Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v listopadu 2019

Euroskop, 08.11.2019

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. listopadu 2019

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Rum vyráběný ve francouzských zámořských územích – vyhodnocení daňových úlev

 

Konzultace má za cíl prozkoumat způsoby, jak modernizovat daňový režim na podporu výrobců rumu na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu.

11. 10. 2019

Hodnocení obchodních norem [nařízení (EU) č. 1308/2013]

 

Hodnocení by mělo posoudit potřebu a směr změn za účelem zlepšení uplatňování obchodních norem. Výsledky hodnocení by mohly posloužit jako základ pro úvahy o potřebě změn souvisejících s obchodními normami.

14. 10. 2019

Hodnocení Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením

Hodnocení má za cíl posoudit, jak se strategie provádí, zda její provádění vedlo k vhodným opatřením, jak strategie ovlivnila provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD). Výsledky by také měly sloužit k utváření budoucích politik EU v této oblasti.

23. 10. 2019

Vozidla s ukončenou životností – hodnocení pravidel EU

 

V rámci tohoto hodnocení se má posoudit, jak právní předpisy EU plní svůj účel a zda mají očekávaný přínos pro životní prostředí, veřejnost a průmysl.

29. 10. 2019

Státní podpora, na niž se vztahují blokové výjimky – odvětví rybolovu a chovu ryb (2021–2027)

 

Komise chce vyhodnotit, zda pravidla splnila daný účel, a zajistí, aby nová pravidla byla v souladu s Evropským námořním a rybářským fondem na období 2021–2027.

31. 10. 2019

Státní podpora (malé částky) – odvětví rybolovu a chovu ryb (2021–2027)

 

Cílem konzultace je posoudit, zda pravidla splnila svůj účel, a zajistit, aby nová pravidla byla v souladu s Evropským námořním a rybářským fondem na období 2021–2027.

31. 10. 2019

Změna pokynů ke státní podpoře v odvětví rybolovu

 

Účelem je sladit pokyny s nadcházející revizí nařízení o státní podpoře a nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu (ENRF). 

31. 10. 2019

Říční informační služby na vnitrozemských vodních cestách

 

Cílem konzultace je hodnotit způsobilost daného aktu a navrhnout případnou revizi.

31. 10. 2019

Evropské partnerství v oblasti oběhové biohospodářství v Evropě (program Horizont Evropa)

 

Účelem konzultace je počáteční posouzení dopadů iniciativy, jejímž cílem je podpořit inovace motivované udržitelností při vytváření nové místní hodnoty z odpadu a biomasy. Měla by se zaměřit se na pomoc při rozvoji udržitelných a klimaticky neutrálních technologií a nahrazení neobnovitelných fosilních a nerostných zdrojů biomasou a odpadem za účelem získávání výrobků z obnovitelných zdrojů a živin.

6. 11. 2019

Evropské partnerství v oblasti inovativních malých a středních podniků (program Horizont Evropa)

 

Cílem konzultace je počáteční posouzení dopadů iniciativy, jejímž cílem je pomoci inovativním malým a středním podnikům růst a stát se součástí globálních hodnotových řetězců a nových trhů. Partnerství by mělo pomoci rozvíjet inovativní produkty, procesy a služby financováním kooperativního výzkumu a inovací napříč hranicemi a zaváděním opatření podporujících pronikání na trh.

6. 11. 2019

Výzkum a inovace – partnerství v oblasti klíčových digitálních technologií (program Horizont Evropa)

 

Cílem konzultace je počáteční posouzení dopadů iniciativy, která se soustředí na posílení hodnotového řetězce v odvětví elektroniky s cílem zajistit technologickou svrchovanost EU v celosvětové hospodářské soutěži. Vychází z technologického vývoje, včetně vytváření přidané hodnoty díky integraci systémů, z distribuce aplikací umělé inteligence na bázi cloud a okrajů sítě a koncových zařízení, jakož i z nových paradigmat výpočetní techniky.

6. 11. 2019

Evropské partnerství v oblasti inovativního zdravotnictví (program Horizont Evropa)

 

Cílem této iniciativy je vytvořit platformu pro spolupráci v oblasti předkonkurenčního výzkumu a inovací, kde by mohly malé a velké podniky spojit své síly s výzkumnými pracovníky, pacienty, zdravotníky a regulačními orgány.
Tato spolupráce by mohla pomoci urychlit rozvoj a zavádění inovací ve veřejném zdravotnictví.

6. 11. 2019

Hodnocení pravidel poskytování státních dotací na zdravotní a sociální služby obecného hospodářského zájmu

 

Účelem hodnocení je ověřit, zda pravidla týkající se zdravotních a sociálních služeb obecného hospodářského zájmu splňují své cíle stanovené v balíčku služeb pro rok 2012.  Hodnocení má rovněž za cíl posoudit, jak bylo u daných služeb uplatňováno nařízení o vládních dotacích menšího rozsahu (státní podpora de minimis).

6. 11. 2019

Evropské partnerství v oblasti čisté letecké dopravy

 

Cílem konzultace je počáteční posouzení dopadů tzv. partnerství v oblasti čisté letecké dopravy, které je plánováno v rámci programu Horizont Evropa, a jehož cílem je urychlit vývoj a demonstrace integrovaných leteckých technologií směrem k výraznému snižování emisí uhlíku při současném zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

6. 11. 2019

Energetika – Evropské partnerství v oblasti čistého vodíku (program Horizont Evropa)

 

Cílem této iniciativy je pomoci vytvořit v EU silné, inovativní a konkurenceschopné odvětví čistého vodíku, které bude schopné plně podpořit a umožnit transformaci energetiky, jak je uvedeno ve sdělení Komise „Čistá planeta pro všechny“.

6. 11. 2019

Výzkum a inovace – Evropské partnerství v oblasti inteligentních sítí a služeb (program Horizont Evropa)

 

Cílem konzultace je posouzení iniciativy, jejímž cílem je posílit vedoucí postavení EU ve vědě a průmyslu. Iniciativa by měla napomoci rozvoji technologií a norem pro digitální infrastrukturu budoucnosti (internet příští generace, inteligentní konektivita a služby) a strategické autonomii, hospodářskému růstu a zaměstnanosti v Evropě a dosažení cílů udržitelného rozvoje.

6. 11. 2019

Evropské partnerství v oblasti bezpečné a automatizované silniční dopravy (program Horizont Evropa)

 

Cílem konzultace je posouzení iniciativy, která by měla poskytovat dlouhodobý rámec plánování výzkumných programů a programů před zavedením týkajících se vozidel bez řidiče na vnitrostátní úrovni i v celé EU.

6. 11. 2019

Evropské partnerství v oblasti integrovaného řízení letového provozu (program Horizont Evropa)

 

Cílem konzultace je posouzení iniciativy, která má podporovat partnerství, jež by mělo koordinovat veškeré výzkumné, vývojové a ověřovací činnosti v oblasti uspořádání letového provozu v EU. Partnerství by mělo zlepšit úroveň bezpečnosti letecké dopravy, snížit emise a náklady na ATM a zvýšit kapacitu ATM

6. 11. 2019

Posouzení terminačních sazeb v EU  (Eurorates)

 

Cílem je konzultovat širokou škálu možných zúčastněných stran podle jejich zájmu a předpokládané odborné znalosti v dané oblasti, např. poskytovatelé elektronických komunikačních služeb, vnitrostátní regulační orgány, vlády a jiné příslušné orgány, spotřebitelská sdružení, akademici apod.

8. 11. 2019

Uznávání neformálního a informálního učení – hodnocení

 

Hodnocení se má zaměřit na kontrolu toho, co členské státy a Komise dělají, aby pomohly lidem získat kvalifikaci za dovednosti získané mimo rámec formálního vzdělávání a odborné přípravy.

13. 11. 2019

Rádiová zařízení s připojením na internet a rádiová zařízení určená k nošení

 

Účelem tohoto právního aktu je posílit bezpečnost zařízení s připojením na internet, z nichž většina by měla být součástí internetu věcí, a rádiových zařízení určených k nošení. Cílem konzultace je posoudit možný dopad tohoto aktu.

15. 11. 2019

Hodnocení směrnice o předběžných informacích o cestujících

 

Cílem konzultace je hodnocení směrnice EU o předběžných informacích o cestujících. Jedná se o informace, které letecké společnosti zasílají pohraničním orgánům v cílové zemi cestujícího (obvykle údaje o cestovním pasu a o letu). Hodnocení se má zaměřit na to, jak směrnice funguje ve všech zemích EU a zejména v zemích schengenského prostoru bez hranic.

3. 12. 2019

Hodnocení opatření EU v oblasti městské dopravy

 

Hodnocení má posoudit, zda jsou opatření z balíku městské mobility z roku 2013 účinná a relevantní a zda představují přidanou hodnotu pro členské státy.

4. 12. 2019

Hodnocení omezení nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

 

Hodnocení má posoudit, nakolik jsou dané předpisy efektivní, relevantní a konzistentní a zda účinně doplňují opatření jednotlivých států.

 

6. 12. 2019

Hodnocení podpory sociálního začleňování z ESF

 

Cílem hodnocení je zaměřit se na to
míru, do jaké Evropský sociální fond (ESF) podporuje sociální začleňování a přispívá k boji proti chudobě/diskriminaci Dále by měly být hodnoceny strukturální reformy, viditelnost, užitečnost, relevantnost, finanční návratnost a efektivitu opatření fondu.

19. 12. 2019

Hodnocení článku 54 nařízení o referenčních hodnotách

Cílem této konzultace je získat od zainteresovaných stran zpětnou vazbu ohledně fungování režimu EU vztahujícího se na referenční hodnoty dva roky poté, co se začal používat. Konzultace se zejména zaměřuje na témata, jejichž přezkum stanoví samo nařízení o referenčních hodnotách, např. režim pro referenční hodnoty s kritickým významem a účinnost systému povolování a registrace administrátorů referenčních hodnot v EU. Současně se zkoumá několik širších témat, jako je kategorizace referenčních hodnot a pravidla pro referenční hodnoty třetích zemí.

6. 12. 2019

Revize předpisů EU týkající se trestné činnosti proti životnímu prostředí

 

Cílem je zhodnotit, zda předpisy EU týkající se trestné činnosti proti životnímu prostředí jsou relevantní, účinné a účelné a zda jsou v souladu s dalšími právními předpisy EU.

Rovněž má být posouzeno, jak předpisy na úrovni EU pomáhají potírat trestnou činnost proti životnímu prostředí a zvyšují jeho ochranu.

2. 1. 2020

Hodnocení týkající se sladění pravidel EU o kapitálových požadavcích s mezinárodními normami

Cílem je od zainteresovaných stran získat stanoviska ohledně specifických témat v oblasti úvěrového rizika, operačního rizika, tržního rizika, úvěrové úpravy v ocenění, obchodů zajišťujících financování.

3. 1. 2020

Hodnocení podpory zaměstnanosti a mobility Evropským sociálním fondem

Hodnocení má za cíl posoudit účinnost, účinnost, relevanci a přidanou hodnotu EU u akcí financovaných z akcí Evropského sociálního fondu v období 2014–2018.

6. 1. 2020

Hodnocení systémů kvality potravin EU

 

Cílem hodnocení je posoudit, nakolik jsou systémy kvality pro určité druhy potravin a zemědělských produktů efektivní, účelné relevantní a konzistentní. Hodnocení se týká programů zeměpisného označení, které dává spotřebitelům jistotu, že daný produkt byl vyroben v konkrétní zemi či regionu. A zaručených tradičních speciality, které zajišťují, že daný produkt byl vyroben za použití tradičních metod.

27. 1. 2020

Hodnocení sítě EU pro nákladní železniční dopravu v letech 2010–2019

 

Cílem je zhodnotit stav zřizování koridorů pro nákladní železniční dopravu v celé Evropě a posoudí, zda se kvalita nákladní železniční dopravy zvýšila (co do rychlosti, ekologičnosti, bezpečnosti a efektivity).

3. 2. 2020

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021