Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v listopadu 2017

Euroskop, 09.11.2017

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. listopadu 2017

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Zjednodušení provádění transevropské dopravní sítě TEN-T

Cílem konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran pokud jde o hlavní problémy a navrhovaná řešení pro usnadnění realizace projektů TEN-T.

9. 11. 2017

Post-obchodování v Unii kapitálových trhů

Cílem konzultace je získat názory o současném stavu post-obchodních trhů, hlavních trendech a výzvách, kterým čelí poskytovatelé služeb po skončení obchodu a jejich uživatelé, a stanovit rozsah zbývajících nebo nových překážek, rizika spojená s těmito bariérami a nejlepší způsoby, jak je řešit.

15. 11. 2017

Zlepšení potravinového dodavatelského řetězce

Komise pořádá konzultaci ohledně tří oblastí týkajících se postavení zemědělců v potravinovém dodavatelském řetězci:  nekalé obchodní praktiky; transparentnost trhu;

spolupráce výrobců.

17. 11. 2017

Hodnocení směrnice o bateriích

Směrnice o bateriích stanovuje pravidla pro uvádění baterií a akumulátorů na trh a jejich zacházení v EU. Komise nyní provádí hodnocení této směrnice.

28. 11. 2017

Náhradní cestovní doklady EU

Cílem konzultace je shromáždit připomínky týkající se vydávání náhradního cestovního dokladu EU, jakým způsobem tyto předpisy modernizovat, aby občanům EU zajišťovaly pomoc v případě, že se ocitnou bez cestovního dokladu v zemi, kde se nemohou obrátit na vlastní velvyslanectví ani konzulát, který by jim pomohl s odcestováním zpět domů.

5. 12. 2017

Iniciativa týkající se průkazů totožnosti a dokladů o pobytu

Cílem konzultace je shromáždit názory na tyto otázky: a) modernizace bezpečnostních prvků průkazů totožnosti a dokladů o pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků a b) usnadnění výkonu práva na volný pohyb občanům EU a jejich rodinným příslušníkům, kteří je doprovázejí.

5. 12. 2017

Přezkum směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru

Směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru je jedním ze základních prvků evropské strategie zaměřené na zpřístupnění údajů veřejné správy za účelem jejich použití v ekonomice a dosahování společenských cílů. Komise nyní zahajuje přezkum této směrnice.

12. 12. 2017

Priority pro kodexy a pokyny pro sítě pro rok 2018

Cílem této konzultace je konzultovat zúčastněné strany o prioritách pro rozvoj kodexů a pokynů pro sítě pro rok 2018 a další roky (ropa, plyn, elektřina,..).

20. 12. 2017

Spravedlivé zdanění digitální ekonomiky

Cílem konzultace je definovat přístup ke zdanění digitální ekonomiky. Ten by měl splňovat cíle spravedlivějšího a účinnějšího zdanění, podporovat veřejné příjmy a rovné podmínky v podnikání.

3. 1. 2017

Dodatková ochranná osvědčení a výjimky z porušení patentu pro výzkumné účely

Na základě výsledků této konzultace EK zváží a případně navrhne opatření ke zlepšení patentového systému v EU, zejména pro farmaceutický průmysl a jiná odvětví, jejichž výrobky se musí před uvedením na trh registrovat

4. 1. 2017

Specifikace spolupracujících inteligentních dopravních systémů

Inteligentními dopravními systémy se rozumí používání informačních a komunikačních technologií v dopravě (plánovače tras, dopravní informace, rozpoznávání dopravních značek a semaforů atd.). Vozidla mnohdy konektivitou disponují, v blízké budoucnosti však budou také komunikovat mezi sebou, se silniční infrastrukturou, příp. dalšími zařízeními. Tato interakce spadá do působnosti spolupracujících inteligentních dopravních systémů (C-ITS). Proto je potřeba pozměnit a doplnit z důvodu právní jasnosti určité aspekty směrnice o inteligentních dopravních systémech.

5. 1. 2017

Hodnocení a přezkum systému označování pneumatik v EU

Cílem konzultace je získat názory a stanoviska k systému označování pneumatik v EU. Výsledky Komise využije jako podklad k hodnocení nařízení a posouzení jeho dopadů, na základě kterých se rozhodne, zda je nutné nařízení o označování pneumatik revidovat.

8. 1. 2017

Rozšíření přístupu donucovacích orgánů do centrálních rejstříků bankovních účtů

Cílem konzultace je shromáždit názory na případné nové právní předpisy EU, které by rozšířily přístup k centralizovaným bankovním a platebním účtům určitému počtu veřejných orgánů, aby se tak narušily činnosti organizovaných zločineckých skupin a teroristů.

9. 1. 2017

Evropská digitální platforma pro kulturní dědictví (Europeana)

Výsledky konzultace přispějí k hodnocení databáze Europeana a napomůžou optimalizovat její budoucí rozvoj.

14. 1. 2017

Používání elektronických dokumentů v nákladní dopravě

Účelem je shromáždit názory k používání elektronických dokumentů v nákladní dopravě. Hlavní prvky k posouzení dopadů jsou: důvody, proč nejsou přepravní doklady v elektronické podobě používány ve větší míře; jak velký by mohl být potenciální přínos jejich používání; možná opatření na podporu plošného používání elektronických přepravních dokladů všemi zúčastněnými stranami v oblasti dopravy a logistiky; předpokládané dopady těchto opatření.

18. 1. 2017

Hodnocení podpory z nástroje předvstupní pomoci a z evropského nástroje sousedství pro reformu veřejné správy

Cílem konzultace je získat připomínky občanů EU a

občanů zemí způsobilých pro podporu z evropského nástroje sousedství a příjemců nástroje

předvstupní pomoci, k hodnocení podpory reformy veřejné správy ze strany EU v rámci programu na podporu integrační politiky (NPP a NPP II) a programu EU pro sousedství (ENPI/ENI) v

období mezi lety 2007 a 2016.

12. 2. 2017

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v lednu 2019

Euroskop, 10.01.2019

Veřejné konzultace v srpnu 2018

Euroskop, 10.08.2018