Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v únoru 2019

Euroskop, 08.02.2019

 Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. únoru 2019

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Hodnocení směrnice o ochraně kritické infrastruktury

Hodnocení má zanalyzovat, do jaké míry byly dosaženy cíle směrnice, zhodnotit její účinnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu EU.

11. 2. 2019

Ex-post hodnocení programu transevropské dopravní sítě (TEN-T) 2007-2013

Hodnocení programu TEN-T se zaměřuje na pokrok dosažený při plnění cílů opatření, účinnost využívání zdrojů a hodnocení relevance, soudržnosti a evropské přidané hodnoty programu.

14. 2. 2019

Revize pravidel bezplatného přidělování v systému pro obchodování s emisemi v EU

Je nutné stanovit pravidla pro určování bezplatného přidělování pro průmyslová odvětví, na která se vztahuje systém EU pro obchodování s emisemi; aktualizovat referenční hodnoty, které představují parametr pro určování bezplatných alokací; stanovit pravidla pro budoucí úpravy bezplatného přidělování.

22. 2. 2019

Odlesňování a znehodnocování lesů - posílení činnosti EU

 

Cílem této iniciativy je představit a posoudit integrovaný přístup k boji proti odlesňování, ochraně lesů a podpoře udržitelných dodavatelských řetězců.

 

25. 2. 2019

Seznam navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti elektrické sítě

Cílem konzultace je zjistit názory na konkrétní návrhy projektů z oblasti elektrické energie a na jejich individuální příspěvky k integraci trhu, udržitelnosti, bezpečnosti dodávek a posílení hospodářské soutěže z hlediska energetické politiky EU.

28. 2. 2019

Průběžné hodnocení programu pro řešení interoperability pro správní orgány, podniky a občany (ISA2)

Komise hodlá provést průběžné hodnocení programu ISA2. Cílem je zhodnotit výkonnost programu při plnění jeho cílů podle kritérií jako je relevance, účinnost, užitečnost, včetně případné spokojenosti podniků a občanů a udržitelnost a soudržnost činností programu.

1. 3. 2019

Hodnocení rámcové směrnice o vodě a směrnice o povodních

Rámcová směrnice o vodě (2000/60/ES) je nejkomplexnějším nástrojem vodní politiky EU a jejím hlavním cílem je ochrana a zlepšení vodních zdrojů EU za účelem dosažení dobrého stavu. Hodnocení posoudí vhodnost této směrnice.

4. 3. 2019

Hodnocení správní spolupráce při přímém zdanění

Cílem je posoudit směrnici 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti přímého zdanění, pokud jde o její účinnost, trvalou relevanci, soudržnost s ostatními politickými iniciativami a prioritami, jakož i její přidanou hodnotou pro EU.

4. 3. 2019

Hodnocení Výkonné agentury pro malé a střední podniky (EASME)

Hodnocení programu EASME je právní povinností jež požaduje, aby Komise každé tři roky provedla externí hodnocení činnosti každé výkonné agentury.

8. 3. 2019

Implementace Aarhuské úmluvy EU v oblasti přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí

EU a její členské státy jsou stranami Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Výbor pro shodu Aarhuské úmluvy zjistil, že EU nedodržuje Úmluvu kvůli nedostatečnému správnímu nebo soudnímu odškodnění na úrovni EU.

14. 3. 2019

Hodnocení schengenského nástroje pro Chorvatsko

 

Cílem hodnocení je posoudit provádění financovaných akcí a zhodnotit jejich význam, účinnost, soudržnost a přidanou hodnotu EU.

29. 3. 2019

Hodnocení právních předpisů EU o ochraně designu

Cílem hodnocení je analyzovat, do jaké míry dosavadní právní předpisy EU o ochraně designu dosáhly svých cílů a zhodnotit, do jaké míry jsou stále vhodné pro daný účel.

31. 3. 2019

Hodnocení nařízení o doplňkových látkách

Komise vyhodnocuje právní předpisy o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat.

3. 4. 2019

Hodnocení směrnice týkající se nízkého napětí 2014/35 / EU

 

Cílem hodnocení je posoudit, zda směrnice o nízkém napětí č. 35/2014

je vhodná pro daný účel a plní tzv. přidanou hodnotu EU. Na základě závěrů o provádění směrnice Komise posoudí, které další kroky mohou být využity pro zlepšení účinnosti směrnice.

4. 4. 2019

Hodnocení ustanovení směrnice č. 54/2006, kterými se provádí zásada o "stejné mzdě"

 

Cílem je posouzení provádění  ustanovení o stejné mzdě (čl. 157 odst. 1 až 2 Smlouvy o fungování EU). Zda a jak je upravilo doporučení Komise o transparentnosti odměňování z roku 2014

5. 4. 2019

Hodnocení směrnice o spotřebitelském úvěru

 

 

Cílem je posoudit účinnost, soudržnost, význam a přidanou hodnotu směrnice o spotřebitelském úvěru pro EU. Hodnocení se zaměřuje na dosavadní pokrok, náklady a přínosy ve vztahu k různým zúčastněným stranám. Má také posoudit, jak směrnice spolupracuje s dalšími právními předpisy a zda intervence EU přinesla další přidanou hodnotu.

8. 4. 2019

Režim snadného zavádění bezdrátových přístupových body

 

Cílem této iniciativy je zjistit, v jaké šíři by měl být režim snadného zavádění implementován, tj. které malé buňky by měly dostat výjimku a na základě vlastností.

10. 4. 2019

Hodnocení rybolovu

 

Cílem hodnocení je zjistit, zda stávající právní předpisy týkající se statistiky rybolovu stále odpovídají účelu nebo zda je třeba je aktualizovat. 

12. 4. 2019

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2020

Euroskop, 10.02.2020

Veřejné konzultace v lednu 2020

Euroskop, 10.01.2020