Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v srpnu 2018

Euroskop, 10.08.2018

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. srpnu 2018

 

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Hodnocení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

 

Výsledkem hodnocení by měla být doporučení, jak zlepšit fungování agentury v rámci jejich hlavních aktivit. Také by se mělo zhodnotit, zde je mandát agentury EMCDDA v souvislosti s vývojem situace a možnými finančními omezeními stále aktuální.

10. 8. 2018

Úprava letního času

Komise chce shromáždit názory obyvatel EU, zúčastněných stran a členských zemí na stávající úpravu letního času a na případnou změnu v jejím fungování.

16. 8. 2018

Hodnocení nařízení o ozonové vrstvě

 

Na základě zjištěných údajů bude určeno, zda a proč různá opatření obsažená v nařízení vedla či nevedla k očekávaným výsledkům; získat od dotčených stran informace, jak zajistily plnění požadavků nařízení, jak tuto zkušenost hodnotí a jaké náklady a přínosy jim z toho plynuly; doplnit údaje o informace o alternativních látkách používaných v průmyslu v rámci výjimky (tj. použití jako technologické činidlo, kritické použití nebo laboratorní použití).

24. 8. 2018

Spotřební daň z tabákových výrobků a možného zdanění nových produktů

 

Cílem je seznámit se s názory na stávající zdanění tabákových výrobků v EU, na možnost zdanění nových produktů (jako jsou elektronické cigarety a výrobky založené na principu zahřívání tabáku) a dále na vhodná řešení v případě přezkumu směrnice Rady 2011/64/EU.

3. 9. 2018

Hodnocení přímého řízení v rámci Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF)

 

Cílem průběžného hodnocení je posoudit fungování a doladit provádění přímého řízení Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) ve stávajícím programovém období 2014–2020.

3. 9. 2018

Hodnocení podpory EU právnímu státu v zemích evropského sousedství a v kandidátských zemích a potenciálních kandidátech rozšíření (2010–2017)

Účelem konzultace je získat připomínky občanů EU a občanů ze zemí evropského nástroje sousedství k hodnocení podpory EU právnímu státu v zemích evropského sousedství a v kandidátských zemích a potenciálních kandidátech rozšíření (2010–2017).

17. 9. 2018

Hodnocení pravidel fakturace

Komise hodnotí pravidla fakturace zavedených směrnicí o fakturaci. Zajímá se, jak směrnice splňuje stanovené cíle, do jaké míry jsou pravidla pro fakturaci stále sladěna s potřebami zúčastněných stran a možné způsoby reformy. Důraz bude kladen na elektronickou fakturaci.

20. 9. 2018

Nová online platforma pro přístup veřejnosti k dokumentům, které má Komise k dispozici

Hlavním cílem platformy je vyvinout efektivnější a uživatelsky příjemnější způsob řešení žádostí o přístup k dokumentům. To by mělo usnadnit přeshraniční interakce mezi Komisí a veřejností a usnadnit tak občanům identifikaci a přístup k dokumentům, které mají zájem.

21. 9. 2018

Hodnocení činnosti Úřadu EU pro duševní vlastnictví v oblasti prosazování práva a činnosti Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví

Cílem je shromáždit názory na to, zda nařízení č. 386/2012, které pověřilo Úřad EU pro duševní vlastnictví novými úkoly, splnilo svůj účel usnadňovat a podporovat činnost vnitrostátních orgánů, soukromého sektoru a orgánů EU v boji proti porušování práv duševního vlastnictví.

2. 10. 2018

Dlouhodobá strategie snižování emisí skleníkových plynů

Cílem konzultace je získat názory na technologické a sociálně-ekonomické cesty, které by měly být zkoumány pro dlouhodobou strategii EU pro snižování emisí skleníkových plynů.

9. 10. 2018

Hodnocení směrnice o čištění městských odpadních vod

Cílem je shromáždit názory na to, jaký měla směrnice o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS) vliv na odvádění a čištění městských odpadních vod v celé EU a jak přispěla ke zlepšení stavu vodních útvarů a životního prostředí obecně.

19. 10. 2018

Hodnocení postupu Komise v oblasti zlepšování právní úpravy

 

Cílem je posoudit, jak efektivně fungují v praxi různé postupy a nástroje, které Komise používá ke zlepšení právní úpravy, a jak se díky nim daří dosáhnout cílů stanovených v této oblasti. K těmto nástrojům patří i vyhodnocení stávajících politik a programů, posouzení dopadů a konzultace se zúčastněnými stranami. 

23. 10. 2018

Řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů

Konzultace navazuje na analýzu Komise týkající se pomezí právních předpisů. Cílem je posoudit různé možnosti a otázky týkající se čtyř hlavních bodů popsaných ve sdělení. Výsledky konzultace se odrazí ve formulaci budoucích právních předpisů i nelegislativních iniciativ.

29. 10. 2018

Hodnocení nařízení EU o prekursorech drog

Prekursory drog jsou látky, které se používají pro legitimní výrobu široké škály výrobků (léčiva, parfémy, plasty atd.). Mohou však být zneužity k nedovolené výrobě drog. Od 90. let se zavádějí zvláštní pravidla zajišťující prevenci zneužití prekursorů prostřednictvím kontroly obchodu na hranicích EU i v rámci EU. Cílem je nastolit rovnováhu mezi nezbytnou kontrolou zamezující zneužívání prekursorů drog a umožněním legitimního obchodu s nimi.

2. 11. 2018

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v dubnu 2020

Euroskop, 09.04.2020

Veřejné konzultace v únoru 2020

Euroskop, 10.02.2020

Veřejné konzultace v lednu 2020

Euroskop, 10.01.2020