Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v březnu 2018

Euroskop, 10.03.2018

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. březnu 2018

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Využívání fondů EU

V roce 2018 předloží Komise návrh nového víceletého finančního rámce. V současnosti proto probíhá několik konzultací zaměřených na budoucího financování EU v následujících oblastech: soudržnost; investice; průzkum a inovace, malé a střední podniky a jednotný trh; migrace a azyl; bezpečnost; strategická infrastruktura; hodnoty a mobilita.

8. 3. 2018

Transparentnost a udržitelnost modelu EU pro posuzování rizik v rámci potravinového řetězce

Komisi zajímají názory a zkušenosti týkající se těchto oblastí: transparentnost a nezávislost systému posuzování rizik EU s ohledem na příslušné odvětvové studie a informace, na jejichž základě EFSA zpracovává posouzení rizik a vydává vědecká stanoviska; komunikace rizik; způsob řízení úřadu EFSA, zejména angažovanost členských států EU v systému posuzování rizik EU.

20. 3. 2018

Iniciativa EU týkající se opylovačů

Cílem konzultace je seznámit se s názory na problematiku úbytku opylovačů a zohlednit je při vypracování iniciativy EU týkající se opylovačů.

5. 4. 2018

Zřízení inovačního fondu

Cílem je získat názor na aspekty relevantní pro zřízení inovačního fondu, jako jsou klíčové výzvy v oblasti inovací, očekávání a potřeby potenciálních příjemců ohledně financování, které je třeba brát v úvahu při koncipování inovačního fondu.

10. 4. 2018

Předpisy EU týkajících se výrobků používaných při výstavbě budov a infrastruktury

Účelem nařízení (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích je, aby jednotný trh fungoval i pro výrobky používané při výstavbě budov a infrastruktury. Nařízení stanoví pravidla posuzování vlastností stavebních výrobků a sdělování výsledků těchto posouzení prostřednictvím tzv. společného technického jazyka. Účelem konzultace je možnost vyjádřit své názory na hlavní otázky týkající se hodnocení a posouzení dopadů nařízení.

16. 4. 2018

Hodnocení a případná revize směrnice 2000/14/ES o hluku ve venkovním prostoru

Komise provádí hodnocení účinnosti stávajících předpisů týkajících se emisí hluku ze zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru. Zvažuje také přípravu legislativního návrhu za účelem revize směrnice

18. 4. 2018

Výsledky programů pro rozvoj venkova v období 2007–2013

Výsledky konzultace Komise využije při vypracování závěrů hodnocení, které jí poslouží jako podklad pro přípravu společné zemědělské politiky na období po roce 2020.

20. 4. 2018

Definice výrobku pro účely nařízení EU o těžbě dřeva

Nařízení se aplikuje na značné množství dřevařských výrobků, avšak ne všechny spadají do oblasti jeho působnosti. Otázka konzultace zní, zda by se stávající definice výrobku pro účely tohoto nařízení měla změněno či nikoli, a pokud ano, v jakém rozsahu.

24. 4. 2018

Výměna údajů v boji proti podvodům s DPH v elektronickém obchodě

Cílem konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran na: (1) problém podvodů v oblasti DPH v elektronickém obchodu a jeho rozměr EU; (2) zda současný právní rámec EU pro boj proti podvodům s DPH poskytuje daňovým orgánům v zemích EU vhodné nástroje k boji proti podvodům v oblasti DPH v elektronickém obchodu.

25. 4. 2018

Vzdělávání právních odborníků v oblasti práva EU

Vzdělávání právních odborníků je nezbytné k zajištění správného a soudržného uplatňování právních předpisů EU a bezproblémového řízení přeshraničních soudních sporů. Cílem konzultace je získat názory na strategii v oblasti justičního vzdělávání z roku 2011 a na strategii evropského justičního vzdělávání na období 2019–2025.

26. 4. 2018

Hodnocení nařízení o přepravě odpadů

Účelem hodnocení nařízení je zjistit dobré a špatné postupy v jeho uplatňování a na základě pěti kritérií (účinnost, účelnost, význam, soudržnost, přidaná hodnota EU) posoudit, zda plní své cíle.

27. 4. 2018

Přezkum definice malých a středních podniků

Komise připravuje hodnocení a případnou revizi některých aspektů definice MSP. Součástí tohoto procesu je i konzultace, která umožní zainteresovaným subjektům poskytnout zpětnou vazbu ohledně hodnocení a posouzení dopadu definice.

6. 5. 2018

Ekodesign chladniček, myček nádobí, praček, televizních přijímačů, počítačů a svítidel a jejich označování energetickými štítky

Cílem konzultace je získat názor na ekodesign a systém označování energetické účinnosti. Výsledky Komise dále využije jako podklad k hodnocení a posouzení dopadů v rámci přípravy předpisů specifických pro každou skupinu výrobků.

7. 5. 2018

Evropský týden sportu

Evropský týden sportu je iniciativa Komise. Cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o prospěšnosti sportu a tělesné činnosti vůbec. Výsledky této konzultace budou použity pro externě prováděné hodnocení iniciativy.

18. 5. 2018

Opatření pro označení „Evropské dědictví“

Cílem konzultace je shromáždit názory na to, jakou úlohu může hrát kulturní dědictví při sbližování občanů v EU prostřednictvím opatření pro označení „Evropské dědictví“. Druhým cílem je získat dodatečné informace o fungování a výsledcích opatření v období 2011–2017.

24. 5. 2018

Veřejné konzultace o požadavcích na ekodesign v pohotovostním režimu a v režimu vypnutého  elektrického příkonu

Výsledky veřejné konzultace budou vzaty v úvahu při přezkumu prováděcího nařízení Komise, pokud jde o požadavky na ekodesign pohotovostního režimu, pohotovostní režim a spotřebu elektrického proudu domácích a kancelářských zařízení.

24. 5. 2018

Hodnocení soudržnosti politik Evropské unie ve prospěch rozvoje (2009–2016)

Rada a EP si vyžádaly nezávislé posouzení dosaženého pokroku týkajícího se závazku soudržnosti politik EU ve prospěch rozvoje. Výsledky poslouží k určení nejdůležitějších vyvozených poznatků a k přípravě doporučení, jak zlepšit stávající činnost a kam v budoucnu směřovat při rozhodování o dalším přístupu EU k soudržnosti politik v této oblasti.

31. 5. 2018

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021

Veřejné konzultace v srpnu 2020

Euroskop, 10.08.2020