Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v květnu 2018

08.05.2018

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. květnu 2018

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Evropský týden sportu

Evropský týden sportu je iniciativa Komise. Cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o prospěšnosti sportu a tělesné činnosti vůbec. Výsledky této konzultace budou použity pro externě prováděné hodnocení iniciativy.

18. 5. 2018

Opatření pro označení „Evropské dědictví“

Cílem konzultace je shromáždit názory na to, jakou úlohu může hrát kulturní dědictví při sbližování občanů v EU prostřednictvím opatření pro označení „Evropské dědictví“. Druhým cílem je získat dodatečné informace o fungování a výsledcích opatření v období 2011–2017.

24. 5. 2018

Veřejné konzultace o požadavcích na ekodesign v pohotovostním režimu a v režimu vypnutého  elektrického příkonu

Výsledky veřejné konzultace budou vzaty v úvahu při přezkumu prováděcího nařízení Komise, pokud jde o požadavky na ekodesign pohotovostního režimu, pohotovostní režim a spotřebu elektrického proudu domácích a kancelářských zařízení.

24. 5. 2018

Hodnocení soudržnosti politik Evropské unie ve prospěch rozvoje (2009–2016)

Rada a EP si vyžádaly nezávislé posouzení dosaženého pokroku týkajícího se závazku soudržnosti politik EU ve prospěch rozvoje. Výsledky poslouží k určení nejdůležitějších vyvozených poznatků a k přípravě doporučení, jak zlepšit stávající činnost a kam v budoucnu směřovat při rozhodování o dalším přístupu EU k soudržnosti politik v této oblasti.

31. 5. 2018

Hodnocení rámce EU pro zdanění energetických produktů a elektřiny

Cílem konzultace je zjistit, jak uživatelé provádění směrnice o zdanění energie vnímají a určit, zda aktuální úroveň zdanění pohonných hmot, topných paliv a elektřiny podle různých ustanovení směrnice stále plní svůj účel, zejména z hlediska zajištění řádného fungování vnitřního trhu.

4. 6. 2018

Společná pravidla provozování činnosti leteckých dopravců EU na vnitřním trhu v oblasti letectví

Účelem konzultace je doplnit hodnocení stávajícího nařízení o leteckých službách a podpořit práci na zjišťování problémů, cílů a možných variant pro budoucnost.

7. 6. 2018

Režimy poplatků za přístup k železniční infrastruktuře v závislosti na emisích hluku

Záměrem konzultace je přispět k hodnocení opatření, jehož cílem je snižovat hluk ze železniční nákladní dopravy v EU prostřednictvím režimu poplatků za přístup k železniční infrastruktuře v závislosti na emisích hluku (NDTAC).

20. 6. 2018

Poplatky za užívání letištní infrastruktury

Strategie pro evropské letectví si klade za cíl zvýšit konkurenceschopnost a udržitelnost celého hodnotového řetězce letecké dopravy v EU, včetně letišť. Strategie stanovila, že bude provedeno hodnocení směrnice o letištních poplatcích, aby se posoudilo, zda a do jaké míry bude nutné provést její změny.

26. 6. 2018

Drony (bezpilotní letadla) – technické normy pro drony jakožto výrobky a podmínky jejich provozu

Účelem konzultace je získat stanoviska a návrhy, které pomohou vyhodnotit přínos používání dronů. Komisi také zajímá, zda podle vás existují i rizika, jež by bylo vhodné řešit intervencí ze strany EU.

9. 7. 2018

Možná opatření k regulaci dopadu používání obráběcích strojů a svářecích zařízení na životní prostředí

Konzultace se týká možných opatření k regulaci dopadu používání obráběcích strojů a svářecích zařízení na životní prostředí. Komise výsledky využije jako podklad k hodnocení a posouzení dopadů v rámci přípravy předpisů specifických pro každou skupinu výrobků.

10. 7. 2018

Kontrola účelnosti právního rámce EU pro zveřejňování informací ze strany podniků

Cílem je vyhodnotit, zda právní rámec EU pro zveřejňování informací stále plní své úkoly, představuje přidanou hodnotu na evropské úrovni, je účelný, konzistentní, …. Druhým cílem je přezkoumat konkrétní aspekty stávajících právních předpisů a třetím je posoudit, zda je tento právní rámec připraven na zvládání nových výzev (udržitelnost, digitalizace).

21. 7. 2018

Hodnocení směrnice o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí

Cílem je shromáždit informace a názory na to, jak je směrnice SEA vnímána a jaké výsledky přináší, např. jaká je hodnota jednotnosti právních předpisů EU, které vyžadují, aby byly některé plány a programy posouzeny z hlediska jejich vlivu na životní prostředí, a jaké možnosti tento právní předpis nabízí, pokud jde o účast veřejnosti na přípravě a přijetí některých plánů a programů a o to, jak se do uvedeného procesu zapojují zúčastněné strany.

23. 7. 2018

Opatření ke zvýšení účinnosti boje proti nezákonnému obsahu online

Účelem je shromáždit důkazy a údaje o současných praktikách, zkušenostech respondentů a přístupu jednotlivých organizací k nezákonnému obsahu a výsledcích tohoto přístupu. Druhá část průzkumu chce shromáždit údaje o tom, jak jednotliví respondenti vnímají, jaké mají názory a preference ohledně případných variant řešení problému nezákonného obsahu na internetu.

25. 7. 2018

Hodnocení 7. akčního programu pro životní prostředí

Hodnocení se zaměřuje na strukturu a strategickou roli programu a posuzuje, jak konkrétně se podařilo díky programu zlepšit životní prostředí. V souladu s pokyny EK pro hodnocení se bude program posuzovat z hlediska jeho účinnosti, účelnosti, relevance, soudržnosti a přidané hodnoty.

26. 7. 2018

Začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce

Cílem konzultace je získat stanoviska na opatření navržená v rámci doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce (2016/C 67/01) a na jejich provádění, jakož i zjistit, jaká opatření by bylo možné na podporu dlouhodobě nezaměstnaných přijmout v budoucnu.

31. 7. 2018

Studie na podporu hodnocení systému poplatků Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA)

Konzultace je součástí studie, která bude podkladem pro hodnocení systému poplatků Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). EMA je ústřední regulační subjekt EU vykonávající centralizované předregistrační a poregistrační postupy u léčivých přípravků pro humánní a veterinární použití v celé EU a EHP.

2. 8. 2018

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v dubnu 2020

Euroskop, 09.04.2020