Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v květnu 2020

Euroskop, 09.05.2020

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. květnu 2020

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Přezkum nařízení EU proti mučení

Cílem hodnocení je posoudit, jak bylo nařízení provedeno, a případně navrhnout změny. Komise chce na základě výsledků podat zprávu o činnosti tzv. koordinační skupiny proti mučení a poskytnout informace o sankcích za porušení předpisů ze strany členských států.

13. 5. 2020

Přezkum finančních nástrojů EU

Cílem konzultace je proto shromáždit zkušenosti zúčastněných stran a obecněji občanů EU se směrnicí a nařízením o trzích finančních nástrojů (MiFID II / MiFIR) v oblastech, které by si zasloužily cílené úpravy. Kromě toho by Komisi zajímaly názory na to, jak by při případné reformě pravidel MiFID II / MiFIR měly být stanoveny priority.

18. 5. 2020

Hodnocení Evropského plánu boje proti rakovině

Prostřednictvím této veřejné konzultace vyzývá Evropská komise všechny zainteresované osoby nebo organizace, aby se podělily o své názory a zkušenosti, které by pomohly při vypracovávání evropského plánu boje proti rakovině zaměřeného na evropské občany.

21. 5. 2020

Hodnocení právního rámce EU pro potraviny ošetřované ionizujícím zářením

Cílem tohoto hodnocení je posoudit, zda je současný legislativní rámec EU týkající se potravin ošetřovaných ionizujícím zářením stále vhodný pro daný účel a zda splňuje očekávání.

25. 5. 2020

Přezkum klimatického paktu

Hodnocení má získat postoje veřejnosti, průmyslu a občanské společnosti na zavedení klimatického paktu, který je se pojí se Zelenou dohodou pro Evropu.

27. 5. 2020

Hodnocení rozdílů v odměňování žen a mužů

Diskriminace v oblasti odměňování žen a mužů je jedním z důvodů, proč ženy v EU vydělávají v průměru o 16 % méně než muži. Cílem iniciativy pro rovnost žen a mužů je – zavést závazná opatření týkající se transparentnosti odměňování, zvýšit transparentnost systémů odměňování; zlepšit informovanost veřejnosti o příslušných právních pojmech a posílit donucovací mechanismy.

28. 5. 2020

Hodnocení Bílé knihy o umělé inteligenci

Cílem veřejné konzultace je dát zúčastněným stranám příležitost vyjádřit se k otázkám nastoleným v bílé knize o umělé inteligenci a k politickým scénářům v ní představených.

31. 5. 2020

Hodnocení Evropské strategie pro data

Konzultace by měla pomoci při formování nového politického programu pro ekonomiku EU založenou na datech. Bude podkladem pro případné iniciativy Komise týkající se přístupu k datům a jejich opětovného využití v nadcházejících měsících a letech.

31. 5. 2020

Konzultace o sledovaní padělků a o pirátství

Cílem veřejné konzultace je identifikovat online a fyzické trhy nacházejících se mimo EU, o nichž se uvádí, že se podílejí na porušování práv duševního vlastnictví nebo napomáhají, zejména pirátství a padělání.

1. 6. 2020

Aktualizace preferenčního sazebního režimu mezi EU a rozvojovými zeměmi

Preferenční sazební režim umožňuje rozvojovým zemím platit menší nebo žádné clo na vývoz do EU.
Platnost nařízení, kterým se tento režim řídí, končí 31. 12. 2023. Tato iniciativa poslouží k tomu, aby mohla příští Komise rozhodnout o budoucnosti režimu.

3. 6. 2020

Hodnocení směrnice o nefinančním reportingu velkých společností

Komise se zavázala v roce 2020 přezkoumat směrnici o nefinančním reportingu. Cílem této veřejné konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran s ohledem na možné revize ustanovení směrnice o nefinančním reportingu (NFRD).

11. 6. 2020

Hodnocení Strategie EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat (2012–2015)

Cílem strategie EU v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat na období 2012–2015 je optimalizovat v této oblasti normy a zajistit jejich uplatňování a prosazován. Konzultace má posoudit, do jaké míry strategie splnila své cíle a zda je z dnešního pohledu relevantní a konzistentní. Hodnocení se rovněž zaměří na efektivitu a na to, zda strategie užitečně doplňuje úsilí věnované této oblasti na vnitrostátní úrovni.

15. 6. 2020

Přezkum využití satelitního systému Galileo pro kritickou infrastrukturu (telekomunikace, energetika, finance)

Cílem konzultace je posoudit, jak je využívám satelitní systém Galileo a zda plní své stanovené cíle.

15. 6. 2020

Přezkum Dohody mezi EU a Čínou o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách

Cílem hodnocení je posoudit fungování celní spolupráce a vzájemné správní pomoc mezi EU a Čínou od podpisu dohody o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách v roce 2004.

16. 6. 2020

Hodnocení činnosti Evropské sítě služeb zaměstnanosti (EURES) 2016–2020

Evropská síť služeb zaměstnanosti pomáhá lidem ze zemí EU, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a Norska najít si práci v jiném státě. Podle nařízení o síti EURES musí Komise vypracovat hodnotící zprávu, která obsahuje analýzu účinnosti, účelnosti, relevance, koherence a přidané hodnoty EU u opatření přijatých v rámci této iniciativy od roku 2016.

23. 6. 2020

Hodnocení cílů v oblasti klimatu do roku 2030

 

EU si vytkla za cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality (neutrální bilance emisí skleníkových plynů). Za tímto účelem navrhne snížení emisí skleníkových plynů nejméně o 50 % na 55 % pro rok 2030 oproti úrovním z roku 1990, a nikoli o nejméně 40 %. To bude muset zahrnovat také změnu nedávno navrhovaného evropského právního rámce zákona pro klima. Iniciativa by měla posoudit hospodářské, sociální a environmentální dopady a možná politická opatření

23. 6. 2020

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021