Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v lednu 2020

Euroskop, 10.01.2020

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. lednu 2020

 

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Hodnocení systémů kvality potravin EU

 

Cílem hodnocení je posoudit, nakolik jsou systémy kvality pro určité druhy potravin a zemědělských produktů efektivní, účelné relevantní a konzistentní. Hodnocení se týká programů zeměpisného označení, které dává spotřebitelům jistotu, že daný produkt byl vyroben v konkrétní zemi či regionu. A zaručených tradičních speciality, které zajišťují, že daný produkt byl vyroben za použití tradičních metod.

27. 1. 2020

Hodnocení pravidel pro podávání zpráv, analýzu a následná opatření týkající se nehod a incidentů v civilním letectví.

Cílem konzultace je shromáždit názory co nejširšího spektra zúčastněných stran na otázky týkající se hlavních kritérií hodnocení – významu, účelnosti, soudržnosti, účinnosti a přidané hodnoty tohoto nařízení. Takto získané informace spolu s daty shromážděnými v rámci ostatních konzultačních činností a sekundárního výzkumu budou využity k posouzení toho, zda nařízení i nadále plní své cíle a do jaké míry přispělo ke snížení počtu leteckých nehod a souvisejících úmrtí.

30. 1. 2020

Hodnocení sítě EU pro nákladní železniční dopravu v letech 2010–2019

 

Cílem je zhodnotit stav zřizování koridorů pro nákladní železniční dopravu v celé Evropě a posoudí, zda se kvalita nákladní železniční dopravy zvýšila (co do rychlosti, ekologičnosti, bezpečnosti a efektivity).

3. 2. 2020

Hodnocení protidrogové strategie EU v období 2013–2020

Hodnocení protidrogové strategie EU na období 2013–2020  doprovodného akčního plánu (2017–2020). Cílem hodnocení je zaměřit se na konkrétní opatření přijatá v rámci těchto nástrojů – zda byly účinné, relevantní a konzistentní.

 

4. 2. 2020

Přísnější pravidla EU pro označování alergenních vonných látek

 

Komise by prostřednictvím této konzultace chtěla znát názory na upřednostňovanou variantu označování dalších alergenních vonných látek, které jsou přítomné v kosmetických přípravcích.

4. 2. 2020

Hodnocení evropských pravidel hospodářské soutěže týkajících se horizontálních dohod mezi podniky

 

Hodnocení by mělo umožnit Komisi rozhodnout, zda by měla platnost nařízení o horizontálních blokových výjimkách ukončit nebo prodloužit nebo zda by tato nařízení měla spolu s horizontálními pokyny revidovat.

12. 2. 2020

Hodnocení podpory vzdělávání a odborné přípravy z Evropského sociálního fondu

 

Cílem hodnocení je zjistit postoj občanů a zúčastněných stran na činnosti, které EU od roku 2014 vyvíjela v rámci Evropského sociálního fondu na podporu vzdělávání a odborné přípravy. Na základě shromážděných informací bude posouzeno, čeho bylo v období 2014–2018 dosaženo. Hodnocení se zaměří mimo jiné na úspěšnost iniciativ EU týkajících se omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky, podpory rovného přístupu ke vzdělávání a celoživotnímu učení pro všechny, podpory odborného vzdělávání a zlepšování kvality a účinnosti vysokoškolského vzdělání a přístupu k němu. Rovněž má být hodnoceno, který druh podpory byl nejúčinnější.

24. 2. 2020

Hodnocení označování země původu masa

 

V zájmu zlepšení informovanosti spotřebitelů vyžadují předpisy EU,

Hodnocení má za cíl posoudit, nakolik jsou předpisy, které požadují, aby maso prasat, ovcí, koz a drůbeže bylo opatřeno štítkem se zemí nebo místem původu, efektivní, účinné, relevantní a konzistentní a zda účinně doplňují opatření jednotlivých států.

2. 3. 2020

Hodnocení pravidel EU týkajících se škodlivých chemických látek - endokrinních disruptorů

 

Cílem hodnocení je posoudit obavy a potřeby veřejnosti týkajících se endokrinních disruptorů v EU.  EU chce vyhodnotit, do jaké míry současná legislativa odpovídá potřebám občanů. Cílem je také zjistit, jak lze možná rizika spojená s endokrinními disruptory lépe analyzovat, nakládat s nimi a informovat o nich.

9. 3. 2020

Hodnocení regulačního rámec EU pro kryptoaktiva v rámci finančních služeb

 

Digitalizace a technologie významně mění evropský finanční systém a způsob, jakým jsou poskytovány finanční služby evropským podnikům a občanům. V zájmu podpory digitálního financování v EU útvary Komise usilují o novou strategii digitálního financování. Veřejná konzultace je prvním krokem k přípravě potenciálních iniciativ, které Komise plánuje

12. 3. 2020

Posouzení snahy o zvýšení odolnosti vůči kybernetickým útokům

 

Cílem konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran na potřebu legislativních změn v oblasti finančních služeb s cílem harmonizovat pravidla v celé EU tak, aby byl finanční sektor bezpečnější a odolnější. Zároveň by se měla snížit administrativní zátěž. 

12. 3. 2019

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021