Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v červenci 2018

Euroskop, 10.07.2018

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. červenci 2018

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Drony (bezpilotní letadla) – technické normy pro drony jakožto výrobky a podmínky jejich provozu

Účelem konzultace je získat stanoviska a návrhy, které pomohou vyhodnotit přínos používání dronů. Komisi také zajímá, zda podle vás existují i rizika, jež by bylo vhodné řešit intervencí ze strany EU.

9. 7. 2018

Možná opatření k regulaci dopadu používání obráběcích strojů a svářecích zařízení na životní prostředí

Konzultace se týká možných opatření k regulaci dopadu používání obráběcích strojů a svářecích zařízení na životní prostředí. Komise výsledky využije jako podklad k hodnocení a posouzení dopadů v rámci přípravy předpisů specifických pro každou skupinu výrobků.

10. 7. 2018

Kontrola účelnosti právního rámce EU pro zveřejňování informací ze strany podniků

Cílem je vyhodnotit, zda právní rámec EU pro zveřejňování informací stále plní své úkoly, představuje přidanou hodnotu na evropské úrovni, je účelný, konzistentní, …. Druhým cílem je přezkoumat konkrétní aspekty stávajících právních předpisů a třetím je posoudit, zda je tento právní rámec připraven na zvládání nových výzev (udržitelnost, digitalizace).

21. 7. 2018

Hodnocení směrnice o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí

Cílem je shromáždit informace a názory na to, jak je směrnice SEA vnímána a jaké výsledky přináší, např. jaká je hodnota jednotnosti právních předpisů EU, které vyžadují, aby byly některé plány a programy posouzeny z hlediska jejich vlivu na životní prostředí, a jaké možnosti tento právní předpis nabízí, pokud jde o účast veřejnosti na přípravě a přijetí některých plánů a programů a o to, jak se do uvedeného procesu zapojují zúčastněné strany.

23. 7. 2018

Opatření ke zvýšení účinnosti boje proti nezákonnému obsahu online

Účelem je shromáždit důkazy a údaje o současných praktikách, zkušenostech respondentů a přístupu jednotlivých organizací k nezákonnému obsahu a výsledcích tohoto přístupu. Druhá část průzkumu chce shromáždit údaje o tom, jak jednotliví respondenti vnímají, jaké mají názory a preference ohledně případných variant řešení problému nezákonného obsahu na internetu.

25. 7. 2018

Hodnocení 7. akčního programu pro životní prostředí

Hodnocení se zaměřuje na strukturu a strategickou roli programu a posuzuje, jak konkrétně se podařilo díky programu zlepšit životní prostředí. V souladu s pokyny EK pro hodnocení se bude program posuzovat z hlediska jeho účinnosti, účelnosti, relevance, soudržnosti a přidané hodnoty.

26. 7. 2018

Začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce

Cílem konzultace je získat stanoviska na opatření navržená v rámci doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce (2016/C 67/01) a na jejich provádění, jakož i zjistit, jaká opatření by bylo možné na podporu dlouhodobě nezaměstnaných přijmout v budoucnu.

31. 7. 2018

Kontrola účelnosti směrnic EU o kvalitě vnějšího ovzduší

 

Cílem je shromáždit názory na úroveň informovanosti o problémech kvality ovzduší obecně a úroveň obeznámenosti s ustanoveními směrnice EU o kvalitě vnějšího ovzduší konkrétně. Na to, zda a jak směrnice přispěly ke zlepšení kvality ovzduší v EU

a to, zda jsou i nadále relevantní, účinné, efektivní a soudržné s ostatními politikami EU a členských států, jakož i to, co je přidanou hodnotu EU.

31. 7. 2018

Studie na podporu hodnocení systému poplatků Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA)

Konzultace je součástí studie, která bude podkladem pro hodnocení systému poplatků Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). EMA je ústřední regulační subjekt EU vykonávající centralizované předregistrační a poregistrační postupy u léčivých přípravků pro humánní a veterinární použití v celé EU a EHP.

2. 8. 2018

Hodnocení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

 

Výsledkem hodnocení by měla být doporučení, jak zlepšit fungování agentury v rámci jejich hlavních aktivit. Také by se mělo zhodnotit, zde je mandát agentury EMCDDA v souvislosti s vývojem situace a možnými finančními omezeními stále aktuální.

10. 8. 2018

Hodnocení nařízení o ozonové vrstvě

 

Na základě zjištěných údajů bude určeno, zda a proč různá opatření obsažená v nařízení vedla či nevedla k očekávaným výsledkům; získat od dotčených stran informace, jak zajistily plnění požadavků nařízení, jak tuto zkušenost hodnotí a jaké náklady a přínosy jim z toho plynuly; doplnit údaje o informace o alternativních látkách používaných v průmyslu v rámci výjimky (tj. použití jako technologické činidlo, kritické použití nebo laboratorní použití).

24. 8. 2018

Spotřební daň z tabákových výrobků a možného zdanění nových produktů

 

Cílem je seznámit se s názory na stávající zdanění tabákových výrobků v EU, na možnost zdanění nových produktů (jako jsou elektronické cigarety a výrobky založené na principu zahřívání tabáku) a dále na vhodná řešení v případě přezkumu směrnice Rady 2011/64/EU.

3. 9. 2018

Hodnocení přímého řízení v rámci Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF)

 

Cílem průběžného hodnocení je posoudit fungování a doladit provádění přímého řízení Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) ve stávajícím programovém období 2014–2020.

3. 9. 2018

Hodnocení podpory EU právnímu státu v zemích evropského sousedství a v kandidátských zemích a potenciálních kandidátech rozšíření (2010–2017)

Účelem konzultace je získat připomínky občanů EU a občanů ze zemí evropského nástroje sousedství k hodnocení podpory EU právnímu státu v zemích evropského sousedství a v kandidátských zemích a potenciálních kandidátech rozšíření (2010–2017).

17. 9. 2018

Hodnocení pravidel fakturace

Komise hodnotí pravidla fakturace zavedených směrnicí o fakturaci. Zajímá se, jak směrnice splňuje stanovené cíle, do jaké míry jsou pravidla pro fakturaci stále sladěna s potřebami zúčastněných stran a možné způsoby reformy. Důraz bude kladen na elektronickou fakturaci

20. 9. 2018

Nová online platforma pro přístup veřejnosti k dokumentům, které má Komise k dispozici

Hlavním cílem platformy je vyvinout efektivnější a uživatelsky příjemnější způsob řešení žádostí o přístup k dokumentům. To by mělo usnadnit přeshraniční interakce mezi Komisí a veřejností a usnadnit tak občanům identifikaci a přístup k dokumentům, které mají zájem.

21. 9. 2018

Hodnocení činnosti Úřadu EU pro duševní vlastnictví v oblasti prosazování práva a činnosti Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví

Cílem je shromáždit názory na to, zda nařízení nařízení č. 386/2012, které pověřilo Úřad EU pro duševní vlastnictví novými úkoly, splnilo svůj účel usnadňovat a podporovat činnost vnitrostátních orgánů, soukromého sektoru a orgánů EU v boji proti porušování práv duševního vlastnictví.

2. 10. 2018

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v dubnu 2020

Euroskop, 09.04.2020

Veřejné konzultace v únoru 2020

Euroskop, 10.02.2020