Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v říjnu 2017

Euroskop, 10.10.2017

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. říjnu 2017

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Snižování úniku mikroplastů do životního prostředí

Cílem je shromáždit názory zainteresovaných stran o možnosti politiky vedoucí ke snížení mikroplastů vstupujících do mořského prostředí.

16. 10. 2017

 

Transformace zdravotní a jiné péče v kontextu jednotného digitálního trhu

V rámci konzultace by měly být shromážděny informace týkající se přeshraničního přístupu k osobním údajům o zdravotním stavu a jejich přenositelnosti. Dále také ohledně sdílení zdrojů, díky němuž se urychlí výzkum a bude se rozvíjet prevence, léčba a personalizovaná medicína a ohledně zavádění digitálních inovací.

12. 10. 2017

Výměna celních informací se třetími zeměmi

Cílem je shromáždit názory ohledně potřeby opatření EU zaměřeného na zavedení účinného nástroje, který by umožnil systematickou výměnu informací týkajících se celních předpisů se třetími zeměmi.

16. 10. 2017

Interoperabilita hraničních a bezpečnostních systémů EU

Cílem je zajistit, aby uživatelé těchto systémů, jako jsou pohraniční stráže, migrační a azyloví úředníci a policie, měli efektivnější přístup k informacím a mohli je co nejúčinněji využívat.

19. 10. 2017

Rozvoj sekundárních trhů pro úvěry v selhání a problematická aktiva a ochrana zajištěných věřitelů před selháním dlužníků

Komise sbírá podklady k legislativě, jejíž cílem bude odstranit/omezit překážky, které omezují sekundární trhy pro úvěry v selhání, a tím usnadnit jejich rozvoj. Rovněž zvažuje případnou legislativu zaměřenou na posílení schopnosti věřitelů vymáhat hodnotu u zajištěných půjček podnikům a podnikatelům.

20. 10. 2017

Směrnice 2009/103/ES o pojištění motorových vozidel

Účelem konzultace je shromáždit údaje o všech prvcích směrnice, včetně těch specifických (rozsah a přenositelnost údajů o prohlášení a nárocích, role a fungování motorových záručních fondů, jejich možných změnách a dopadech.

20. 10. 2017

Revize nařízení o obecné bezpečnosti vozidel a nařízení o bezpečnosti chodců

Za účelem snížení úmrtí a zranění na silnicích by mohla být tato dvě nařízení doplněna nebo pozměněna o nové požadavky, zaměřeno zejména na děti a starší osoby. V rámci opatření se počítá se zavedením nového standardního vybavení a zlepšením bezpečnosti vozidel.

22. 10. 2017

Možná opatření k regulaci dopadu, které mají podnikové servery a výrobky sloužící k ukládání dat na životní prostředí

Konzultace má shromáždit názory zúčastněných stran např. na očekávaný dopad potencionálních právních předpisů na podniky a na spotřebu energie v odvětví serverů a výrobků sloužících k ukládání dat.

23. 10. 2017

Hodnocení rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020

Cílem je shromáždit názory zúčastněných stran na úspěchy a problémy zaznamenané v průběhu 7 let provádění rámce. Jde o názory na evropské a vnitrostátní politické, právní a finanční nástroje, které byly použity pro boj proti diskriminaci a na podporu začleňování Romů.

25. 10. 2017      

Zlepšení přeshraničního přístupu k elektronickým důkazům v trestních věcech

Získané odpovědi umožní analyzovat informace, názory a zkušenosti o současných postupech při získávání přeshraničních elektronických důkazů, jakož i o praktických a právních problémech vzniklých jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU z důvodu nedostatků stávajících předpisů.

27. 10. 2017

Transparentnost a poplatky při přeshraničních transakcích v EU

Konzultace má shromáždit názory široké škály zainteresovaných stran na dokončení cíle snížení nákladů na přeshraniční platby. Zkoumá zejména náklady na transakci a náklady na konverzi měn v zemích mimo eurozónu.

30. 10. 2017

Hodnocení dobrovolnické pomoci v EU

Cílem konzultace je vyjádřit se k působení dobrovolnické pomoci EU Aid Volunteers, která zastřešuje dobrovolníky a různé organizace ze všech zemí, po třech letech od jejího zavedení.

31. 10. 2017

Předcházení a řešení sporů mezi investory a orgány veřejné moci na jednotném trhu

Na základě výsledků konzultace by měl být vytvořen vhodný rámec pro předcházení a řešení investičních sporů a zda je vůbec nutné tuto oblast regulovat na úrovni EU.

3. 11. 2017

Nařízení o seznamu pro leteckou bezpečnost v EU

Nařízení přidělilo Komisi pravomoc sestavit a aktualizovat seznam leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v EU, a zavedlo povinnost prodejce informovat cestující o tom, kdo bude let provozovat. Nyní probíhá hodnocení nařízení po 10 letech.

7. 11. 2017

Zjednodušení provádění transevropské dopravní sítě TEN-T

Cílem konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran pokud jde o hlavní problémy a navrhovaná řešení pro usnadnění realizace projektů TEN-T.

9. 11. 2017

Post-obchodování v Unii kapitálových trhů

Cílem konzultace je získat názory o současném stavu post-obchodních trhů, hlavních trendech a výzvách, kterým čelí poskytovatelé služeb po skončení obchodu a jejich uživatelé, a stanovit rozsah zbývajících nebo nových překážek, rizika spojená s těmito bariérami a nejlepší způsoby, jak je řešit.

15. 11. 2017

Zlepšení potravinového dodavatelského řetězce

Komise pořádá konzultaci ohledně tří oblastí týkajících se postavení zemědělců v potravinovém dodavatelském řetězci:  nekalé obchodní praktiky; transparentnost trhu;

spolupráce výrobců.

17. 11. 2017

Hodnocení směrnice o bateriích

Směrnice o bateriích stanovuje pravidla pro uvádění baterií a akumulátorů na trh a jejich zacházení v EU. Komise nyní provádí hodnocení této směrnice.

28. 11. 2017

Náhradní cestovní doklady EU

Cílem konzultace je shromáždit připomínky týkající se vydávání náhradního cestovního dokladu EU, jakým způsobem tyto předpisy modernizovat, aby občanům EU zajišťovaly pomoc v případě, že se ocitnou bez cestovního dokladu v zemi, kde se nemohou obrátit na vlastní velvyslanectví ani konzulát, který by jim pomohl s odcestováním zpět domů.

5. 12. 2017

Iniciativa týkající se průkazů totožnosti a dokladů o pobytu

Cílem konzultace je shromáždit názory na tyto otázky: a) modernizace bezpečnostních prvků průkazů totožnosti a dokladů o pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků a b) usnadnění výkonu práva na volný pohyb občanům EU a jejich rodinným příslušníkům, kteří je doprovázejí.

5. 12. 2017

Přezkum směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru

Směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru je jedním ze základních prvků evropské strategie zaměřené na zpřístupnění údajů veřejné správy za účelem jejich použití v ekonomice a dosahování společenských cílů. Komise nyní zahajuje přezkum této směrnice.

12. 12. 2017

Priority pro kodexy a pokyny pro sítě pro rok 2018

Cílem této konzultace je konzultovat zúčastněné strany o prioritách pro rozvoj kodexů a pokynů pro sítě pro rok 2018 a další roky (ropa, plyn, elektřina,..).

20. 12. 2017

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v lednu 2019

Euroskop, 10.01.2019

Veřejné konzultace v srpnu 2018

Euroskop, 10.08.2018