Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v prosinci 2017

Euroskop, 10.12.2017

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. prosinci 2017

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Přezkum směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru

Směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru je jedním ze základních prvků evropské strategie zaměřené na zpřístupnění údajů veřejné správy za účelem jejich použití v ekonomice a dosahování společenských cílů. Komise nyní zahajuje přezkum této směrnice.

12. 12. 2017

Priority pro kodexy a pokyny pro sítě pro rok 2018

Cílem této konzultace je konzultovat zúčastněné strany o prioritách pro rozvoj kodexů a pokynů pro sítě pro rok 2018 a další roky (ropa, plyn, elektřina,..).

20. 12. 2017

Spravedlivé zdanění digitální ekonomiky

Cílem konzultace je definovat přístup ke zdanění digitální ekonomiky. Ten by měl splňovat cíle spravedlivějšího a účinnějšího zdanění, podporovat veřejné příjmy a rovné podmínky v podnikání.

3. 1. 2018

Dodatková ochranná osvědčení a výjimky z porušení patentu pro výzkumné účely

Na základě výsledků této konzultace EK zváží a případně navrhne opatření ke zlepšení patentového systému v EU, zejména pro farmaceutický průmysl a jiná odvětví, jejichž výrobky se musí před uvedením na trh registrovat

4. 1. 2018

Specifikace spolupracujících inteligentních dopravních systémů

Inteligentními dopravními systémy se rozumí používání informačních a komunikačních technologií v dopravě (plánovače tras, dopravní informace, rozpoznávání dopravních značek a semaforů atd.). Vozidla mnohdy konektivitou disponují, v blízké budoucnosti však budou také komunikovat mezi sebou, se silniční infrastrukturou, příp. dalšími zařízeními. Tato interakce spadá do působnosti spolupracujících inteligentních dopravních systémů (C-ITS). Proto je potřeba pozměnit a doplnit z důvodu právní jasnosti určité aspekty směrnice o inteligentních dopravních systémech.

5. 1. 2018

Iniciativa týkající se evropského čísla sociálního zabezpečení

Předseda EK Juncker oznámil plány na vytvoření Evropského úřadu práce (ELA), který by zajistil dodržování pravidel EU v oblasti mobility pracovníků spravedlivým, jednoduchým a účinným způsobem a vytvoření Evropského sociálního zabezpečení (ESSN), které by mělo zjednodušit a modernizovat vzájemnou interakci občanů s orgány správy v celé řadě oblastí politik.

7. 1. 2018

Hodnocení a přezkum systému označování pneumatik v EU

Cílem konzultace je získat názory a stanoviska k systému označování pneumatik v EU. Výsledky Komise využije jako podklad k hodnocení nařízení a posouzení jeho dopadů, na základě kterých se rozhodne, zda je nutné nařízení o označování pneumatik revidovat.

8. 1. 2018

Rozšíření přístupu donucovacích orgánů do centrálních rejstříků bankovních účtů

Cílem konzultace je shromáždit názory na případné nové právní předpisy EU, které by rozšířily přístup k centralizovaným bankovním a platebním účtům určitému počtu veřejných orgánů, aby se tak narušily činnosti organizovaných zločineckých skupin a teroristů.

9. 1. 2018

Evropská digitální platforma pro kulturní dědictví (Europeana)

Výsledky konzultace přispějí k hodnocení databáze Europeana a napomůžou optimalizovat její budoucí rozvoj.

14. 1. 2018

Používání elektronických dokumentů v nákladní dopravě

Účelem je shromáždit názory k používání elektronických dokumentů v nákladní dopravě. Hlavní prvky k posouzení dopadů jsou: důvody, proč nejsou přepravní doklady v elektronické podobě používány ve větší míře; jak velký by mohl být potenciální přínos jejich používání; možná opatření na podporu plošného používání elektronických přepravních dokladů všemi zúčastněnými stranami v oblasti dopravy a logistiky; předpokládané dopady těchto opatření.

18. 1. 2018

Možná opatřeních EU na řešení problémů souvisejících se zajištěním přístupu osob ve všech formách zaměstnání k sociální ochraně v rámci evropského pilíře sociálních práv

Účelem konzultace je získat názory zainteresovaných subjektů na příslušnou problematiku a na základě toho vypracovat kvalitní a důvěryhodný návrh iniciativy, kterou Komise oznámila ve svém pracovním programu na rok 2017.

29. 1. 2018

Modernizace společné vízové politiky EU

Cílem konzultace je shromáždit názory všech zainteresovaných občanů a organizací v souvislosti s postupem, který je stanoven pro podávání žádosti o schengenské vízum.

2. 2. 2018

Rozšíření působnosti Vízového informačního systému (VIS) s cílem zahrnout údaje o dlouhodobých vízech a povoleních k pobytu

Cílem konzultace je posoudit nezbytnost, přiměřenost a dopad na základní práva rozšířením oblasti působnosti VIS tak, aby zahrnovala dlouhodobá víza a doklady o pobytu za účelem hraničních kontrol a výměnu informací mezi orgány schengenského migrace.

9. 2. 2018

Iniciativa, jejímž cílem je omezit v EU spotřebu průmyslově vyráběných tuků s obsahem transmastných kyselin

Transmastné kyseliny jsou druhem nenasycených mastných kyselin, které se vyskytují v potravinách a jejichž konzumace zvyšuje riziko ischemické choroby srdeční více než kterákoli jiná výživná látka. Komise nyní provádí posouzení dopadů případné iniciativy EU zaměřené na omezení příjmu průmyslově vyráběných transmastných kyselin ve stravě.

9. 2. 2018

Hodnocení podpory z nástroje předvstupní pomoci a z evropského nástroje sousedství pro reformu veřejné správy

Cílem konzultace je získat připomínky občanů EU a

občanů zemí způsobilých pro podporu z evropského nástroje sousedství a příjemců nástroje

předvstupní pomoci, k hodnocení podpory reformy veřejné správy ze strany EU v rámci programu na podporu integrační politiky (NPP a NPP II) a programu EU pro sousedství (ENPI/ENI) v

období mezi lety 2007 a 2016.

12. 2. 2018

Hodnocení účelnosti a účinnosti (REFIT) právních předpisů EU o přípravcích na ochranu rostlin a reziduích pesticidů

Účelem konzultace je shromáždit názory na právní předpisy EU o pesticidech a reziduích pesticidů. Jaké jsou silné a slabé stránky právních předpisů a také názor na úroveň ochrany zdraví lidí i zvířat a životního prostředí.

12. 2. 2018

Volba metodiky pro sestavení seznamu odvětví a pododvětví, u nichž hrozí značné riziko úniku uhlíku, v období 2021–2030

Cílem je shromáždit názory zúčastněných stran na metodiku, kterou je nutné zvolit, aby bylo možné provést ustanovení uvedená již ve směrnici o EU ETS, pokud jde o posouzení odvětví na základě daných kritérií, na jehož základě bude sestaven seznam odvětví, u nichž hrozí riziko úniku uhlíku.

12. 2. 2018

Revize nařízení EU o prekurzorech výbušnin

Cílem konzultace je shromáždit názory všech zainteresovaných stran ohledně restrikcí EU, která omezují dostupnost a přístup k látkám, které lze použít k výrobě domácích výbušnin.

14. 2. 2018

Přítomnost léčivých přípravků v životním prostředí

Účelem konzultace jeshromáždit názory na možná opatření k řešení rizik plynoucích z přítomnosti léčiv v životním prostředí.

21. 2. 2017

Problematika falešných zpráv (tzv. "fake news") a šíření dezinformací na internetu

Cílem konzultace je získat informace o: (1) Vymezení dezinformací a jejich šíření na internetu; (2) Vyhodnocení opatření, která byla doposud přijata online platformami, médii a organizacemi občanské společnosti v zájmu boje proti šíření dezinformací; (3) Rozsah případných budoucích opatření.

23. 2. 2018

Modernizace soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech v EU

Cílem konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran, pokud jde o praktické fungování stávajícího právního rámce přeshraniční soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech, se zvláštním zaměřením na doručování dokumentů a získávání důkazů.

2. 3. 2018

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v lednu 2019

Euroskop, 10.01.2019

Veřejné konzultace v srpnu 2018

Euroskop, 10.08.2018