Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v lednu 2018

Euroskop, 10.01.2018

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. lednu 2018

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Evropská digitální platforma pro kulturní dědictví (Europeana)

Výsledky konzultace přispějí k hodnocení databáze Europeana a napomůžou optimalizovat její budoucí rozvoj.

14. 1. 2018

Používání elektronických dokumentů v nákladní dopravě

Účelem je shromáždit názory k používání elektronických dokumentů v nákladní dopravě. Hlavní prvky k posouzení dopadů jsou: důvody, proč nejsou přepravní doklady v elektronické podobě používány ve větší míře; jak velký by mohl být potenciální přínos jejich používání; možná opatření na podporu plošného používání elektronických přepravních dokladů všemi zúčastněnými stranami v oblasti dopravy a logistiky; předpokládané dopady těchto opatření.

18. 1. 2018

Možná opatřeních EU na řešení problémů souvisejících se zajištěním přístupu osob ve všech formách zaměstnání k sociální ochraně v rámci evropského pilíře sociálních práv

Účelem konzultace je získat názory zainteresovaných subjektů na příslušnou problematiku a na základě toho vypracovat kvalitní a důvěryhodný návrh iniciativy, kterou Komise oznámila ve svém pracovním programu na rok 2017.

29. 1. 2018

Modernizace společné vízové politiky EU

Cílem konzultace je shromáždit názory všech zainteresovaných občanů a organizací v souvislosti s postupem, který je stanoven pro podávání žádosti o schengenské vízum.

2. 2. 2018

Rozšíření působnosti Vízového informačního systému (VIS) s cílem zahrnout údaje o dlouhodobých vízech a povoleních k pobytu

Cílem konzultace je posoudit nezbytnost, přiměřenost a dopad na základní práva rozšířením oblasti působnosti VIS tak, aby zahrnovala dlouhodobá víza a doklady o pobytu za účelem hraničních kontrol a výměnu informací mezi orgány schengenského migrace.

9. 2. 2018

Iniciativa, jejímž cílem je omezit v EU spotřebu průmyslově vyráběných tuků s obsahem transmastných kyselin

Transmastné kyseliny jsou druhem nenasycených mastných kyselin, které se vyskytují v potravinách a jejichž konzumace zvyšuje riziko ischemické choroby srdeční více než kterákoli jiná výživná látka. Komise nyní provádí posouzení dopadů případné iniciativy EU zaměřené na omezení příjmu průmyslově vyráběných transmastných kyselin ve stravě.

9. 2. 2018

Hodnocení podpory z nástroje předvstupní pomoci a z evropského nástroje sousedství pro reformu veřejné správy

Cílem konzultace je získat připomínky občanů EU a

občanů zemí způsobilých pro podporu z evropského nástroje sousedství a příjemců nástroje

předvstupní pomoci, k hodnocení podpory reformy veřejné správy ze strany EU v rámci programu na podporu integrační politiky (NPP a NPP II) a programu EU pro sousedství (ENPI/ENI) v

období mezi lety 2007 a 2016.

12. 2. 2018

Hodnocení účelnosti a účinnosti (REFIT) právních předpisů EU o přípravcích na ochranu rostlin a reziduích pesticidů

Účelem konzultace je shromáždit názory na právní předpisy EU o pesticidech a reziduích pesticidů. Jaké jsou silné a slabé stránky právních předpisů a také názor na úroveň ochrany zdraví lidí i zvířat a životního prostředí.

12. 2. 2018

Volba metodiky pro sestavení seznamu odvětví a pododvětví, u nichž hrozí značné riziko úniku uhlíku, v období 2021–2030

Cílem je shromáždit názory zúčastněných stran na metodiku, kterou je nutné zvolit, aby bylo možné provést ustanovení uvedená již ve směrnici o EU ETS, pokud jde o posouzení odvětví na základě daných kritérií, na jehož základě bude sestaven seznam odvětví, u nichž hrozí riziko úniku uhlíku.

12. 2. 2018

Revize nařízení EU o prekurzorech výbušnin

Cílem konzultace je shromáždit názory všech zainteresovaných stran ohledně restrikcí EU, která omezují dostupnost a přístup k látkám, které lze použít k výrobě domácích výbušnin.

14. 2. 2018

Zlepšení ochrany osobní železniční dopravy před protiprávními činy

Do jaké míry by společná pravidla EU v osobní železniční dopravě mohla zlepšit ochranu tohoto druhu dopravy před protiprávními činy na území EU?

16. 2. 2017

Přítomnost léčivých přípravků v životním prostředí

Účelem konzultace je shromáždit názory na možná opatření k řešení rizik plynoucích z přítomnosti léčiv v životním prostředí.

21. 2. 2017

Problematika falešných zpráv (tzv. "fake news") a šíření dezinformací na internetu

Cílem konzultace je získat informace o: (1) Vymezení dezinformací a jejich šíření na internetu; (2) Vyhodnocení opatření, která byla doposud přijata online platformami, médii a organizacemi občanské společnosti v zájmu boje proti šíření dezinformací; (3) Rozsah případných budoucích opatření.

23. 2. 2018

Vytváření přiměřeného regulačního prostředí na podporu malých a středních podniků

Konzultace se bude snažit zjistit, jak lze dále zlepšit "Plán růstu MSP ", který byl vytvořen směrnicí MiFID II. Cílem je také zjistit oblasti, ve kterých může být zjednodušeno administr. zatížení MSP a kde by regulace mohla pomoci při rekonstrukci místních ekosystémů, které se týkají MSP.

26. 2. 2018

Hodnocení strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu

Hodnocení srovnává realizaci a úspěchy strategie s tím, co se od ní očekávalo při přijetí v roce 2013. Zabývá se rovněž tím, jak se vyvíjejí potřeby, na které strategie reaguje, např. ve vztahu k Pařížské dohodě, která považuje přizpůsobení se změně klimatu za stejně důležité jako snížení emisí skleníkových plynů.

1. 3. 2018

Modernizace soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech v EU

Cílem konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran, pokud jde o praktické fungování stávajícího právního rámce přeshraniční soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech, se zvláštním zaměřením na doručování dokumentů a získávání důkazů.

2. 3. 2018

Posílení spolupráce v boji proti nemocem, kterým lze předcházet očkováním

V roce 2018 přijme Komise návrh doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, kterým lze předcházet očkováním. Domnívá se, že vzhledem k přeshraniční povaze problému a náročnosti vnitrostátních programů očkování je třeba více spolupracovat na úrovni EU.

5. 3. 2018

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v lednu 2019

Euroskop, 10.01.2019

Veřejné konzultace v srpnu 2018

Euroskop, 10.08.2018