Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v červnu 2020

Euroskop, 10.06.2020

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. červnu 2020

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Konzultace o sledovaní padělků a o pirátství

Cílem veřejné konzultace je identifikovat online a fyzické trhy nacházejících se mimo EU, o nichž se uvádí, že se podílejí na porušování práv duševního vlastnictví nebo napomáhají, zejména pirátství a padělání.

1. 6. 2020

Hodnocení právního rámce EU pro potraviny ošetřované ionizujícím zářením

Komise se zavázala v roce 2020 přezkoumat směrnici o nefinančním reportingu. Cílem této veřejné konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran s ohledem na možné revize ustanovení směrnice o nefinančním reportingu (NFRD).

11. 6. 2020

Hodnocení Bílé knihy o umělé inteligenci

Cílem veřejné konzultace je dát zúčastněným stranám příležitost vyjádřit se k otázkám nastoleným v bílé knize o umělé inteligenci a k politickým scénářům v ní představených.

14. 6. 2020

Hodnocení Strategie EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat (2012–2015)

Cílem strategie EU v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat na období 2012–2015 je optimalizovat v této oblasti normy a zajistit jejich uplatňování a prosazován. Konzultace má posoudit, do jaké míry strategie splnila své cíle a zda je z dnešního pohledu relevantní a konzistentní. Hodnocení se rovněž zaměří na efektivitu a na to, zda strategie užitečně doplňuje úsilí věnované této oblasti na vnitrostátní úrovni.

15. 6. 2020

Přezkum využití satelitního systému Galileo pro kritickou infrastrukturu (telekomunikace, energetika, finance)

Cílem konzultace je posoudit, jak je využívám satelitní systém Galileo a zda plní své stanovené cíle.

15. 6. 2020

Přezkum Dohody mezi EU a Čínou o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách

Cílem hodnocení je posoudit fungování celní spolupráce a vzájemné správní pomoc mezi EU a Čínou od podpisu dohody o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách v roce 2004.

16. 6. 2020

Hodnocení činnosti Evropské sítě služeb zaměstnanosti (EURES) 2016–2020

Evropská síť služeb zaměstnanosti pomáhá lidem ze zemí EU, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a Norska najít si práci v jiném státě. Podle nařízení o síti EURES musí Komise vypracovat hodnotící zprávu, která obsahuje analýzu účinnosti, účelnosti, relevance, koherence a přidané hodnoty EU u opatření přijatých v rámci této iniciativy od roku 2016.

23. 6. 2020

Hodnocení cílů v oblasti klimatu do roku 2030

 

EU si vytkla za cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality (neutrální bilance emisí skleníkových plynů). Za tímto účelem navrhne snížení emisí skleníkových plynů nejméně o 50 % na 55 % pro rok 2030 oproti úrovním z roku 1990, a nikoli o nejméně 40 %. To bude muset zahrnovat také změnu nedávno navrhovaného evropského právního rámce zákona pro klima. Iniciativa by měla posoudit hospodářské, sociální a environmentální dopady a možná politická opatření

23. 6. 2020

Hodnocení směrnice týkající se alternativních paliv a infrastruktury

Směrnice o infrastruktuře pro alternativní paliva z roku 2014 obsahuje balík opatření pro zavádění alternativních paliv a infrastruktury v EU. Komise chce na základě konzultace vyhodnotit, zda a jak byly směrnice a její opatření účinné a zda jsou stále relevantní s ohledem na nejnovější technologický pokrok a vývoj trhu.

29. 6. 2020

Posouzení rozšíření infrastruktury k doplňování paliva a dobíjení vozidel s nízkými emisemi

Iniciativa stanovuje požadavky na rozšíření sítě dobíjecích a čerpacích stanic alternativních paliv v EU – zejména zemního plynu (CNG/LNG), vodíku a elektrických baterií. Hlavním cílem je vytvořit ve všech zemích EU dostatečné množství těchto stanic. Dalším cílem je přesvědčit občany EU, aby pořizovali vozidla s nízkými a nulovými emisemi, což je jedním z předpokladů úspěšného plnění tzv. Zelené dohody pro Evropu. Hodnocení má za cíl zjistit postoje relevantních aktérů.

29. 6. 2020

Hodnocení Evropského plánu boje proti rakovině

Cílem tohoto hodnocení je posoudit, zda je současný legislativní rámec EU týkající se potravin ošetřovaných ionizujícím zářením stále vhodný pro daný účel a zda splňuje očekávání.

6. 7. 2020

Posouzení revize pokynů transevropské energetické infrastruktury

Revize pokynů pro transevropskou energetickou infrastrukturu má zajistit, aby byla politika EU v souladu s cílem klimatické neutrality obsaženými v Zelené dohodě pro Evropu. Rámec pro infrastrukturu je třeba zrevidovat tak, aby odrážel poslední vývoj politik, např. urychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie a inteligentní sektorovou integraci.

13. 7. 2020

Aktualizace preferenčního sazebního režimu mezi EU a rozvojovými zeměmi

 

Preferenční sazební režim umožňuje rozvojovým zemím platit menší nebo žádné clo na vývoz do EU. Platnost nařízení, kterým se tento režim řídí, končí 31. 12. 2023. Tato iniciativa poslouží k tomu, aby mohla příští Komise rozhodnout o budoucnosti režimu.

15. 7. 2020

Hodnocení akčního plánu boje proti praní peněz a financování terorismu

Ve svém akčním plánu z května 2020 Komise představila postoj týkající se předcházení praní peněz a financování terorismu. Aktuální rámec boje proti praní peněz v EU ponechává členským státům značný prostor pro přijímání vnitrostátních pravidel.

29. 7. 2020

Přezkum a posouzení revize pravidel EU týkajících se přepravy odpadů

 

Cílem hodnocení je přezkum možností, jak usnadnit, aby politika EU v oblasti přepravy odpadů podporovala recyklaci a přispívala tak k přechodu k oběhovému hospodářství. V rámci přezkumu se má rovněž posoudit, jak by bylo možné snížit objem exportovaného odpadu.

30. 7. 2020

Hodnocení předpisů EU týkajících se hlubinného rybolovu v severovýchodním Atlantiku

Od roku 2016 se plavidla zemí EU, která loví populace hlubinných druhů ryb v tomto regionu, musí řídit nařízením č. 2336/2016. Nařízení má pomoci zajistit, aby populace ryb byly loveny udržitelným způsobem a s minimálním dopadem na citlivé mořské ekosystémy, a rozšiřuje rovněž informační základnu pro vědecké hodnocení. Účelem tohoto hodnocení je zjistit, zda nařízení funguje tak, jak by mělo.

5. 8. 2020

Posouzení evropská strategie adaptace na změnu klimatu

Konzultace má zjistit postoje ke strategii, která se má zaměřit na podporu investic do ekologických řešení, zvýšení odolnosti ekonomiky vůči změně klimatu, zvýšení odolnosti klíčové infrastruktury, zahrnutí klimatických faktorů do řízení rizik a zlepšení prevence a připravenosti.

20. 8. 2020

Vyjasnění a doplnění pravidel EU týkajících se přeshraničních investic v rámci EU

Iniciativa má zkoumat, jak vyjasnit pravidla, která chrání a usnadňují investice napříč zeměmi EU, zavést nová opatření k odstranění nedostatků a zdokonalit vymáhání právních předpisů při sporech mezi investory a vládami členských států.

8. 9. 2020

Posouzení balíku o digitálních službách

Tato iniciativa má stanovit možnosti pravidel ex ante. Konzultace má za cíl zjistit postoje k danému balíku. 

8. 9. 2020

Legislativa o digitálních službách: prohloubení vnitřního trhu a vyjasnění odpovědnosti za digitální služby

Komise plánuje nová a revidovaná pravidla pro prohloubení vnitřního trhu digitálních služeb. Konzultace má za cíl získat postoje zainteresovaných aktérů.

8. 9. 2020

Nový nástroj pro boj proti vznikajícím rizikům spravedlivé hospodářské soutěže

Cílem konzultace je posouzení stávajících pravidlech EU týkajících se hospodářské soutěže.

8. 9. 2020

Hodnocení zemědělské propagační politiky EU

Toto hodnocení má za cíl posoudit účinnost, soudržnost, relevanci a přidanou hodnotu politiky EU v oblasti zemědělské podpory. Cílem této politiky je podpora evropského zemědělského odvětví propagací zemědělských produktů EU na vnitřním trhu a ve třetích zemích.

11. 9. 2020

Hodnocení režimu DPH pro zprostředkovatele služeb cestovního ruchu

Účelem konzultace je shromáždit postoje potřebné k vyhodnocení pravidel zvláštního režimu. Proto by měly být v rámci konzultace shromážděny názory všech zúčastněných stran k otázce, jak zvláštní režim naplňuje své cíle (tj. zda je stále efektivní) a do jaké míry jsou stávající pravidla stále relevantní a v souladu s potřebami zúčastněných stran.

14. 9. 2020

Hodnocení týkající se nahrávání softwaru do rádiových zařízení

 

Směrnice o rádiových zařízeních stanovuje regulační rámec pro uvádění těchto zařízení na trh. Zajišťuje tak pro ně jednotný trh a  základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, elektromagnetickou kompatibilitu a účinné využívání rádiového spektra. Posuzovaná iniciativa specifikuje kategorie rádiových zařízení, na něž se vztahují další požadavky týkající se překonfigurovatelných rádiových systémů.

14. 9. 2020

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021