Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v srpnu 2019

Euroskop, 09.08.2019

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. srpnu 2019

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Hodnocení podpory zaměstnanosti mladých lidí prostřednictvím Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí a Evropského sociálního fondu

 

Hodnocení má posoudit účelnost, účinnost, relevanci a přidanou hodnotu EU u činností zaměřených na zaměstnanost mladých lidí, které jsou financovány prostřednictvím Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí a dalšími příslušnými opatřeními podporovanými z Evropského sociálního fondu v období 2014–2018.

16. 8. 2019

Hodnocení pravidel EU pro průmyslové emise

 

Cílem pravidel EU týkajících se průmyslových emisí je předejít znečištění a odpadů z některých velkých průmyslových zařízení nebo objem takového znečištění snížit. Hodnocení bude posuzovat, jak se pravidla EU osvědčila a zda jsou přínosem pro veřejnost a průmysl.

 

19. 8. 2019

Hodnocení rybolovných práv na rok 2020 v rámci společné rybářské politiky

 

Komise chce zjistit názor na způsob, jakým se podle nové společné rybářské politiky a na základě vědeckých doporučení ohledně udržitelného rybolovu stanoví intenzita rybolovu a rybolovné kvóty.

20. 8. 2019

Hodnocení komunikačních kanálů v daňové politice

 

Komise má v úmyslu vyhodnotit, do jaké míry jsou nástroje, které v současné době používá pro komunikaci s veřejností o daňové politice EU, vhodné a efektivní pro daný účel.

13. 9. 2019

Hodnocení státní podpory - odvětví rybolovu a chovu ryb (2021–27)

 

Komise chce zjistit názory na podporu de minimis v rámci společné rybářské politiky pro období po roce 2020.

20. 9. 2019

Hodnocení státní podpory - bloková výjimka - odvětví rybolovu a chovu ryb (2021–27)

 

Komise chce vyhodnotit, zda stávající pravidla dosáhla stanovených cílů. Chce zajistit, aby nová pravidla pro období 2021–27 byla v souladu s Evropským námořním a rybářským fondem. Po posouzení stávajících pravidel mohou být zapotřebí další změny.

20. 9. 2019

Pokyny ke státní podpoře pro rybolov

Posouzení státní podpory v rámci společné rybářské politiky pro období 2021–27.

20. 9. 2019

Seznam kandidátských projektů společného zájmu týkajících se ropné infrastruktury

 

Byla zahájena konzultace k seznamu kandidátských projektů společného zájmu v ropné infrastruktuře s cílem připravit čtvrtý seznam projektů společného zájmu v oblasti energetiky v EU. Každé dva roky sestavuje Evropská unie seznam projektů společného zájmu. První tři celounijní seznamy byly přijaty v říjnu 2013, v listopadu 2015 a v listopadu 2017.

26. 9. 2019

Hodnocení obchodních norem [nařízení (EU) č. 1308/2013]

 

Hodnocení by mělo posoudit potřebu a směr změn za účelem zlepšení uplatňování obchodních norem. Výsledky hodnocení by mohly posloužit jako základ pro úvahy o potřebě změn souvisejících s obchodními normami.

14. 10. 2019

Hodnocení Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením

Hodnocení má za cíl posoudit, jak se strategie provádí, zda její provádění vedlo k vhodným opatřením, jak strategie ovlivnila provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD). Výsledky by také měly sloužit k utváření budoucích politik EU v této oblasti.

23. 10. 2019

Hodnocení pravidel státní podpory na zdravotnické a sociální služby obecného hospodářského zájmu

Účelem hodnocení je ověřit, zda pravidla týkající se zdravotních a sociálních služeb obecného hospodářského zájmu splňují své cíle stanovené v balíčku služeb pro rok 2012.  Hodnocení má rovněž za cíl posoudit, jak bylo na tyto služby uplatňováno nařízení o menších vládních dotacích (státní podpora de minimis).

6. 11. 2019

Posouzení terminačních sazeb v EU  (Eurorates)

 

Cílem je konzultovat širokou škálu možných zúčastněných stran podle jejich zájmu a předpokládané odborné znalosti v dané oblasti, např. poskytovatelé elektronických komunikačních služeb, vnitrostátní regulační orgány, vlády a jiné příslušné orgány, spotřebitelská sdružení, akademici apod.

8. 11. 2019

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021