Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v únoru 2020

Euroskop, 10.02.2020

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. únoru 2020

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Hodnocení sítě EU pro nákladní železniční dopravu v letech 2010–2019

 

Cílem je zhodnotit stav zřizování koridorů pro nákladní železniční dopravu v celé Evropě a posoudí, zda se kvalita nákladní železniční dopravy zvýšila (co do rychlosti, ekologičnosti, bezpečnosti a efektivity).

3. 2. 2020

Hodnocení protidrogové strategie EU v období 2013–2020

Hodnocení protidrogové strategie EU na období 2013–2020  doprovodného akčního plánu (2017–2020). Cílem hodnocení je zaměřit se na konkrétní opatření přijatá v rámci těchto nástrojů – zda byly účinné, relevantní a konzistentní.

 

4. 2. 2020

Přísnější pravidla EU pro označování alergenních vonných látek

 

Komise by prostřednictvím této konzultace chtěla znát názory na upřednostňovanou variantu označování dalších alergenních vonných látek, které jsou přítomné v kosmetických přípravcích.

4. 2. 2020

Hodnocení evropských pravidel hospodářské soutěže týkajících se horizontálních dohod mezi podniky

 

Hodnocení by mělo umožnit Komisi rozhodnout, zda by měla platnost nařízení o horizontálních blokových výjimkách ukončit nebo prodloužit nebo zda by tato nařízení měla spolu s horizontálními pokyny revidovat.

12. 2. 2020

Hodnocení podpory vzdělávání a odborné přípravy z Evropského sociálního fondu

 

Cílem hodnocení je zjistit postoj občanů a zúčastněných stran na činnosti, které EU od roku 2014 vyvíjela v rámci Evropského sociálního fondu na podporu vzdělávání a odborné přípravy. Na základě shromážděných informací bude posouzeno, čeho bylo v období 2014–2018 dosaženo. Hodnocení se zaměří mimo jiné na úspěšnost iniciativ EU týkajících se omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky, podpory rovného přístupu ke vzdělávání a celoživotnímu učení pro všechny, podpory odborného vzdělávání a zlepšování kvality a účinnosti vysokoškolského vzdělání a přístupu k němu. Rovněž má být hodnoceno, který druh podpory byl nejúčinnější.

24. 2. 2020

Hodnocení označování země původu masa

 

V zájmu zlepšení informovanosti spotřebitelů vyžadují předpisy EU,

Hodnocení má za cíl posoudit, nakolik jsou předpisy, které požadují, aby maso prasat, ovcí, koz a drůbeže bylo opatřeno štítkem se zemí nebo místem původu, efektivní, účinné, relevantní a konzistentní a zda účinně doplňují opatření jednotlivých států.

 

2. 3. 2020

Hodnocení pravidel EU týkajících se škodlivých chemických látek - endokrinních disruptorů

 

Cílem hodnocení je posoudit obavy a potřeby veřejnosti týkajících se endokrinních disruptorů v EU.  EU chce vyhodnotit, do jaké míry současná legislativa odpovídá potřebám občanů. Cílem je také zjistit, jak lze možná rizika spojená s endokrinními disruptory lépe analyzovat, nakládat s nimi a informovat o nich.

9. 3. 2020

Hodnocení regulačního rámec EU pro kryptoaktiva v rámci finančních služeb

 

Digitalizace a technologie významně mění evropský finanční systém a způsob, jakým jsou poskytovány finanční služby evropským podnikům a občanům. V zájmu podpory digitálního financování v EU útvary Komise usilují o novou strategii digitálního financování. Veřejná konzultace je prvním krokem k přípravě potenciálních iniciativ, které Komise plánuje. 

19. 3. 2020

Posouzení snahy o zvýšení odolnosti vůči kybernetickým útokům

 

Cílem konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran na potřebu legislativních změn v oblasti finančních služeb s cílem harmonizovat pravidla v celé EU tak, aby byl finanční sektor bezpečnější a odolnější. Zároveň by se měla snížit administrativní zátěž. 

19. 3. 2019

Hodnocení hospodářské soutěže mezi poskytovateli služeb pozemního odbavování

Cílem hodnocení je posoudit strategii EU pro evropské letectví, která zdůraznila potřebu intenzivnější hospodářské soutěže mezi poskytovateli služeb pozemního odbavování. Jejím cílem je poskytnout lepší poměr mezi kvalitou a cenou a podpořit investice do odborné přípravy a dovedností v tomto odvětví.

Hodnocení má posoudit, jak byly právní předpisy přijaté v rámci této strategie prováděny, a zaměřuje se na to, jakými změnami v důsledku prošel daný trh.

 

23. 4. 2020

 

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021