EU.

8. 10. 2017

Transformace zdravotní a jiné péče v kontextu jednotného digitálního trhu

V rámci konzultace by měly být shromážděny informace týkající se přeshraničního přístupu k osobním údajům o zdravotním stavu a jejich přenositelnosti. Dále také ohledně sdílení zdrojů, díky němuž se urychlí výzkum a bude se rozvíjet prevence, léčba a personalizovaná medicína a ohledně zavádění digitálních inovací.

12. 10. 2017

Výměna celních informací se třetími zeměmi

Cílem je shromáždit názory ohledně potřeby opatření EU zaměřeného na zavedení účinného nástroje, který by umožnil systematickou výměnu informací týkajících se celních předpisů se třetími zeměmi.

16. 10. 2017

Interoperabilita hraničních a bezpečnostních systémů EU

Cílem je zajistit, aby uživatelé těchto systémů, jako jsou pohraniční stráže, migrační a azyloví úředníci a policie, měli efektivnější přístup k informacím a mohli je co nejúčinněji využívat.

19. 10. 2017

Rozvoj sekundárních trhů pro úvěry v selhání a problematická aktiva a ochrana zajištěných věřitelů před selháním dlužníků

Komise sbírá podklady k legislativě, jejíž cílem bude odstranit/omezit překážky, které omezují sekundární trhy pro úvěry v selhání, a tím usnadnit jejich rozvoj. Rovněž zvažuje případnou legislativu zaměřenou na posílení schopnosti věřitelů vymáhat hodnotu u zajištěných půjček podnikům a podnikatelům.

20. 10. 2017

Směrnice 2009/103/ES o pojištění motorových vozidel

Účelem konzultace je shromáždit údaje o všech prvcích směrnice, včetně těch specifických (rozsah a přenositelnost údajů o prohlášení a nárocích, role a fungování motorových záručních fondů, jejich možných změnách a dopadech.

20. 10. 2017

Revize nařízení o obecné bezpečnosti vozidel a nařízení o bezpečnosti chodců

Za účelem snížení úmrtí a zranění na silnicích by mohla být tato dvě nařízení doplněna nebo pozměněna o nové požadavky, zaměřeno zejména na děti a starší osoby. V rámci opatření se počítá se zavedením nového standardního vybavení a zlepšením bezpečnosti vozidel.

22. 10. 2017

Možná opatření k regulaci dopadu, které mají podnikové servery a výrobky sloužící k ukládání dat na životní prostředí

Konzultace má shromáždit názory zúčastněných stran např. na očekávaný dopad potencionálních právních předpisů na podniky a na spotřebu energie v odvětví serverů a výrobků sloužících k ukládání dat.

23. 10. 2017

Hodnocení rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020

Cílem je shromáždit názory zúčastněných stran na úspěchy a problémy zaznamenané v průběhu 7 let provádění rámce. Jde o názory na evropské a vnitrostátní politické, právní a finanční nástroje, které byly použity pro boj proti diskriminaci a na podporu začleňování Romů.

25. 10. 2017              

Zlepšení přeshraničního přístupu k elektronickým důkazům v trestních věcech

Získané odpovědi umožní analyzovat informace, názory a zkušenosti o současných postupech při získávání přeshraničních elektronických důkazů, jakož i o praktických a právních problémech vzniklých jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU z důvodu nedostatků stávajících předpisů.

27. 10. 2017

Transparentnost a poplatky při přeshraničních transakcích v EU

Konzultace má shromáždit názory široké škály zainteresovaných stran na dokončení cíle snížení nákladů na přeshraniční platby. Zkoumá zejména náklady na transakci a náklady na konverzi měn v zemích mimo eurozónu.

30. 10. 2017

Hodnocení dobrovolnické pomoci v EU

Cílem konzultace je vyjádřit se k působení dobrovolnické pomoci EU Aid Volunteers, která zastřešuje dobrovolníky a různé organizace ze všech zemí, po třech letech od jejího zavedení.

31. 10. 2017

Předcházení a řešení sporů mezi investory a orgány veřejné moci na jednotném trhu

Na základě výsledků konzultace by měl být vytvořen vhodný rámec pro předcházení a řešení investičních sporů a zda je vůbec nutné tuto oblast regulovat na úrovni EU.

3. 11. 2017

Zjednodušení provádění transevropské dopravní sítě TEN-T

Cílem konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran pokud jde o hlavní problémy a navrhovaná řešení pro usnadnění realizace projektů TEN-T.

9. 11. 2017

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v lednu 2019

Euroskop, 10.01.2019

Veřejné konzultace v srpnu 2018

Euroskop, 10.08.2018