Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v říjnu 2018

Euroskop, 10.10.2018

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. říjnu 2018

 

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Dlouhodobá strategie snižování emisí skleníkových plynů

Cílem konzultace je získat názory na technologické a sociálně-ekonomické cesty, které by měly být zkoumány pro dlouhodobou strategii EU pro snižování emisí skleníkových plynů.

9. 10. 2018

Hodnocení směrnice o čištění městských odpadních vod

Cílem je shromáždit názory na to, jaký měla směrnice o čištění městských odpadních vod (č. 271/91) vliv na odvádění a čištění městských odpadních vod v celé EU a jak přispěla ke zlepšení stavu vodních útvarů a životního prostředí obecně.

19. 10. 2018

Hodnocení postupu Komise v oblasti zlepšování právní úpravy

 

Cílem je posoudit, jak efektivně fungují v praxi různé postupy a nástroje, které Komise používá ke zlepšení právní úpravy, a jak se díky nim daří dosáhnout cílů stanovených v této oblasti. K těmto nástrojům patří i vyhodnocení stávajících politik a programů, posouzení dopadů a konzultace se zúčastněnými stranami. 

23. 10. 2018

Řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů

Konzultace navazuje na analýzu Komise týkající se pomezí právních předpisů. Cílem je posoudit různé možnosti a otázky týkající se čtyř hlavních bodů popsaných ve sdělení. Výsledky konzultace se odrazí ve formulaci budoucích právních předpisů i nelegislativních iniciativ.

29. 10. 2018

Hodnocení nařízení EU o prekursorech drog

Prekursory drog jsou látky, které se používají pro legitimní výrobu široké škály výrobků (léčiva, parfémy, plasty atd.). Mohou však být zneužity k nedovolené výrobě drog. Od 90. let se zavádějí zvláštní pravidla zajišťující prevenci zneužití prekursorů prostřednictvím kontroly obchodu na hranicích EU i v rámci EU. Cílem je nastolit rovnováhu mezi nezbytnou kontrolou zamezující zneužívání prekursorů drog a umožněním legitimního obchodu s nimi.

2. 11. 2018

Hodnocení nařízení o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů

Strategie pro evropské letectví počítá s hodnocením nařízení o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů. Účelem je zajistit, aby se k tématu kromě organizací, které se podílejí na uplatňování kodexu nebo mají povinnost jej dodržovat, mohly vyjádřit i další skupiny zainteresovaných stran a široká veřejnost.

10. 12. 2018

Hodnocení směrnice o bezpečnosti hraček

Účelem konzultace je zhodnotit výkonnost směrnice o bezpečnosti hraček 2009/48/ES ve vztahu k její cílům zajištění vysoké úrovně bezpečnosti hraček, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a zajištění fungování vnitřního trhu.

12. 12. 2018

Hodnocení rozhodnutí č. 573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)

Cílem konzultace je shromáždit názory na opatření navržená v rozhodnutí z roku 2014, které zřídilo evropskou síť veřejných služeb zaměstnanosti. Dalším cílem je zjistit, která opatření fungují dobře a ve kterých oblastech by se dala případná budoucí spolupráci mezi VSZ po roce 2020 zlepšit a jaká by měla být úloha EU.

13. 12. 2018

Konzultace o hodnocení nařízení o blokové výjimce pro konsorcia

Služby liniové dopravy se skládají z pravidelné námořní přepravy na konkrétní trase. Vyžadují významnou úroveň investic, a proto jsou pravidelně poskytovány několika námořními společnostmi, které spolupracují na dohodách o "konsorciích". Konsorcia mohou vést k úsporám z rozsahu a lepšímu využití prostoru plavidel. Cílem konzultace je získat důkazy a názory zúčastněných stran, aby bylo možné posoudit dopad a význam nařízení o konsorciích a určit, zda má být prodlouženo (a pokud ano, za jakých podmínek).

20. 12. 2018

Hodnocení rámcové směrnice o vodě a směrnice o povodních

Rámcová směrnice o vodě (č. 60/2000) je nejkomplexnějším nástrojem vodní politiky EU a jejím hlavním cílem je ochrana a zlepšení vodních zdrojů EU za účelem dosažení dobrého stavu. Hodnocení posoudí vhodnost této směrnice.

4. 3. 2019

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2020

Euroskop, 10.02.2020

Veřejné konzultace v lednu 2020

Euroskop, 10.01.2020