Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v prosinci 2019

Euroskop, 10.12.2019

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. prosinci 2019

 

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Hodnocení podpory sociálního začleňování z ESF

 

Cílem hodnocení je zaměřit se na to
míru, do jaké Evropský sociální fond (ESF) podporuje sociální začleňování a přispívá k boji proti chudobě/diskriminaci Dále by měly být hodnoceny strukturální reformy, viditelnost, užitečnost, relevantnost, finanční návratnost a efektivitu opatření fondu.

19. 12. 2019

Revize předpisů EU týkající se trestné činnosti proti životnímu prostředí

 

Cílem je zhodnotit, zda předpisy EU týkající se trestné činnosti proti životnímu prostředí jsou relevantní, účinné a účelné a zda jsou v souladu s dalšími právními předpisy EU.

Rovněž má být posouzeno, jak předpisy na úrovni EU pomáhají potírat trestnou činnost proti životnímu prostředí a zvyšují jeho ochranu.

 

2. 1. 2020

Hodnocení týkající se sladění pravidel EU o kapitálových požadavcích s mezinárodními normami

Cílem je od zainteresovaných stran získat stanoviska ohledně specifických témat v oblasti úvěrového rizika, operačního rizika, tržního rizika, úvěrové úpravy v ocenění, obchodů zajišťujících financování.

3. 1. 2020

Hodnocení podpory zaměstnanosti a mobility Evropským sociálním fondem

Hodnocení má za cíl posoudit účinnost, účinnost, relevanci a přidanou hodnotu EU u akcí financovaných z akcí Evropského sociálního fondu v období 2014–2018.

6. 1. 2020

Hodnocení systémů kvality potravin EU

 

Cílem hodnocení je posoudit, nakolik jsou systémy kvality pro určité druhy potravin a zemědělských produktů efektivní, účelné relevantní a konzistentní. Hodnocení se týká programů zeměpisného označení, které dává spotřebitelům jistotu, že daný produkt byl vyroben v konkrétní zemi či regionu. A zaručených tradičních speciality, které zajišťují, že daný produkt byl vyroben za použití tradičních metod.

27. 1. 2020

Hodnocení pravidel pro podávání zpráv, analýzu a následná opatření týkající se nehod a incidentů v civilním letectví.

Cílem konzultace je shromáždit názory co nejširšího spektra zúčastněných stran na otázky týkající se hlavních kritérií hodnocení – významu, účelnosti, soudržnosti, účinnosti a přidané hodnoty tohoto nařízení. Takto získané informace spolu s daty shromážděnými v rámci ostatních konzultačních činností a sekundárního výzkumu budou využity k posouzení toho, zda nařízení i nadále plní své cíle a do jaké míry přispělo ke snížení počtu leteckých nehod a souvisejících úmrtí.

30. 1. 2020

Hodnocení sítě EU pro nákladní železniční dopravu v letech 2010–2019

 

Cílem je zhodnotit stav zřizování koridorů pro nákladní železniční dopravu v celé Evropě a posoudí, zda se kvalita nákladní železniční dopravy zvýšila (co do rychlosti, ekologičnosti, bezpečnosti a efektivity).

3. 2. 2020

Hodnocení protidrogové strategie EU v období 2013–2020

Hodnocení protidrogové strategie EU na období 2013–2020  doprovodného akčního plánu (2017–2020). Cílem hodnocení je zaměřit se na konkrétní opatření přijatá v rámci těchto nástrojů – zda byly účinné, relevantní a konzistentní.

4. 2. 2020

Přísnější pravidla EU pro označování alergenních vonných látek

 

Komise by prostřednictvím této konzultace chtěla znát názory na upřednostňovanou variantu označování dalších alergenních vonných látek, které jsou přítomné v kosmetických přípravcích.

4. 2. 2020

Hodnocení evropských pravidel hospodářské soutěže týkajících se horizontálních dohod mezi podniky

 

Hodnocení by mělo umožnit Komisi rozhodnout, zda by měla platnost nařízení o horizontálních blokových výjimkách ukončit nebo prodloužit nebo zda by tato nařízení měla spolu s horizontálními pokyny revidovat.

12. 2. 2020

Hodnocení podpory vzdělávání a odborné přípravy z Evropského sociálního fondu

 

Cílem hodnocení je zjistit postoj občanů a zúčastněných stran na činnosti, které EU od roku 2014 vyvíjela v rámci Evropského sociálního fondu na podporu vzdělávání a odborné přípravy. Na základě shromážděných informací bude posouzeno, čeho bylo v období 2014–2018 dosaženo. Hodnocení se zaměří mimo jiné na úspěšnost iniciativ EU týkajících se omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky, podpory rovného přístupu ke vzdělávání a celoživotnímu učení pro všechny, podpory odborného vzdělávání a zlepšování kvality a účinnosti vysokoškolského vzdělání a přístupu k němu. Rovněž má být hodnoceno, který druh podpory byl nejúčinnější.

24. 2. 2020

Hodnocení označování země původu masa

 

Hodnocení má za cíl posoudit, nakolik jsou předpisy, které požadují, aby maso prasat, ovcí, koz a drůbeže bylo opatřeno štítkem se zemí nebo místem původu, efektivní, účinné, relevantní a konzistentní a zda účinně doplňují opatření jednotlivých států.

2. 3. 2020

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021