Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v červenci 2017

Euroskop, 10.07.2017

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. červenci 2017

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Struktura spotřebních daní aplikovaných na alkohol a alkoholické nápoje

 

Cílem konzultace je identifkovat prostor pro zlepšení platné  směrnice č. 92/83, tak aby byla snížena administrativní zátěž.

7. 7. 2017

Nařízení o detergentech v rámci jeho hodnocení ex-post

Veřejná konzultace probíhá v rámci podpory studie pro ex-post hodnocení nařízení o detergentech. Jejím cílem je získat názory občanů a zainteresovaných stran o fungování tohoto nařízení.

25. 7. 2017

Hodnocení směrnice o inteligentních dopravních systémech

 

Veřejná konzultace má za cíl získat postoje k obecnému fungování směrnice a k potřebě další činnosti EU v této oblasti. Rovněž má být řešena otázka akčního plánu a prvních norem k usnadnění zavedení inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě.

28. 7. 2017

Hodnocení a revize nařízení týkající se domény nejvyšší úrovně .eu

Konzultace se týká hodnocení a revize nařízení domény nejvyšší úrovně .eu. Komise se ptá, zda byl splněn cíl nařízení, náklady byly rozumné, jestli je stále nutná akce na úrovni EU apod.

4. 8. 2017

Modernizace práva obchodních společností EU: Pravidla digitálních řešení a účinných přeshraničních operací

Cílem této konzultace je shromáždit názory od zúčastněných stran o problémech v oblasti práva obchodních společností, shromáždit důkazy o těchto problémech a získat názory na možná řešení na úrovni EU.

6. 8. 2017

Doporučení o podpoře sociální inkluze a sdílených hodnot prostřednictvím formálního a neformálního vzdělávání

Konzultace hodnotí veřejné mínění o důležitosti vybavit mladé lidi společnými hodnotami a jak vzdělání a neformální vzdělávání může přispět k dosažení tohoto cíle s ohledem na vytvoření více sociálně soudržné společnosti.

11. 8. 2017

Evropská občanská iniciativa

Komise by chtěla získat názory občanů a zúčastněných stran na stávající nařízení. Iniciativa umožňuje evropským občanům se podílet na přípravě politik EU tím, že alespoň 1 mil. z nich vyzve EK, aby vypracovala návrh právního aktu.

16. 8 2017

Směrnice o databázích: uplatňování a dopad

Cílem konzultace je shromáždit informace k těmto tématům: vývoj na trhu v souvislosti s databázemi; uplatňování a dopad autorského práva a zvláštních režimů ochrany na tvůrce a uživatele databází; uplatňování směrnice o databázích a potřeba případných změn.

30. 8. 2017

Průběžné hodnocení programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014–2020)

Konzultace je součástí průběžného hodnocení programu COSME. Pomocí programu se má např. zlepšit přístup malých a středních podniků k financování prostřednictvím zvláštních finančních nástrojů, snižovat administrativní zátěž apod.

31. 8. 2017

Hodnocení právních předpisů EU týkajících se krve, tkání a buněk

Účelem konzultace je podpořit komplexní hodnocení právních předpisů EU o krvi, tkáních a buňkách - Směrnice č. 98/2002 a 23/2004 - do jaké míry tyto směrnice splnily své původní cíle a zda zůstávají vhodné pro daný účel.

31. 8. 2017

Hodnocení nařízení TEN-E

Konzultace je součástí širšího hodnocení dopadu nařízení TEN-E na evropské energetické sítě a pokroku projektů společného zájmu (PCI), včetně zvážení, jak by se regulace mohla vyvíjet v budoucnu.

4. 9. 2017

Silniční infrastruktura a bezpečnost tunelů

Komise zahájila proces posouzení dopadů s ohledem na případnou revizi právních předpisů EU pro správu bezpečné silniční infrastruktury a bezpečnosti tunelů.

10. 9. 2017

Legální migrace občanů ze zemí, které nejsou členy EU

Konzultace má shromáždit důkazy a zkušenosti pro podporu hodnocení stávajícího právního rámce EU pro legální vstup a pobyt státních příslušníků zemí, které nejsou členy EU, do členských států EU.

18. 9. 2017

Program vyřazování jaderných zařízení z provozu

Konzultace je určena k podpoře vyhodnocení programu pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v polovině programového období 2014-2020.

29. 9. 2017

Snižování úniku mikroplastů do životního prostředí

Cílem je shromáždit názory zainteresovaných stran o možnosti politiky vedoucí ke snížení mikroplastů vstupujících do mořského prostředí.

16. 10. 2017

 

Přezkum směrnic v oblasti práva spotřebitelů

Cílem je získat názory na možné legislativní změny: s kým spotřebitelé ve skutečnosti uzavírají smlouvy při nákupu online; kompenzace spotřebitelům poškozeným nekalými obchod. praktikami; sankce při porušení zákonů chránících spotřebitele, atd.

8. 10. 2017

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v lednu 2019

Euroskop, 10.01.2019

Veřejné konzultace v srpnu 2018

Euroskop, 10.08.2018