Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v listopadu 2018

Euroskop, 09.11.2018

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. listopadu 2018

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Doporučení v oblasti propojené a automatizované mobility

Konzultace se zaměřuje na data, kybernetickou bezpečnost a využívání komerčních pásem 5G. Cílem je zjistit od veřejnosti i zainteresovaných stran, jaké hlavní problémy by se podle nich mohly v současnosti při zavádění propojených a automatizovaných vozidel vyskytnout.

4. 12. 2018

Změna nařízení o Evropském inovačním a technologickém institutu (EIT)

Hlavním cílem změny nařízení je na základě získaných zkušeností lépe umožnit EIT plnit své poslání a sledovat své cíle. Změny se týkají zejména: sladění podmínek zaměstnání v EIT s podmínkami, které se vztahují na jiné agentury ES; některé aspekty týkající se fungování správní rady a výkonného výboru.

5. 12. 2018

Hodnocení nařízení o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů

Strategie pro evropské letectví počítá s hodnocením nařízení o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů. Účelem je zajistit, aby se k tématu kromě organizací, které se podílejí na uplatňování kodexu nebo mají povinnost jej dodržovat, mohly vyjádřit i další skupiny zainteresovaných stran a široká veřejnost.

10. 12. 2018

Hodnocení směrnice o bezpečnosti hraček

Účelem konzultace je zhodnotit výkonnost směrnice o bezpečnosti hraček 2009/48/ES ve vztahu k její cílům zajištění vysoké úrovně bezpečnosti hraček, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a zajištění fungování vnitřního trhu.

12. 12. 2018

Hodnocení rozhodnutí č. 573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)

Cílem konzultace je shromáždit názory na opatření navržená v rozhodnutí z roku 2014, které zřídilo evropskou síť veřejných služeb zaměstnanosti. Dalším cílem je zjistit, která opatření fungují dobře a ve kterých oblastech by se dala případná budoucí spolupráci mezi VSZ po roce 2020 zlepšit a jaká by měla být úloha EU.

13. 12. 2018

Hodnocení právních předpisů o léčivých přípravcích pro děti a vzácných onemocnění

Hodnocení se týká právních předpisů o léčivých přípravcích pro zvláštní účely, zejména přípravků pro děti a léků určených k léčbě vzácných onemocnění. Posoudí, do jaké míry je legislativa EU účinná a zda je vhodná pro daný účel s ohledem na vývoj v oblasti léčivých přípravků.

4. 1. 2019

Hodnocení nařízení o blokové výjimce pro konsorcia

Služby liniové dopravy se skládají z pravidelné námořní přepravy na konkrétní trase. Vyžadují významnou úroveň investic, a proto jsou pravidelně poskytovány několika námořními společnostmi, které spolupracují na dohodách o "konsorciích". Konsorcia mohou vést k úsporám z rozsahu a lepšímu využití prostoru plavidel. Cílem konzultace je získat důkazy a názory zúčastněných stran, aby bylo možné posoudit dopad a význam nařízení o konsorciích a určit, zda má být prodlouženo (a pokud ano, za jakých podmínek).

16. 1. 2019

Prostředí jednotného portálu EU pro oblast celnictví

Zúčastněné strany působící v oblasti přeshraničního pohybu zboží a veřejnost mají možnost vyjádřit svůj názor na aspekty, jimiž se zabývá posouzení dopadu: definice problémů a jejich podstata a příčiny, otázka subsidiarity a přidaná hodnota opatření na úrovni EU, předběžné varianty opatření/strategických návrhů.

16. 1. 2019

Sestavování seznamů ročních priorit pro rozvoj kodexů a pokynů pro sítě v roce 2019 a dále

Komise musí v souladu s nařízením (ES) č. 714/2009 (nařízení o elektřině) a nařízením (ES) č. 715/2009 (nařízení o plynárenství) vytvořit seznam ročních priorit určující oblasti, které mají být zahrnuty do vývoje síťových kódů. Cílem je konzultace o prioritách pro rozvoj síťových kódů a pokynů pro sítě pro rok 2018 a dále.

25. 1. 2019

Hodnocení rámcové směrnice o vodě a směrnice o povodních

Rámcová směrnice o vodě (2000/60/ES) je nejkomplexnějším nástrojem vodní politiky EU a jejím hlavním cílem je ochrana a zlepšení vodních zdrojů EU za účelem dosažení dobrého stavu. Hodnocení posoudí vhodnost této směrnice.

4. 3. 2019

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2020

Euroskop, 10.02.2020

Veřejné konzultace v lednu 2020

Euroskop, 10.01.2020