Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v říjnu 2019

Euroskop, 09.10.2019

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. říjnu 2019

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Rum vyráběný ve francouzských zámořských územích – vyhodnocení daňových úlev

 

Konzultace má za cíl prozkoumat způsoby, jak modernizovat daňový režim na podporu výrobců rumu na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu.

11. 10. 2019

Hodnocení obchodních norem [nařízení (EU) č. 1308/2013]

 

Hodnocení by mělo posoudit potřebu a směr změn za účelem zlepšení uplatňování obchodních norem. Výsledky hodnocení by mohly posloužit jako základ pro úvahy o potřebě změn souvisejících s obchodními normami.

14. 10. 2019

Hodnocení Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením

Hodnocení má za cíl posoudit, jak se strategie provádí, zda její provádění vedlo k vhodným opatřením, jak strategie ovlivnila provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD). Výsledky by také měly sloužit k utváření budoucích politik EU v této oblasti.

23. 10. 2019

Vozidla s ukončenou životností – hodnocení pravidel EU

 

V rámci tohoto hodnocení se má posoudit, jak právní předpisy EU plní svůj účel a zda mají očekávaný přínos pro životní prostředí, veřejnost a průmysl.

29. 10. 2019

Státní podpora, na niž se vztahují blokové výjimky – odvětví rybolovu a chovu ryb (2021–2027)

 

Komise chce vyhodnotit, zda pravidla splnila daný účel, a zajistí, aby nová pravidla byla v souladu s Evropským námořním a rybářským fondem na období 2021–2027.

31. 10. 2019

Státní podpora (malé částky) – odvětví rybolovu a chovu ryb (2021–2027)

 

Cílem konzultace je posoudit, zda pravidla splnila svůj účel, a zajistit, aby nová pravidla byla v souladu s Evropským námořním a rybářským fondem na období 2021–2027.

31. 10. 2019

Změna pokynů ke státní podpoře v odvětví rybolovu

 

Účelem je sladit pokyny s nadcházející revizí nařízení o státní podpoře a nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu (ENRF). 

31. 10. 2019

Říční informační služby na vnitrozemských vodních cestách

Cílem konzultace je hodnotit způsobilost daného aktu a navrhnout případnou revizi.

31. 10. 2019

Evropské partnerství v oblasti oběhové biohospodářství v Evropě (program Horizont Evropa)

 

Účelem konzultace je počáteční posouzení dopadů iniciativy, jejímž cílem je podpořit inovace motivované udržitelností při vytváření nové místní hodnoty z odpadu a biomasy. Měla by se zaměřit se na pomoc při rozvoji udržitelných a klimaticky neutrálních technologií a nahrazení neobnovitelných fosilních a nerostných zdrojů biomasou a odpadem za účelem získávání výrobků z obnovitelných zdrojů a živin.

6. 11. 2019

Evropské partnerství v oblasti inovativních malých a středních podniků (program Horizont Evropa)

 

Cílem konzultace je počáteční posouzení dopadů iniciativy, jejímž cílem je pomoci inovativním malým a středním podnikům růst a stát se součástí globálních hodnotových řetězců a nových trhů. Partnerství by mělo pomoci rozvíjet inovativní produkty, procesy a služby financováním kooperativního výzkumu a inovací napříč hranicemi a zaváděním opatření podporujících pronikání na trh.

6. 11. 2019

Výzkum a inovace – partnerství v oblasti klíčových digitálních technologií (program Horizont Evropa)

 

Cílem konzultace je počáteční posouzení dopadů iniciativy, která se soustředí na posílení hodnotového řetězce v odvětví elektroniky s cílem zajistit technologickou svrchovanost EU v celosvětové hospodářské soutěži. Vychází z technologického vývoje, včetně vytváření přidané hodnoty díky integraci systémů, z distribuce aplikací umělé inteligence na bázi cloud a okrajů sítě a koncových zařízení, jakož i z nových paradigmat výpočetní techniky.

6. 11. 2019

Evropské partnerství v oblasti inovativního zdravotnictví (program Horizont Evropa)

 

Cílem této iniciativy je vytvořit platformu pro spolupráci v oblasti předkonkurenčního výzkumu a inovací, kde by mohly malé a velké podniky spojit své síly s výzkumnými pracovníky, pacienty, zdravotníky a regulačními orgány. Tato spolupráce by mohla pomoci urychlit rozvoj a zavádění inovací ve veřejném zdravotnictví.

6. 11. 2019

Hodnocení pravidel poskytování státních dotací na zdravotní a sociální služby obecného hospodářského zájmu

 

Účelem hodnocení je ověřit, zda pravidla týkající se zdravotních a sociálních služeb obecného hospodářského zájmu splňují své cíle stanovené v balíčku služeb pro rok 2012.  Hodnocení má rovněž za cíl posoudit, jak bylo u daných služeb uplatňováno nařízení o vládních dotacích menšího rozsahu (státní podpora de minimis).

6. 11. 2019

Evropské partnerství v oblasti čisté letecké dopravy

 

Cílem konzultace je počáteční posouzení dopadů tzv. partnerství v oblasti čisté letecké dopravy, které je plánováno v rámci programu Horizont Evropa, a jehož cílem je urychlit vývoj a demonstrace integrovaných leteckých technologií směrem k výraznému snižování emisí uhlíku při současném zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

6. 11. 2019

Energetika – Evropské partnerství v oblasti čistého vodíku (program Horizont Evropa)

 

Cílem této iniciativy je pomoci vytvořit v EU silné, inovativní a konkurenceschopné odvětví čistého vodíku, které bude schopné plně podpořit a umožnit transformaci energetiky, jak je uvedeno ve sdělení Komise „Čistá planeta pro všechny“.

6. 11. 2019

Výzkum a inovace – Evropské partnerství v oblasti inteligentních sítí a služeb (program Horizont Evropa)

 

Cílem konzultace je posouzení iniciativy, jejímž cílem je posílit vedoucí postavení EU ve vědě a průmyslu. Iniciativa by měla napomoci rozvoji technologií a norem pro digitální infrastrukturu budoucnosti (internet příští generace, inteligentní konektivita a služby) a strategické autonomii, hospodářskému růstu a zaměstnanosti v Evropě a dosažení cílů udržitelného rozvoje.

6. 11. 2019

Evropské partnerství v oblasti bezpečné a automatizované silniční dopravy (program Horizont Evropa)

 

Cílem konzultace je posouzení iniciativy, která by měla poskytovat dlouhodobý rámec plánování výzkumných programů a programů před zavedením týkajících se vozidel bez řidiče na vnitrostátní úrovni i v celé EU.

6. 11. 2019

Evropské partnerství v oblasti integrovaného řízení letového provozu (program Horizont Evropa)

 

Cílem konzultace je posouzení iniciativy, která má podporovat partnerství, jež by mělo koordinovat veškeré výzkumné, vývojové a ověřovací činnosti v oblasti uspořádání letového provozu v EU. Partnerství by mělo zlepšit úroveň bezpečnosti letecké dopravy, snížit emise a náklady na ATM a zvýšit kapacitu ATM.

6. 11. 2019

Posouzení terminačních sazeb v EU  (Eurorates)

 

Cílem je konzultovat širokou škálu možných zúčastněných stran podle jejich zájmu a předpokládané odborné znalosti v dané oblasti, např. poskytovatelé elektronických komunikačních služeb, vnitrostátní regulační orgány, vlády a jiné příslušné orgány, spotřebitelská sdružení, akademici apod.

8. 11. 2019

Uznávání neformálního a informálního učení – hodnocení

 

Hodnocení se má zaměřit na kontrolu toho, co členské státy a Komise dělají, aby pomohly lidem získat kvalifikaci za dovednosti získané mimo rámec formálního vzdělávání a odborné přípravy.

13. 11. 2019

Rádiová zařízení s připojením na internet a rádiová zařízení určená k nošení

 

Účelem tohoto právního aktu je posílit bezpečnost zařízení s připojením na internet, z nichž většina by měla být součástí internetu věcí, a rádiových zařízení určených k nošení. Cílem konzultace je posoudit možný dopad tohoto aktu.

15. 11. 2019

Hodnocení směrnice o předběžných informacích o cestujících

 

Cílem konzultace je hodnocení směrnice EU o předběžných informacích o cestujících. Jedná se o informace, které letecké společnosti zasílají pohraničním orgánům v cílové zemi cestujícího (obvykle údaje o cestovním pasu a o letu). Hodnocení se má zaměřit na to, jak směrnice funguje ve všech zemích EU a zejména v zemích schengenského prostoru bez hranic.

3. 12. 2019

Hodnocení opatření EU v oblasti městské dopravy

 

Hodnocení má posoudit, zda jsou opatření z balíku městské mobility z roku 2013 účinná a relevantní a zda představují přidanou hodnotu pro členské státy.

4. 12. 2019

Hodnocení omezení nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Hodnocení má posoudit, nakolik jsou dané předpisy efektivní, relevantní a konzistentní a zda účinně doplňují opatření jednotlivých států.

6. 12. 2019

Hodnocení podpory sociálního začleňování z ESF

 

Cílem hodnocení je zaměřit se na to
míru, do jaké Evropský sociální fond (ESF) podporuje sociální začleňování a přispívá k boji proti chudobě/diskriminaci Dále by měly být hodnoceny strukturální reformy, viditelnost, užitečnost, relevantnost, finanční návratnost a efektivitu opatření fondu.

19. 12. 2019

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021