Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v únoru 2018

Euroskop, 09.02.2018

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. únoru 2018

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Rozšíření působnosti Vízového informačního systému (VIS) s cílem zahrnout údaje o dlouhodobých vízech a povoleních k pobytu

Cílem konzultace je posoudit nezbytnost, přiměřenost a dopad na základní práva rozšířením oblasti působnosti VIS tak, aby zahrnovala dlouhodobá víza a doklady o pobytu za účelem hraničních kontrol a výměnu informací mezi orgány schengenského migrace.

9. 2. 2018

Iniciativa, jejímž cílem je omezit v EU spotřebu průmyslově vyráběných tuků s obsahem transmastných kyselin

Transmastné kyseliny jsou druhem nenasycených mastných kyselin, které se vyskytují v potravinách a jejichž konzumace zvyšuje riziko ischemické choroby srdeční více než kterákoli jiná výživná látka. Komise nyní provádí posouzení dopadů případné iniciativy EU zaměřené na omezení příjmu průmyslově vyráběných transmastných kyselin ve stravě.

9. 2. 2018

Hodnocení podpory z nástroje předvstupní pomoci a z evropského nástroje sousedství pro reformu veřejné správy

Cílem konzultace je získat připomínky občanů EU a

občanů zemí způsobilých pro podporu z evropského nástroje sousedství a příjemců nástroje

předvstupní pomoci, k hodnocení podpory reformy veřejné správy ze strany EU v rámci programu na podporu integrační politiky (NPP a NPP II) a programu EU pro sousedství (ENPI/ENI) v

období mezi lety 2007 a 2016.

12. 2. 2018

Hodnocení účelnosti a účinnosti (REFIT) právních předpisů EU o přípravcích na ochranu rostlin a reziduích pesticidů

Účelem konzultace je shromáždit názory na právní předpisy EU o pesticidech a reziduích pesticidů. Jaké jsou silné a slabé stránky právních předpisů a také názor na úroveň ochrany zdraví lidí i zvířat a životního prostředí.

12. 2. 2018

Volba metodiky pro sestavení seznamu odvětví a pododvětví, u nichž hrozí značné riziko úniku uhlíku, v období 2021–2030

Cílem je shromáždit názory zúčastněných stran na metodiku, kterou je nutné zvolit, aby bylo možné provést ustanovení uvedená již ve směrnici o EU ETS, pokud jde o posouzení odvětví na základě daných kritérií, na jehož základě bude sestaven seznam odvětví, u nichž hrozí riziko úniku uhlíku.

12. 2. 2018

Revize nařízení EU o prekurzorech výbušnin

Cílem konzultace je shromáždit názory všech zainteresovaných stran ohledně restrikcí EU, která omezují dostupnost a přístup k látkám, které lze použít k výrobě domácích výbušnin.

14. 2. 2018

Zlepšení ochrany osobní železniční dopravy před protiprávními činy

Do jaké míry by společná pravidla EU v osobní železniční dopravě mohla zlepšit ochranu tohoto druhu dopravy před protiprávními činy na území EU?

16. 2. 2017

Přítomnost léčivých přípravků v životním prostředí

Účelem konzultace je shromáždit názory na možná opatření k řešení rizik plynoucích z přítomnosti léčiv v životním prostředí.

21. 2. 2017

Problematika falešných zpráv (tzv. "fake news") a šíření dezinformací na internetu

Cílem konzultace je získat informace o: (1) Vymezení dezinformací a jejich šíření na internetu; (2) Vyhodnocení opatření, která byla doposud přijata online platformami, médii a organizacemi občanské společnosti v zájmu boje proti šíření dezinformací; (3) Rozsah případných budoucích opatření.

23. 2. 2018

Vytváření přiměřeného regulačního prostředí na podporu malých a středních podniků

Konzultace se bude snažit zjistit, jak lze dále zlepšit "Plán růstu MSP ", který byl vytvořen směrnicí MiFID II. Cílem je také zjistit oblasti, ve kterých může být zjednodušeno administr. zatížení MSP a kde by regulace mohla pomoci při rekonstrukci místních ekosystémů, které se týkají MSP.

26. 2. 2018

Hodnocení strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu

Hodnocení srovnává realizaci a úspěchy strategie s tím, co se od ní očekávalo při přijetí v roce 2013. Zabývá se rovněž tím, jak se vyvíjejí potřeby, na které strategie reaguje, např. ve vztahu k Pařížské dohodě, která považuje přizpůsobení se změně klimatu za stejně důležité jako snížení emisí skleníkových plynů.

1. 3. 2018

Modernizace soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech v EU

Cílem konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran, pokud jde o praktické fungování stávajícího právního rámce přeshraniční soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech, se zvláštním zaměřením na doručování dokumentů a získávání důkazů.

2. 3. 2018

Posílení spolupráce v boji proti nemocem, kterým lze předcházet očkováním

V roce 2018 přijme Komise návrh doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, kterým lze předcházet očkováním. Domnívá se, že vzhledem k přeshraniční povaze problému a náročnosti vnitrostátních programů očkování je třeba více spolupracovat na úrovni EU.

5. 3. 2018

Využívání fondů EU

V roce 2018 předloží Komise návrh nového víceletého finančního rámce. V současnosti proto probíhá několik konzultací zaměřených na budoucího financování EU v následujících oblastech: soudržnost; investice; průzkum a inovace, malé a střední podniky a jednotný trh; migrace a azyl; bezpečnost; strategická infrastruktura; hodnoty a mobilita.

8. 3. 2018

Transparentnost a udržitelnost modelu EU pro posuzování rizik v rámci potravinového řetězce

Komisi zajímají názory a zkušenosti týkající se těchto oblastí: transparentnost a nezávislost systému posuzování rizik EU s ohledem na příslušné odvětvové studie a informace, na jejichž základě EFSA zpracovává posouzení rizik a vydává vědecká stanoviska; komunikace rizik; způsob řízení úřadu EFSA, zejména angažovanost členských států EU v systému posuzování rizik EU.

20. 3. 2018

Iniciativa EU týkající se opylovačů

Cílem konzultace je seznámit se s názory na problematiku úbytku opylovačů a zohlednit je při vypracování iniciativy EU týkající se opylovačů.

5. 4. 2018

Zřízení inovačního fondu

Cílem je získat názor na aspekty relevantní pro zřízení inovačního fondu, jako jsou klíčové výzvy v oblasti inovací, očekávání a potřeby potenciálních příjemců ohledně financování, které je třeba brát v úvahu při koncipování inovačního fondu.

10. 4. 2018

Předpisy EU týkajících se výrobků používaných při výstavbě budov a infrastruktury

Účelem nařízení (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích je, aby jednotný trh fungoval i pro výrobky používané při výstavbě budov a infrastruktury. Nařízení stanoví pravidla posuzování vlastností stavebních výrobků a sdělování výsledků těchto posouzení prostřednictvím tzv. společného technického jazyka. Účelem konzultace je možnost vyjádřit své názory na hlavní otázky týkající se hodnocení a posouzení dopadů nařízení.

16. 4. 2018

Hodnocení a případná revize směrnice 2000/14/ES o hluku ve venkovním prostoru

Komise provádí hodnocení účinnosti stávajících předpisů týkajících se emisí hluku ze zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru. Zvažuje také přípravu legislativního návrhu za účelem revize směrnice

18. 4. 2018

Výsledky programů pro rozvoj venkova v období 2007–2013

Výsledky konzultace Komise využije při vypracování závěrů hodnocení, které jí poslouží jako podklad pro přípravu společné zemědělské politiky na období po roce 2020.

20. 4. 2018

Definice výrobku pro účely nařízení EU o těžbě dřeva

Nařízení se aplikuje na značné množství dřevařských výrobků, avšak ne všechny spadají do oblasti jeho působnosti. Otázka konzultace zní, zda by se stávající definice výrobku pro účely tohoto nařízení měla změněno či nikoli, a pokud ano, v jakém rozsahu.

24. 4. 2018

Vzdělávání právních odborníků v oblasti práva EU

Vzdělávání právních odborníků je nezbytné k zajištění správného a soudržného uplatňování právních předpisů EU a bezproblémového řízení přeshraničních soudních sporů. Cílem konzultace je získat názory na strategii v oblasti justičního vzdělávání z roku 2011 a na strategii evropského justičního vzdělávání na období 2019–2025.

26. 4. 2018

Hodnocení nařízení o přepravě odpadů

Účelem hodnocení nařízení je zjistit dobré a špatné postupy v jeho uplatňování a na základě pěti kritérií (účinnost, účelnost, význam, soudržnost, přidaná hodnota EU) posoudit, zda plní své cíle.

27. 4. 2018

Přezkum definice malých a středních podniků

Komise připravuje hodnocení a případnou revizi některých aspektů definice MSP. Součástí tohoto procesu je i konzultace, která umožní zainteresovaným subjektům poskytnout zpětnou vazbu ohledně hodnocení a posouzení dopadu definice.

6. 5. 2018

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021

Veřejné konzultace v srpnu 2020

Euroskop, 10.08.2020